Julkiset hankinnat – selkeiden perussääntöjen laatiminen

Direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen hankkimista julkisella hankintasopimuksella ja sovellettavia poikkeuksia.

TIIVISTELMÄ

Lainsäädännössä määritellään, että kun kansalliset viranomaiset käyttävät julkista hankintaa pyytääkseen tarjouksia rakennusurakoista, tavaroista tai palveluista, niiden on kohdeltava kaikkia hakijoita tasa-arvoisesti ketään syrjimättä. Niiden on myös toimittaa avoimesti.

Kynnysarvot

Hankintasopimuksia koskevia sääntöjä on sovellettava hankintoihin, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on yhtä suuri tai suurempi kuin seuraavat kynnysarvot:

Komissio varmistaa kahden vuoden välein, että kynnysarvot vastaavat EU:n kansainvälisiä velvoitteita, ja tarkistaa niitä tarvittaessa.

Kriteerit

Hankintasopimus myönnetään kokonaistaloudellisesti edullisimmalle tarjoukselle, joka määritellään erityisesti parhaan hinta-laatusuhteen perusteella. Näissä kriteereissä otetaan huomioon kokonaiskustannustehokkuuden, laadun, ympäristöllisten ja sosiaalisten näkökohtien, myynti- ja toimitusehtojen kaltaiset tekijät.

Innovointi ja pienet yritykset

Lainsäädännössä otetaan käyttöön uusi menetelmä innovatiivisten tuotteiden, palveluiden tai rakennusurakoiden kehittämisen edistämiseksi. Pienten yritysten osallistumisen edistämiseksi uudet säännöt kannustavat julkisia viranomaisia jakamaan suuria hankintasopimuksia yksittäisiin eriin.

Takeet

EU-maiden on varmistettava, että taloudelliset toimijat ja heidän alihankkijansa noudattavat kaikkia sovellettavia eurooppalaisia ja kansallisia ympäristö-, sosiaali- ja työvaatimuksia, työehtosopimuksia ja muita asianmukaisia kansainvälisiä velvoitteita.

Lainsäädännöllä tiukennetaan merkittävästi poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia koskevia säännöksiä työntekijöiden oikeuksien loukkaamisen estämiseksi.

Poikkeukset

Lainsäädännössä ei edellytä EU-maiden ulkoistavan palveluita, jotka ne haluavat tuottaa niitä itse. Se ei myöskään vaikuta kansalliseen sosiaaliturvalainsäädäntöön.

Direktiiviä ei sovelleta vesi- ja energiahuollon, liikenteen sekä postipalvelujen alalla tehdyt hankintasopimuksiin. Niitä säännellään sen sijaan direktiivillä 2014/25/EU.

Erityisiä poikkeuksia voidaan säätää myös muiden alojen osalta, kuten sähköinen viestintä, tutkimus ja tuotekehitys sekä puolustus ja turvallisuus.

TAUSTAA

Komission tiedonanto Euroopan komission ohjeet julkisten hankintojen järjestelmän käytöstä covid-19-kriisiin liittyvässä hätätilanteessa

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243–374)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1–64)

Viimeisin päivitys: 04.05.2020