Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä vahvistetaan nykyisiä sääntöjä, jotka koskevat vaarallisten aineiden, kuten lyijyn, elohopean ja kadmiumin, käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi, erityisesti mahdollistamalla ympäristön kannalta asianmukainen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hyödyntäminen ja jätteenkäsittely.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Uudelleenlaaditulla säädöksellä saatetaan ajan tasalle direktiivi 2002/95/EY, jolla rajoitettiin tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä, muun muassa ulottamalla vaarallisia aineita koskevat rajoitukset koskemaan useampia sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Soveltamisala

Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät laitteet

Rajoitusten soveltamisalan ulkopuolelle jää suuri määrä erilaisia laitteita, kuten aseet, avaruustarvikkeet ja suuret kiinteät teollisuuden työkoneet (esimerkiksi painokoneet sekä jyrsin- ja porakoneet) ja kiinteästi asennetut laitteistot (esimerkiksi sähkögeneraattorit). Sen ulkopuolelle jäävät myös aurinkosähköpaneelit.

Direktiivillä (EU) 2017/2102 muutetaan direktiiviä 2011/65/EU useiden ongelmien ratkaisemiseksi ja lainsäädännössä vuonna 2011 käyttöön otetun avoimen soveltamisalan aiheuttamien tahattomien seurausten välttämiseksi.

Sen soveltamisalasta on poistettu pilliurut ja jotkin liikkuvat työkoneet.

Sillä pyritään myös edistämään kiertotaloutta poistamalla sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysmarkkinatoimien (joihin kuuluvat korjaus, varaosien vaihto, kunnostus ja uudelleenkäyttö sekä jälkiasennus) kielto niiden laitteiden osalta, jotka eivät kuuluneet aikaisemman direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan mutta jotka ovat direktiivin 2011/65/EU mukaisia.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin oleville uudelleenkäytetyille varaosille voidaan myöntää poikkeus edellyttäen, että uudelleenkäyttö tapahtuu tarkastettavissa olevissa suljetuissa yritystenvälisissä palautusjärjestelmissä ja että varaosien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan kuluttajalle.

Poikkeukset

Velvollisuudet

Mukauttaminen ja uudelleentarkastelu

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 21. heinäkuu 2011 alkaen. Direktiivillä 2011/65/EU laadittiin uudelleen ja korvattiin direktiivi 2002/95/EY (ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset), joka oli saatettava osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä vuoteen 2004 mennessä. Direktiivin 2011/65/EU mukaiset uudet säännöt oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä vuoteen 2013 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu) (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88–110)

Direktiiviin 2011/65/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 18.10.2018