Euroopan unionin turvapaikkamenettelyt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2013/32/EU — kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset menettelyt

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ketä tämä koskee?

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin EU-maissa tehtyihin kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin (Irlantia, Tanskaa jaYhdistynyttä kuningaskuntaa (1) lukuun ottamatta), mukaan lukien rajoilla, aluevesillä tai kauttakulkualueilla tehdyt hakemukset.

Kuinka?

Perustakeet:

Tutkintamenettely

Ennen kuin asianomainen viranomainen tekee päätöksensä, hakijoilla on oikeus henkilökohtaiseen puhutteluun, jossa heillä tulisi olla mahdollisuus esittää hakemusta koskevat täydelliset perusteet. Puhuttelun suorittavan henkilön on oltava pätevä ottamaan huomioon hakijan henkilökohtaiset olosuhteet ja tilanteen yleiset olosuhteet. EU-maiden on varmistettava, että yksittäisiä hakemuksia koskevat tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevat erityiset takuut:

Toistuvien hakemusten estäminen

EU-mailla on uusia keinoja käsitellä saman henkilön tekemiä toistuvia hakemuksia. Henkilöt, jotka eivät tarvitse suojelua, eivät voi enää välttää palautusta kotimaahan tekemällä jatkuvasti uusia hakemuksia.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

TAUSTA

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60–95)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9–26)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1–30)

Direktiiviin 603/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31–59)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96–116)

Viimeisin päivitys: 25.05.2020(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).