Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Asetuksella perustetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, jonka tavoitteena on tehostaa muuttovirtojen hallintaa ja parantaa Euroopan yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan täytäntöönpanoa ja kehittämistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolla on neljä tavoitetta:

Kaikki EU-maat (Tanska pois lukien) laativat kansallisen ohjelman, jossa määritellään toimet, joilla ne aikovat saavuttaa asetuksessa asetetut tavoitteet.

Toimilla pyritään tukemaan:

Vaikka suurin osa rahaston budjetista on kohdennettu kansallisiin ohjelmiin, osa käytetään myös EU-tason toimiin (ns. unionin toimet), hätäapuun, Euroopan muuttoliikeverkostoon ja Euroopan komission tekniseen apuun.

Erityistoimet

Kansallisille ohjelmille kohdennetun osuuden lisäksi jäsenvaltiot voivat saada lisärahoitusta erityistoimien toteuttamiseen. Nämä toimet (lueteltu liitteessä II) edellyttävät jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, ja niiden on tuotava merkittävää lisäarvoa EU:lle.

Unionin uudelleensijoitusohjelma

Jäsenvaltiot saavat lisäksi joka toinen vuosi täydentävän määrän, joka perustuu 6 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin uudelleensijoitettua henkilöä kohden. Kertakorvausta korotetaan 10 000 euroon kutakin uudelleensijoitettua henkilöä kohden yhteisten painopisteiden mukaisesti ja kutakin haavoittuvassa asemassa olevaa henkilöä kohden.

Budjetti

Rahaston täytäntöönpanon budjetti kaudella 2014-20 on 3,137 miljardia euroa.

Lisätiedot rahaston täytäntöönpanosta löytyvät asetuksesta (EU) N:o 514/2014.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 516/2014

21.5.2014

-

EUVL L 150, 20.5.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 514/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (EUVL L 150, 20.5.2014).

Viimeisin päivitys: 03.08.2014