Rajatylittävän rikostutkinnan nopeuttaminen ja tehostaminen EU:ssa

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevalla direktiivillä luodaan kattava uusi järjestelmä, jonka avulla EU-maat voivat hankkia todisteita muista EU-maista useampaa kuin yhtä maata koskevissa rikostapauksissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EY, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä.

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa rajatylittävää rikostutkintaa EU:ssa. Sillä otetaan käyttöön eurooppalainen tutkintamääräys, jonka avulla EU-maan (jäljempänä ”määräyksen antanut valtio”) oikeusviranomaiset voivat pyytää todisteiden hankkimista toisessa EU-maassa (jäljempänä ”täytäntöönpanovaltio”) ja niiden toimittamista määräyksen antaneelle valtiolle.

Koska eurooppalainen tutkintamääräys perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, jokainen EU-maa on periaatteessa velvoitettu tunnustamaan tällainen pyyntö ja noudattamaan sitä. Tutkintamääräys on myös hyväksyttävä viipymättä ja ilman muita muodollisuuksia.

Eurooppalainen tutkintamääräys helpottaa esimerkiksi lahjonnan, huumekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden kaltaisten rikosten ratkomista. Esimerkiksi Kreikan poliisi voi pyytää Yhdistyneen kuningaskunnan (1) poliisia suorittamaan kotietsintöjä tai kuulustelemaan todistajia Kreikan poliisin puolesta.

Eurooppalainen tutkintamääräys parantaa asiaa koskevaa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä asettamalla tiukat määräajat pyydettyjen todisteiden hankkimiselle ja rajoittamalla perusteita, joilla pyynnöstä voidaan kieltäytyä. Tutkintamääräys vähentää myös paperityötä, sillä käyttöön otetaan vakiomuotoinen lomake, jolla viranomaiset voivat pyytä apua todisteiden hankinnassa.

Eurooppalaisen tutkintamääräyksen keskeiset näkökohdat

90 päivän määräaika

Vastaanotettuaan eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanovaltion on suoritettava pyydetty tutkintatoimenpide viipymättä. Se voi kieltäytyä pyynnöstä vain tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi jos pyyntö olisi vastoin täytäntöönpanovaltion lainsäädännön perusperiaatteita tai vahingoittaisi sen kansallisia turvallisuusetuja. Täytäntöönpanovaltio vastaa kaikista tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon liittyvistä kustannuksista.

Pyynnön täytäntöönpaneva elin voi valita vaihtoehtoisen tutkintatoimenpiteen, mikäli se uskoo, että sen avulla voidaan päästä vastaaviin tuloksiin.

Eurooppalainen tutkintamääräys mahdollistaa seuraavat toimet:

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin EU-maihin lukuun ottamatta Tanskaa ja Irlantia, jotka eivät ole osallistuneet direktiivin hyväksymiseen. Sillä korvataan voimassa olevat EU:n keskinäistä oikeusapua koskevat asiakirjat, etenkin vuonna 2000 tehty yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä ja neuvoston puitepäätös 2008/978/YOS eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2014/41/EU

21.5.2014

22.5.2017

EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1-36

Oikaisu

-

-

EUVL L 143, 9.6.2015, s. 16-16

Viimeisin päivitys: 10.09.2015(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).