Romaniväestön sosiaalinen ja taloudellinen integraatio

Tällä neuvoston suosituksella vahvistetaan vuoden 2011 EU:n puitekehystä romanien integroinnista ei-sitovalla oikeudellisella välineellä, minkä tarkoituksena on nopeuttaa edistymistä tarjoamalla ohjausta ja keskittämällä EU-maiden huomio useisiin käytännön toimenpiteisiin, jotka ovat keskeisiä näiden strategioiden tehokkaamman täytäntöönpanon kannalta.

SÄÄDÖS

Neuvoston suositus, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, jäsenvaltioissa toteutettavista romanien integraatiota edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä (EUVL C 378, 24.12.2013, s. 1-7).

TIIVISTELMÄ

Tällä neuvoston suosituksella vahvistetaan vuoden 2011 EU:n puitekehystä romanien integroinnista ei-sitovalla oikeudellisella välineellä, minkä tarkoituksena on nopeuttaa edistymistä tarjoamalla ohjausta ja keskittämällä EU-maiden huomio useisiin käytännön toimenpiteisiin, jotka ovat keskeisiä näiden strategioiden tehokkaamman täytäntöönpanon kannalta.

AVAINKOHDAT

Suosituksessa katetaan seuraavat avainkohdat:

Koulutuksen alalla neuvoston suosituksessa kehotetaan EU-maita turvaamaan romaneille täysimääräiset mahdollisuudet saada laadukasta yleiskoulutusta ja vähentämään koulunkäyntinsä kesken jättäneiden määrää kaikissa koulutusasteissa. Tämä on ratkaisevan tärkeää erityisesti peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Suosituksessa tunnistetaan lukuisia toimia, joilla voidaan saada muutoksia aikaan, jos ne suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti.

Työllistymisen alalla neuvoston suosituksessa alleviivataan yhtäläisen kohtelun varmistamisen ja romanien ja muiden työntekijöiden välisen kuilun poistamisen tärkeyttä romanien tilanteen parantamiseksi. Kohdennettujen toimenpiteiden, kuten erityisten ja yksilölliset palvelut työnhakijoille, lisäksi romanien tarpeiden huomioimisella yleisissä politiikoissa voitaisiin saada suuria muutoksia aikaan.

Terveydenhuollon alalla suosituksessa tähdätään hyvin käytännöllisen ohjauksen antamiseen perussosiaaliturvan saamisen turvaamisesta aina perhesuunnitteluun ja ilmaisiin rokotusohjelmiin kaikkein syrjäytyneimpien ryhmien osalta.

Asunnon saannin osalta suosituksessa kiinnitetään huomiota yhtenäiseen lähestymistapaan, alueellisen erottelun poistamiseen ja syrjimättömään pääsyyn sosiaaliseen asumiseen. Suosituksessa kiinnitetään EU-maiden huomio myös paikallisyhteisöjen omiin kehittämishankkeisiin ja alueellisiin investointeihin, joita voidaan myös tukea EU-varoista.

Rahoituksen osalta suosituksessa alleviivataan tarvetta varata riittävä rahoitus kansallisille ja paikallisille strategioille ja toimintasuunnitelmille.

Monialaisten toimenpiteiden, kuten syrjinnän torjumisen, romanilasten ja -naisten suojelun, köyhyyden vähentämisen, sosiaalisen osallisuuden ja voimaannuttamisen, osalta suosituksessa alleviivataan rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin (2000/43/EY) käytännön soveltamisen tärkeyttä ja kiinnitetään EU-maiden huomio Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaankuuluvan oikeuskäytännön hyödyntämiseen lisätoimena laittomien säännösten ja käytäntöjen tunnistamiseksi.

Romaniväestön oikeuksien kunnioittaminen on erottamattomasti yhteydessä lapsityön tehokkaaseen torjuntaan, kerjäämisen, jossa on lapsia mukana, kieltämiseen, alaikäisten avioliittoja koskevan lainsäädännön noudattamiseen, pakkoavioliittojen torjuntaan sekä romaniväestön voimaannuttamiseen, jotta he voivat täyttää roolinsa maan aktiivisina kansalaisina.

Yleiset politiikat ovat myös keskeisessä asemassa romanien köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa. Tässä kontekstissa suosituksessa kehotetaan investoimaan henkiseen pääomaan ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskeviin politiikkoihin, sekä liittämään romanien integraation kansallisiin uudistusohjelmiin maissa, joissa on merkittävä romaniväestö.

Suosituksessa käsitellään tarkemmin tarvittavaa edistystä romanien integraatiota koskevien rakenteellisten toimenpiteiden laatimiseksi ja niiden tehokkuuden parantamiseksi, kuten esimerkiksi: politiikkojen seuranta ja arviointi, paikallinen toiminta, tasa-arvoista kohtelua edistävien elinten ja romanien kansallisten yhteysviranomaisten roolin vahvistaminen ja rajat ylittävän yhteistyön lisääminen. Siinä annetaan myös käytännön ohjeita siitä, miten edistystä voidaan paremmin saavuttaa näillä osa-alueilla.

Koska suosituksen tarkoituksena on parantaa romanien integraatiota koskevien toimenpiteiden tehokkuutta EU-maissa, mikä toisin sanoen tukee romanien integraatiota koskevien kansallisten toimenpiteiden tuloksellista täytäntöönpanoa, raportointi liittyy tiiviisti EU:n puitekehykseen.

EU-maiden tämän suosituksen mukaisten toimien täytäntöönpanosta toimittamia tietoja käytetään avuksi romanien integraatiota edistävien strategioiden täytäntöönpanoa koskevien komission vuosikertomustensa valmistelussa.

TAUSTA

Romanit ovat Euroopan suurin etninen vähemmistöryhmä. Komissio esittää romanien sosiaalis-taloudelliseen integraatioon tähtäävien välineiden tehokkuuden parantamista pitkän aikavälin lähestymistavalla ja monialaisilla toimilla (koulutus, työpaikka, terveydenhuoltopalvelut, asunnon saanti jne.).

Viime vuosina EU on osoittanut vahvaa poliittista johtajuutta EU-maita kohtaan romanien integraation osalta, ja se on huolehtinut siitä, että aihe pysyy ajankohtaisena sekä EU:ssa että EU-maissa.

Vuonna 2011 EU-johtajat sitoutuivat ”EU:n puitekehykseen romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille”. Kaikki EU-maat ovat siten kehittäneet omat romanien integraatiota edistävät strategiansa, jotka on räätälöity kyseisen maan romaniväestön tarpeisiin. Edistyksen arviointiin on kehitetty vuosittainen raportointimekanismi. EU on myös liittänyt romanien integraation osaksi laajempaa kasvusuunnitelmaa eli Eurooppa 2020 -strategiaa. Vuodesta 2012 Euroopan unionin neuvosto on antanut romanien integraatiota koskevia maakohtaisia suosituksia osana ”eurooppalaista ohjausjaksoa” EU-maille, joissa on merkittävä romaniväestö. Lopuksi EU on onnistunut vahvistamaan taloudellista tukeaan romanien osallisuuden edistämiseksi 28 EU-maan lisäksi myös laajentumismaihin, joissa romanien osallisuuden edistäminen on edelleen ensisijainen tavoite komission laajentumisstrategian ja tärkeimpien haasteiden mukaan.

Syrjäytyneiden väestöjen tilanteen muuttaminen on kuitenkin EU-maiden ensisijainen velvollisuus, joten toimet romanien integraation tukemiseksi ovat ensisijaisesti niiden käsissä.

Ainoa tapa saavuttaa tämä tavoite on poliittinen sitoutuminen korkeimmalla tasolla kaikissa EU-maissa. EU:n tasolla erittäin tärkeä askel kohti romanien parempaa integraatiota oli 9.12.2013 yksimielisesti hyväksytty neuvoston suositus romanien integraatiota edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä. Se lisäsi uuden välineen oikeudelliseen ja poliittiseen maastoon, mutta ennen kaikkea se edusti vahvaa ja yhteistä poliittista sitoutumista kaikilta EU-mailta niiden ponnistusten vahvistamiseksi ja todellisten parannusten aikaansaamiseksi.

Lisätietoa on saatavilla Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston EU:ta ja romaneja ja syrjinnän vastaista lainsäädäntöä koskevilta verkkosivuilta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Romaniväestön sosiaalisesta ja taloudellisesta integraatiosta Euroopassa (KOM/2010/0133 lopull., 7.4.2010).

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Kertomus romanien integraatiota edistäviä strategioita koskevan EU:n puitekehyksen täytäntöönpanosta COM/2014/0209 final, 2.4 2014).

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy komission tiedonantoon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Kertomus romanien integraatiota edistäviä strategioita koskevan EU:n puitekehyksen täytäntöönpanosta SWD(2014) 121 final, 2.4 2014).

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Eteneminen romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden täytäntöönpanossa COM(2013) 454 final, 26.6 2013).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Laajentumisstrategia ja tärkeimmät haasteet 2013-2014 (COM(2013) 700 final, 16.10.2013).

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Romanien integraatiota edistävät kansalliset strategiat: EU:n puitekehyksen täytäntöönpano alulle COM(2012) 226 final, 21.5 2012).

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy komission tiedonantoon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Romanien integraatiota edistävät kansalliset strategiat: EU:n puitekehyksen täytäntöönpano alulle SWD(2012) 133 final, 21.5 2012).

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - EU:n puitekehys vuoteen 2020 ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille KOM(2011) 173 lopull., 5.4 2011).

Viimeisin päivitys: 16.06.2015