Eurooppalainen raja- ja merivartiosto (joulukuuhun 2020)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2016/1624 eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston päätehtävät

Pelastusoperaatiot

Kansainvälisten yleissopimusten, kuten ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, mukaisesti viraston koordinoimiin merioperaatioihin osallistuvat alukset ovat sitoutuneet antamaan apua merihädässä oleville henkilöille. Virasto avustaa osallistuvia maita etsintä- ja pelastusoperaatioiden toteuttamisessa ihmishenkien suojelemiseksi merirajojen valvontaoperaatioiden aikana.

Muuttovirtojen seuranta ja riskianalyysi

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto

Henkilötietojen käsittely

Kumoaminen

Asetus (EU) 2016/1624 kumotaan ja korvataan 31. joulukuuta 2020 asetuksella (EU) 2019/1896, jolla perustetaan uusi, entistä tehokkaampi eurooppalainen raja- ja merivartiosto – ks. tiivistelmä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 6. lokakuuta 2016. Nopean toiminnan reservi ja kalustoreservi ovat olleet käytössä joulukuusta 2016.

TAUSTAA

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston perustaminen kuuluu Euroopan muuttoliikeagendan mukaisesti toteutettaviin toimenpiteisiin valvonnan tehostamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi EU:n ulkorajoilla.

Ks. myös

KESKEISET TERMIT

Yhteiset operaatiot: viraston koordinoimia operaatioita, joihin yksi tai useampi EU-maa antaa henkilöresursseja ja kalustoa.
Palautusoperaatiot: virasto koordinoi operaatioita, joissa yksi tai useampi EU-maa antaa teknistä ja operatiivista tukea ja jossa palautettavat henkilöt yhdestä tai useammasta maasta palautetaan joko pakkotoimin tai vapaaehtoisesti.
Palautusinterventiot: virasto antaa EU-maille tehostettua teknistä ja operatiivista apua, johon kuuluu eurooppalaisten palautusinterventioryhmien lähettäminen EU-maihin ja palautusoperaatioiden koordinointi.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251,16.9.2016, s. 1–76)

Asetukseen (EU) 2016/1624 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1896, annettu 13 päivänä marraskuuta 2019, eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta (EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1–131)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1–52)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 27.08.2020