Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä

EU-maassa rikoksesta epäillyn tai syytetyn on saatava tietoja prosessuaalisista oikeuksistaan ja syytteistä, joita häntä vastaan esitetään.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä.

TIIVISTELMÄ

EU-maassa rikoksesta epäillyn tai syytetyn on saatava tietoja prosessuaalisista oikeuksistaan ja syytteistä, joita häntä vastaan esitetään.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä asetetaan vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan kaikissa EU-maissa ja jotka koskevat kaikkia epäiltyjä tai syytettyjä näiden oikeusasemasta, kansalaisuudesta tai kansallisuudesta riippumatta. Sen tarkoituksena on estää virheellisten tuomioiden antaminen ja vähentää valituksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Epäillyille ja syytetyille on annettava viipymättä joko suullisesti tai kirjallisesti tiedot useista prosessuaalisista oikeuksista, esimerkiksi seuraavista:

Lisäksi lainvalvontaviranomaisten (ts. poliisin tai oikeusministeriön EU-maasta riippuen) on viipymättä annettava pidätetylle selkeällä kielellä laadittu oikeuksia koskeva ilmoitus, joka sisältää tietoja muista oikeuksista. Tällaisia ovat esimerkiksi

Jos henkilö on pidätetty eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla, lainvalvontaviranomaisten on annettava hänelle erityinen oikeuksia koskeva ilmoitus, josta käyvät ilmi kyseisessä tilanteessa sovellettavat oikeudet.

Epäillylle tai syytetylle on myös viipymättä annettava tiedot rikoksesta, johon hänen epäillään syyllistyneen, ja (myöhemmässä vaiheessa) yksityiskohtaiset tiedot syytteestä. Jos hänet on pidätetty tai hän on menettänyt vapautensa, myös pidätyksen tai vapaudenmenetyksen syyt on ilmoitettava. Hänelle on myös annettava mahdollisuus tutustua asiaan liittyvään aineistoon, jotta hän voi käyttää puolustautumisoikeuttaan.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 21. kesäkuuta 2012, ja EU-maiden oli pantava se täytäntöön 2. kesäkuuta 2014 mennessä.

TAUSTAA

Direktiivi on toinen vaihe sarjassa toimenpiteitä, joiden on tarkoitus yhdessä muodostaa kaikkialla EU:ssa sovellettavat prosessuaalisia oikeuksia koskevat vähimmäissäännöt prosessuaalisia oikeuksia koskevan vuoden 2009 etenemissuunnitelman mukaisesti. Sitä edelsi direktiivi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin, joka annettiin vuonna 2010.

Lisätietoja on saatavilla

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2012/13/EU

21.6.2012

2.6.2014

EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1-10

Viimeisin päivitys: 02.03.2015