Rikosoikeudelliset menettelyt – rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevat menettelytakeet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2016/800 rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivin keskeisiä näkökohtia ovat lapsen oikeus avustajaan ja oikeusapuun. Lapsella on oltava avustaja, kun hänet saatetaan tuomioistuimen tutkittavaksi tutkintavankeudesta päättämiseksi tai hänen ollessaan tutkintavankeudessa. Lasta, joka ei ole saanut avustajan oikeusapua tuomioistuinkäsittelyssä, ei voida tuomita vankeusrangaistukseen.

EU-maiden on varmistettava, että lapsi määrätään vapaudenmenetykseen – erityisesti tutkintavankeuteen – vasta viimeisenä keinona ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Tutkintavankeudessa olevat lapset olisi pidettävä erillään aikuisista, paitsi jos katsotaan olevan lapsen edun mukaista toimia toisin.

Direktiiviin sisältyy myös muita takeita, kuten oikeus:

Tuomareilla ja syyttäjillä, jotka osallistuvat lapsia koskeviin rikosoikeudellisiin menettelyihin, olisi oltava alan erityispätevyys tai mahdollisuus erityiseen koulutukseen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 10. kesäkuuta 2016 alkaen. EU-maiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 11. kesäkuuta 2019 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Menettelytakeet: tässä tapauksessa takeet sen varmistamiseksi, että lapsille annetaan tarvittavat tiedot menettelyn kulun ja heidän lakisääteisten oikeuksiensa ymmärtämiseksi.

Lapsi: alle 18-vuotias henkilö.

Tehokkaat oikeussuojakeinot: keinot, joilla tuomioistuin panee täytäntöön jonkin oikeuden, määrää seuraamuksen tai antaa muun määräyksen käyttääkseen pakottavaa valtaa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1–20)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1–10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1–11)

Viimeisin päivitys: 28.11.2016