Sähkön ja maakaasun tukkumarkkinat – EU:n valvontaa koskevat säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EU) N:o 1227/2011 – energian tukkumarkkinoiden eheys ja tarkasteltavuus

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan energian tukkumarkkinoiden* valvontaa koskevat puitteet. Sillä pyritään kieltämään sisäpiirikaupan* ja markkinoiden manipuloinnin* kaltaiset väärinkäytökset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksella vahvistetaan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) roolia. ACERin tehtäviä ovat seuraavat:

Kaupankäynnin seuraaminen energian tukkumarkkinoilla. Tätä varten on kansallisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella perustettu markkinaosapuolten eurooppalainen rekisteri.

Vuotuisen toimintakertomuksen toimittaminen Euroopan komissiolle. Se voi sisältää

suosituksia sellaisten markkinasääntöjen soveltamisesta, joilla parannetaan markkinoiden tarkasteltavuutta ja eheyttä

arvioinnin siitä, voitaisiinko järjestäytyneitä markkinoita koskevilla vähimmäisvaatimuksilla lisätä markkinoiden tarkasteltavuutta.

Markkinoiden manipulointi

ACERin perustamisella pyritään ehkäisemään muun muassa seuraavanlaista markkinoiden manipulointia:

väärien toimeksiantojen tekeminen

väärän tiedon levittäminen

väärän tiedon toimittaminen hinta-arviointeja tai markkinaraportteja tuottaville yrityksille siten, että näiden tietojen perusteella toimivia markkinaosapuolia ohjataan harhaan

sellaisen vaikutelman luominen, että saatavilla oleva sähköntuotantokapasiteetti*, siirtokapasiteetti* ja maakaasun saatavuus poikkeavat todellisesta käytettävissä olevasta kapasiteetista. Tällainen voi vaikuttaa sähkön ja kaasun hintatasoon.

Markkinaosapuolet

Markkinaosapuolten on

toimitettava tiedot sekä ACERille että kansalliselle sääntelyviranomaiselle, jotta kumpikin elin voi valvoa kaupankäyntiä

julkaistava sisäpiiritiedot* hyvissä ajoin, mukaan lukien laitosten kapasiteettiin ja käyttöön, sähkön, maakaasun tai nestekaasun tuotantoon, varastointiin, kulutukseen ja siirtoon liittyvät tiedot.

Seuraamukset

EU-maiden on säädettävä seuraamuksia tämän asetuksen noudattamatta jättämisestä. Niiden on oltava oikeasuhteisia ja ilmennettävä

rikkomuksen vakavuutta

kuluttajille aiheutettua vahinkoa

sisäpiiritietoon* ja markkinoiden manipulointiin perustuvasta kaupankäynnistä saatavaa potentiaalista hyötyä.

KESKEISET TERMIT

* Energian tukkumarkkinat: näillä markkinoilla energiasta käydään kauppaa energian vähittäismyyjien (kuten sähköyhtiöiden), investointipankkien ja merkittävien energiankäyttäjien (kuten terästehtaiden) välillä.

* Sisäpiirikauppa: kun henkilö yrittää hyötyä tietyn tuotteen myynnistä vielä julkistamattomien tietojen (sisäpiiritietojen) perusteella. Ilman näitä tietoja muut kauppiaat joutuvat epäedulliseen asemaan.

* Markkinoiden manipulointi: häiritään tahallisesti markkinoiden asianmukaista toimintaa. Tämä voi tarkoittaa tietyn tuotteen tarjontaan tai kysyntään liittyvien väärien tai harhaanjohtavien viestien antamista ja siten tämän tuotteen hintaan vaikuttamista.

* Sähkötuotantokapasiteetti: sähköenergian tuotantoon liittyvä suorituskyky.

* Siirtokapasiteetti: esimerkiksi voimajohtojen kaltaisen kiinteiden infrastruktuurien suorituskyky sähkön siirtämisessä.

* Sisäpiiritieto: tuotteeseen liittyvä julkistamaton tieto. Jos tieto julkistettaisiin, se voisi vaikuttaa kyseisen tuotteen hintaan.

TAUSTAA

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 28. joulukuuta 2011 alkaen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1–16)

Viimeisin päivitys: 26.10.2015