Tuomioistuimen toimivalta eri EU-maita koskevissa oikeustapauksissa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EU) N:o 1215/2012 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa päivitetään EU:n aiempaa lainsäädäntöä tuomioistuimen toimivallasta, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (ns. ” Bryssel I -asetus ”). Tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa edelleen siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita koskevien tuomioiden liikkuvuutta EU:ssa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ja Tukholman ohjelman suuntaviivojen mukaisesti.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin, mutta sitä ei sovelleta perheoikeudellisiin asioihin, konkursseihin, perimysasioihin eikä muihin asetuksessa lueteltuihin asioihin, kuten sosiaaliturvaan ja välimiesmenettelyyn.

Uudella lailla poistetaan Bryssel I -asetuksen mukainen eksekvatuurimenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että toisessa EU-maassa annettu tuomio on tunnustettava toisessa EU-maassa ilman eri menettelyä. Alkuperäisessä EU-maassa täytäntöönpanokelpoinen tuomio on täytäntöönpanokelpoinen myös muissa EU-maissa ilman täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista.

Henkilölle, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, on ilmoitettava tästä ” todistuksella siviili- ja kauppaoikeudellisesta asiassa annetusta tuomiosta ”. Todistus on laadittava asiaan osallisen pyynnöstä (asetuksessa annetaan malli). Todistukseen on liitettävä tuomio (jos sitä ei ole jo annettu tiedoksi), ja todistus on annettava kyseiselle henkilölle tiedoksi kohtuullisessa ajassa ennen tuomion täytäntöönpanoa.

Tietyissä tilanteissa henkilö, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, voi hakea tuomion tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymistä, jos hän katsoo jonkin asetuksessa säädettävän tunnustamisesta kieltäytymistä koskevan perusteen täyttyvän (esimerkiksi jos tunnustaminen on selvästi vastoin vastaanottavan jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita). EU-maiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset tuomioistuimet, joille hakemus on toimitettava.

Tuomioistuimen toimivaltaa koskevat yhteiset säännöt

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla asioilla on oltava yhteys EU-maiden alueeseen. Tuomioistuimen toimivaltaa koskevia yhteisiä sääntöjä olisi lähtökohtaisesti sovellettava, kun vastaajalla on kotipaikka EU-maassa. Vastaajaan, jolla ei ole kotipaikkaa EU_-maassa (esimerkiksi jonka pysyvä asuinpaikka ei ole EU-maassa), olisi pääsääntöisesti sovellettava sen EU-maan alueella sovellettavia tuomioistuimen toimivaltaa koskevia kansallisia sääntöjä, jossa asiaa käsittelevä tuomioistuin sijaitsee (tuomioistuin, jossa asia tulee vireille).

Tiettyjä tuomioistuimen toimivaltaa koskevia sääntöjä olisi kuitenkin sovellettava vastaajan kotipaikasta riippumatta, jotta

Tuomioistuimen toimivaltaa koskevia sääntöjä voidaan tietyissä tilanteissa soveltaa myös osapuoliin, joiden kotipaikka on EU:n ulkopuolella, jos esimerkiksi kyseiset osapuolet ovat sopineet, että EU-maan tuomioistuinten on oltava asiassa toimivaltaisia.

Oikeuspaikkaa koskevien sopimusten noudattamisen parantaminen

Laki tehostaa oikeuspaikkasopimuksia, joiden kautta osapuolet voivat nimetä tietyn tuomioistuimen tai tuomioistuimet ratkaisemaan asian. Sopimuksessa annetaan nimetylle tuomioistuimelle mahdollisuus päättää omasta toimivallasta, olipa kanne nostettu siellä ensin tai myöhemmin. Muiden tuomioistuinten on lykättävä oikeudenkäyntejään, kunnes nimetty tuomioistuin toteaa olevansa toimivaltainen tai - jos sopimus ei ole pätevä - jättää asian tutkimatta.

Myös Yhdistynyt kuningaskunta (1) ja Irlanti ovat hyväksyneet asetuksen ja soveltavat sitä. Tanska soveltaa asetusta 19. lokakuuta 2005 tehdyn Euroopan yhteisön ja Tanskan välisen sopimuksen nojalla. Sopimus koskee tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

Bryssel I -asetuksen sääntöjen soveltaminenyhdistetyssä patenttituomioistuimessa ja Benelux-maiden tuomioistuimessa

Asetuksella (EU) N:o 542/2014 vahvistetaan uudet säännöt, jotka koskevat usealle EU-maalle yhteisissä tuomioistuimissa (kuten yhdistetyssä patenttituomioistuimessa ja Benelux-maiden tuomioistuimessa) ja EU-maiden tuomioistuimissa vireillä olevien asioiden suhdetta Bryssel I -asetuksen nojalla. Tämä tarkoittaa, että näiden tuomioistuimien antamat tuomiot on tunnustettava ja pantava täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1215/2012 mukaisesti.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1215/2012

9.1.2013 Soveltaminen 10.1.2015 alkaen.

-

EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1-32

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 542/2014

30.5.2014

-

EUVL L 163, 29.5.2014, s. 1-4

Asetus (EU) 2015/281

26.2.2015

-

EUVL L 54, 25.2.2015, s. 1-9

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. (EUVL L 79, 21.3.2013, s. 4-4)

Viimeisin päivitys: 24.09.2015(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).