EU:n uusi lähestymistapa liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen

Euroopan unionin maissa menee joka vuosi konkurssiin noin 200 000 yritystä ja 1,7 miljoonaa ihmistä menettää työpaikkansa. Uusi suositus merkitsee siirtymistä kohti elinkelpoisten yritysten ennalta ehkäisevää rakenneuudistusta, jotta yritykset pysyvät toiminnassa ja turvaavat työpaikat ja luotonantajat saavat sijoituksestaan enemmän takaisin. Suosituksen tavoitteena on myös varmistaa, että konkurssin tehneet yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden.

SÄÄDÖS

Komission suositus 2014/135/EU, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen.

TIIVISTELMÄ

Eurooppalaiset asenteet yritysten konkursseja kohtaan ovat muuttumassa, ja maiden rajat ylittäviä maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevaan Euroopan unionin (EU) nykylainsäädäntöön ollaankin jo tekemässä muutoksia. Tällä Euroopan komission uudella suosituksella pyritään kuitenkin laatimaan yhteiset puitteet kansallisille maksukyvyttömyyssäännöksille.

Puitteiden ansiosta velalliset voisivat

Uudelleenjärjestelymenettelyn on tarkoitus olla nopea, edullinen ja joustava siten, että mahdollisimman monet vaiheet voidaan toteuttaa tuomioistuimen ulkopuolella. Velallisen ja velkojien välisiin neuvotteluihin voidaan nimittää avuksi sovittelija tai valvoja.

Uusi mahdollisuus

Komissio on saanut vakuuttavaa näyttöä siitä, että jos rehelliset yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden konkurssin jälkeen, heidän seuraava yrityksensä menestyy paremmin. Komissio suositteleekin, että yrittäjät saisivat mahdollisuuden perustaa uuden yrityksen konkurssin jälkeen.

Yrittäjät vapautettaisiin kokonaan veloistaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tuomioistuin päättää aloittaa konkurssimenettelyn tai takaisinmaksusuunnitelman toteuttaminen alkaa.

Suosituksessa kuitenkin myönnetään, että täysimittainen veloista vapautuminen ei ole aina tarkoituksenmukaista. EU-maat voivatkin ottaa käyttöön tiukempia lakeja, joilla estetään epärehellisten yrittäjien ja sellaisten yrittäjien toiminta, jotka eivät kunnioita oikeudellisia velvoitteitaan velkojiaan kohtaan.

Suosituksessa myös sallitaan kansalliset lait, joilla yrittäjän ja tämän perheen toimeentulo turvataan antamalla yrittäjän pitää tietyt omaisuuserät.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Suositus 2014/135/EU

3.4.2014

-

EUVL L 74, 14.3.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Uusi eurooppalainen lähestymistapa liiketoiminnan epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen (COM(2012) 742 final, 12. joulukuuta 2012 - ei julkaistu EUVL:ssä).

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 muuttamisesta (COM(2012) 744 final, 12. joulukuuta 2012 - ei julkaistu EUVL:ssä).

Viimeisin päivitys 28.07.2014