Päästörajoituksia ja tyyppihyväksyntää koskevat säännöt liikkuville työkoneille

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 2016/1628 – polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin liittyvät vaatimukset

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritetään liikkuviin työkoneisiin (ks. jäljempänä) tarkoitetuille eri tehoalueiden moottoreille päästörajoitukset, jotta vähennetään asteittain päästöjä ja poistetaan vähitellen käytöstä laitteita, joiden moottorit saastuttavat eniten.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Liikkuviin työkoneisiin kuuluu hyvin monenlaisia työkoneita, joita käytetään tyypillisesti maastossa ja joita ovat muun muassa

Asetusta ei sovelleta moottoreihin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi muun muassa seuraavissa koneissa:

Tyyppihyväksyntä

Pakokaasupäästöt

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2017 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Tyyppihyväksyntä: menettely, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää tietyt lakisääteiset vaatimukset.

Moottoriperhe: valmistajan luoma sellaisten moottorityyppien ryhmittely, joilla on suunnittelultaan samanlaiset pakokaasupäästöominaisuudet ja jotka ovat sovellettavien päästöraja-arvojen mukaiset.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53–117)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1–11)

Asetukseen (EY) N:o 1024/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1–51)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 25.01.2017