Sosiaalisesti osallistavan kasvun edistäminen EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto (COM(2016) 127 final) – Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva kuuleminen

TIEDONANNON TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille

Yhtäläisiä mahdollisuuksia ja työmarkkinoille pääsyä pidetään tiedonannossa olennaisina keinoina lisätä työllisyysmahdollisuuksia ja parantaa työllistettävyyttä. Tähän kuuluvat muun muassa seuraavat osa-alueet:

Oikeudenmukaiset työolot ja työehdot

Työntekijöiden ja työnantajien välille on luotava riittävä ja luotettava oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino, jotta voidaan varmistaa joustavuus ja turvallisuus uusien työpaikkojen luomisen ja työpaikkojen vastaanottamisen edistämiseksi. Tähän kuuluvat muun muassa seuraavat osa-alueet:

Riittävä ja kestävä sosiaalinen suojelu

Tähän sisältyy peruspalvelujen saatavuus, jotta voidaan varmistaa ihmisarvoinen elämä ja suoja elämän riskeiltä. Näin ihmisille annetaan mahdollisuus osallistua täysimääräisesti työelämään ja yleisemmin yhteiskunnan toimintaan. Tähän kuuluvat muun muassa seuraavat osa-alueet:

Tiedonantoon liittyy myös kaksi komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa, joissa kuvataan keskeisiä talouteen, työmarkkinoihin ja yhteiskuntaan liittyviä kehityssuuntauksia, joille pilari perustuu, ja tuodaan esiin EU:n tärkeimpiä saavutuksia tähän mennessä.

Kuulemisprosessi

Kuulemisprosessilla on kolme tavoitetta:

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan kuulemisen käynnistäminen (COM(2016) 127 final, 8.3.2016)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: ”EU:n sosiaalilainsäädäntö” Komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan kuulemisen käynnistämisestä antaman tiedonannon oheisasiakirja (SWD(2016) 50 final, 8.3.2016)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: ”Keskeiset talouteen, työmarkkinoihin ja yhteiskuntaan liittyvät kehityssuuntaukset Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin taustalla” Komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan kuulemisen käynnistämisestä antaman tiedonannon oheisasiakirja (SWD(2016) 51 final, 8.3.2016)

Viimeisin päivitys: 27.06.2016