EU:n konsuliviranomaisten antama suojelu: parempaa suojelua EU:n kansalaisille ulkomailla

TIIVISTELMÄ

Lähes seitsemän miljoonaa Euroopan unionin (EU) kansalaista matkustaa tai asuu EU:n ulkopuolella maissa, joissa ei ole heidän kotimaansa lähetystöä tai konsulaattia.

Oleskelunsa aikana he saattavat tarvita konsuliviranomaisen apua esimerkiksi, jos passi katoaa tai se varastetaan, jos he joutuvat onnettomuuteen tai keskelle poliittista kriisitilannetta, joka edellyttää evakuointia.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritetään, missä ja kuinka EU:n ulkopuolisessa maassa hätään joutuneilla EU-kansalaisilla on oikeus turvautua toisten EU-maiden lähetystöjen tai konsulaattien apuun, mikäli niiden kotimaalla ei ole edustustoa kyseisessä maassa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Syrjimätön konsuliviranomaisten antama suojelu

Muiden EU-maiden on tarjottava edustusta vailla oleville unionin kansalaisille sama suojelu, jonka he antaisivat omille kansalaisilleen, kuten

avustaminen kuolemantapauksissa,

avustaminen vakavissa onnettomuuksissa tai sairaustapauksissa,

avustaminen pidätyksissä tai vangitsemistapauksissa,

rikosten uhreiksi joutuneiden avustaminen,

avustaminen ja kotiuttaminen hätätapauksissa.

Direktiivissä selkeytetään myös sitä, missä määrin perheenjäsenet, jotka ovat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, voivat saada apua.

Koordinointi- ja yhteistyötoimenpiteet

Uudessa direktiivissä selvennetään myös sääntöjä, joiden mukaisesti avustaminen koordinoidaan EU-maiden välillä, sekä EU:n edustustojen roolia.

Maan, jolta kansalainen pyytää apua, on aina kuultava henkilön kotimaata, joka puolestaan voi milloin tahansa päättää huolehtia omista kansalaisistaan, vaikka sillä ei olisikaan lähetystöä tai konsulaattia kyseisessä maassa (esimerkiksi antamalla tietoa puhelimitse, ottamalla yhteyttä perheeseen tai ystäviin tai tarjoamalla konsulipalveluja verkossa).

Kansalainen voidaan ohjata yhdestä lähetystöstä edelleen toisen maan lähetystöön, sillä maassa edustustoja pitävät EU-maat voivat sopia paikallisesti, kuka ottaa vastuun kenestäkin, jotta EU-kansalaisten tehokas suojelu voitaisiin varmistaa. Tällaisista sopimuksista on tiedotettava julkisesti.

Kansalaiset voivat saada tietoa saatavilla olevasta avusta ja mahdollisista konsulaattien välisistä sopimuksista ottamalla yhteyttä kyseisen maan EU-edustustoon.

Kriisitilanteet

Direktiivissä määritetään säännöt, joilla taataan, että edustusta vailla olevat kansalaiset otetaan asianmukaisesti huomioon ja että he saavat täyden avun kriisitilanteissa. Tällaisissa tapauksissa selvä vastuunjako ja koordinointi on välttämätöntä EU-kansalaisten laiminlyönnin välttämiseksi.

Rahoitusmenettelyt

Jos annetusta avusta peritään kuluja tai maksuja, edustusta vailla olevien EU-kansalaisten ei tarvitse maksaa enempää kuin apua antavan EU-maan kansalaisten.

Niitä kansalaisia, jotka eivät pysty maksamaan kuluja heti, pyydetään allekirjoittamaan kaavake, jossa he sitoutuvat maksamaan kulut oman maansa viranomaisille.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

1. toukokuuta 2018 alkaen.

TAUSTAA

EU:n perustussopimuksissa taataan kaikille EU-kansalaisille oikeus yhdenvertaiseen kohteluun koskien minkä tahansa EU-maan diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaa suojelua, kun EU-kansalaiset matkustavat tai asuvat EU:n ulkopuolisessa maassa ja heidän oma maansa on edustusta vailla (katso Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 23 artikla sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 46 artikla).

Aiemman lainsäädännön mukaisesti EU-maiden oli laadittava tarvittavat säännöt itse. Menettely pohjautui neuvoston päätökseen (neuvoston päätös 95/553/EY edustusta vailla oleville EU-kansalaisille annettavasta konsuliviranomaisten suojelusta).

Uusi direktiivi kumoaa päätöksen 95/553/EY 1.5.2018 alkaen. Tarkoituksena on helpottaa konsuliviranomaisten yhteistyötä ja koordinointia sekä vahvistaa EU-kansalaisten oikeutta konsuliviranomaisten antamaan suojeluun.

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi (EU) 2015/637, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2015, yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteistä edustusta vailla oleville unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavan konsuliviranomaisten suojelun helpottamiseksi ja päätöksen 95/553/EY kumoamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston direktiivi (EU) 2015/637

14.5.2015

1.5.2018

EUVL L 106, 24.4.2015, s. 1-13

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

95/553/EY: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1995, diplomaatti- ja konsuliedustustojen Euroopan unionin kansalaisille antamasta suojelusta (EYVL L 314, 28.12.1995, s. 73-76)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamasta suojelusta: tilanne nyt ja tulevaisuudessa (KOM(2011) 149 lopullinen, 23.3.2011)

Viimeisin päivitys: 19.08.2015