Ihmisten aiheuttamien kasvihuonekaasujen vähentäminen (fluoratut kaasut)

Asetuksen tarkoitus on hillitä ilmastonmuutosta ja suojella ympäristöä vähentämällä fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöjä. Sen tavoitteena on leikata kaksi kolmannesta tämänhetkisestä päästötasosta vuoteen 2030 mennessä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tarkoitus on hillitä ilmastonmuutosta ja suojella ympäristöä vähentämällä fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöjä. Sen tavoitteena on leikata kaksi kolmannesta tämänhetkisestä päästötasosta vuoteen 2030 mennessä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritetään fluorattujen kaasujen vuotojen estämistä ja niiden käyttöä, talteenottoa ja hävittämistä koskevat säännöt. Se kieltää tiettyjen fluorattuja kaasuja sisältävien tuotteiden myynnin.

Näihin kuuluvat fluorihiilivedyt (HFC)*, perfluorihiilivedyt (PFC)* ja rikkiheksafluoridit (SF6)*.

Asetuksessa määritetään vuosittainen raja fluorihiilivetyjen aiheuttamille ilmastovaikutuksille. Sitä tullaan laskemaan asteittain vuosien 2015-2030 välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa määritetään seuraavat velvollisuudet:

Komissio tiedottaa asetuksen vaikutuksista 31. joulukuuta 2022 mennessä.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

1. tammikuuta 2015 alkaen.

TAUSTA

Fluoratut kaasut ovat ihmisen aiheuttamia kasvihuonekaasuja, joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus on 23 000 kertaa korkeampi kuin hiilidioksidin. Niiden osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on kaksi prosenttia. Fluoratut kaasut voidaan usein korvata ilmastoystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

KESKEISET KÄSITTEET

* HFC-kaasuja käytetään kylmäaineina, puhdistusliuottimina ja vaahtoa muodostavina aineina (esimerkiksi vaahtosammuttimissa).

* PFC-kaasuja käytetään puolijohtimien valmistuksessa, puhdistusliuottimina ja vaahtoa suihkuttavina aineita.

* Rikkiheksafluorideja käytetään korkeajännitteisissä kytkinlaitteissa ja magnesiumin tuotannossa.

Lisätietoa saatavana Euroopan komission ilmastotoimien pääosastoa käsittelevältä verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 517/2014

9.6.2014

-

EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195-230.

Viimeisin päivitys: 23.07.2015