Edistetään yrittäjyyttä EU:n pk-yrityksissä – COSME-ohjelma

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1287/2013 – yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma (COSME) (2014–2020)

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan Euroopan unionin (EU) ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä tukea pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) parantamalla yrittäjyyden menestymisen edellytyksiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Paremmat liiketoimintaedellytykset

Kilpailun edistäminen

Yrittäjyyskulttuuri

Rahoitus

Ohjelman budjetti on 2,3 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana, ja se on voimassa vuosina 2014–2020. Ohjelmaa toteuttaa pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 23. joulukuuta 2013 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33–49)

Viimeisin päivitys: 01.03.2018