EU:n meriulkorajojen valvonta ja maahanmuuttajien hengen pelastaminen merioperaatioissa

Tässä asetuksessa asetetaan säännöt, jotka koskevat Euroopan unionin merirajojen valvontaa, laittomien maahanmuuttajien kuljettamisesta epäiltyjen alusten pysäyttämistä sekä merellä vaaraan joutuneiden maahanmuuttajien pelastamista Frontexin koordinoimissa rajavalvontaoperaatioissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 656/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni haluaa meriulkorajoja koskevalla politiikallaan varmistaa, että ulkorajojen ylityksiä valvotaan tehokkaasti laittoman maahanmuuton ja maiden rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi sekä ihmishenkien suojelemiseksi ja pelastamiseksi merellä.

Tällaisten Frontex-viraston (Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston) valvomien merioperaatioiden tarkoituksena on

ALUSTEN PYSÄYTTÄMINEN

Asetuksessa on erityisiä sääntöjä, joita sovelletaan laittomia maahanmuuttajia kuljettavia aluksia havaittaessa. Säännöt riippuvat siitä, missä alus pysäytetään (aluemerellä, lisävyöhykkeellä vai aavalla merellä). EU-maat voivat ottaa aluksen haltuunsa, ottaa kiinni siinä olevat henkilöt ja viedä sen rannikkomaahan, vastaanottavaan EU-maahan tai EU:n ulkopuoliseen maahan, mikäli kyseiset henkilöt eivät joudu siellä vaaraan.

Myös meripelastustilanteiden hallintaa varten annetaan sääntöjä, jotka koskevat merihädässä olevien ihmisten auttamista ja pelastettujen ihmisten maihinnousua.

Ihmisiä on autettava merioperaatioiden aikana heidän kansalaisuudestaan tai asemastaan riippumatta, ja tällöin on noudatettava asiaankuuluvaa kansainvälistä lainsäädäntöä.

FRONTEXIN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA

Frontex-virasto tarjoaa rajavalvontaoperaatioita toteuttaville EU-maille operatiivista tukea. Viraston tehtävänä on

Tätä varten laaditaan toimintasuunnitelma, jonka sisältämissä yksityiskohdissa otetaan huomioon suunnitellun merioperaation olosuhteet. Toimintasuunnitelmissa on etenkin varmistettava, että lapset ja haavoittuvaiset henkilöt saavat asianmukaista apua.

Solidaarisuusmekanismit

Jos EU-maahan kohdistuu voimakas maahanmuuttopaine, se voi pyytää hätätilanteessa erityisapua ja -tukea Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolta sekä Euroopan rajavartijaryhmien käyttöönottamista.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 656/2014

17.7.2014

-

EUVL L 189, 27.6.2014

Viimeisin päivitys: 28.09.2014