Luonnon monimuotoisuuden suojelu vieraslajeilta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1143/2014 haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään säännöt haitallisten vieraslajien leviämisen ja tuonnin ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta* EU:n sisällä.

Tällä asetuksella pyritään minimoimaan ja lieventämään haitallisten vieraslajien luonnon monimuotoisuudelle ja ekosysteemeille sekä ihmisten terveydelle ja taloudelle aiheuttamia vaikutuksia EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo

Luvat

EU-maat voivat myöntää lupia luettelossa mainittujen vieraslajien tutkimukseen, suojeluun muussa kuin niiden luonnollisessa ympäristössä tai lääkinnälliseen käyttöön. Jos EU-maat haluavat myöntää lupia muuhun kuin yllä mainittuun toimintaan, niiden on ensin anottava hyväksyntää komissiolta.

Kyseiset haitalliset vieraslajit on pidettävä ja niitä on käsiteltävä suljetussa säilössä ja ne on kuljetettava olosuhteissa, joissa niiden ei ole mahdollista päästä ulos.

Kansalliset toimintasuunnitelmat

Kunkin EU-maan on kolmen vuoden kuluessa luettelon hyväksymisestä laadittava ja toteutettava toimintasuunnitelmat ensisijaisten leviämisväylien varalle. Näillä estetään unionin kannalta merkityksellisten vieraslajien tahaton tuonti ja leviäminen maiden alueelle.

Alueellisesta näkökulmasta merkitykselliset haitalliset vieraslajit ja unionin alkuperäiset lajit

Haitalliset vieraslajit voivat olla peräisin yhdeltä EU:n alueelta ja aiheuttaa ongelmia toisella EU:n alueella. Näin ollen komission tehtävänä on varmistaa, että asianomaiset EU-maat tekevät yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi.

Seurantajärjestelmä

EU-maiden on 18 kuukauden kuluessa luettelon hyväksymisestä perustettava seurantajärjestelmä, jolla kerätään ja kirjataan tietoja haitallisten vieraslajien esiintymisestä ympäristössä.

Uusien vieraslajien varhainen havaitseminen ja nopea hävittäminen

Luettelossa mainitun vieraslajin uusi havainto (ensimmäinen havainto tai ensimmäinen havainto hävittämisen jälkeen) missä tahansa EU-maassa tai sen alueella aiheuttaa hävittämisvelvoitteen. Vieraslaji voidaan hävittää tappavin tai ei-tappavin keinoin.

Laajalle levinneiden haitallisten vieraslajien hallinta

EU-maiden on 18 kuukauden kuluessa luettelon hyväksymisestä otettava käyttöön alueellaan laajalle levinneiden vieraslajien hallintatoimenpiteitä haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

Nämä toimenpiteet voivat olla tappavia tai ei-tappavia ja niiden on oltava oikeassa suhteessa ympäristöön kohdistuvaan vaikutukseen ja mukautettuja kunkin maan erityisolosuhteisiin.

Vahingoittuneiden ekosysteemien ennallistaminen

EU-maiden on toteutettava ennallistamistoimenpiteitä, joilla helpotetaan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien heikentämän, vahingoittaman tai tuhoaman ekosysteemin palautumista.

Siirtymäkauden toimenpiteet

Lemmikkien pito sallitaan, jos

Yritykset ja muut kaupalliset toimijat saavat myydä lajeja yhden vuoden ajan lajin luetteloon sisällyttämisestä, kunnes niiden varasto on tyhjentynyt. Toisena vuotena lajin sisällyttämisestä luetteloon se voidaan myydä tai siirtää vieraslajeja luvanvaraisesti käsittelevään toimipaikkaan tai lopetettavaksi inhimillisesti. Nämä toimet sallitaan sillä ehdolla, että kyseisten lajien karkaaminen tai lisääntyminen on estetty asianmukaisin toimenpitein.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Tätä asetusta on sovellettu 1. tammikuu 2015 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Vieraslajit: kasvit tai eläimet, jotka ihminen on (joko tahallisesti tai tahattomasti) kuljettanut luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle. Monet näistä lajeista eivät selviä, mutta jotkut selviävät ja aiheuttavat leviämisellään merkittävää ekologista ja taloudellista vahinkoa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35–55)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1263, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1141 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla hyväksytyn unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon saattamisesta ajan tasalle (EUVL L 182, 13.7.2017, s. 37–39)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4–104)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1141, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2016, unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla (EUVL L 189, 14.7.2016, s. 4–8)

Asetukseen (EU) 2016/1141 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/145, annettu 4 päivänä helmikuuta 2016, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimipaikoille antamasta tiettyjen haitallisiin vieraslajeihin liittyvien toimien suorittamisen mahdollistavasta luvasta todisteena käytettävien asiakirjojen mallin hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 mukaisesti (EUVL L 30, 5.2.2016, s. 4–8)

Viimeisin päivitys: 11.10.2017