Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1309/2013 Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020)

ASETUKSEN TARKOITUS

Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan globalisaation tai rahoitus- ja talouskriisien edelleen jatkuvien vaikutusten vuoksi työttömiksi jääneitä työntekijöitä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vuodesta 2007 lähtien EU:n globalisaatiorahasto on auttanut niitä työntekijöitä löytämään uuden työpaikan tai kouluttautumaan uudelleen, jotka ovat jääneet työttömiksi, koska heidän yrityksensä ovat lopettaneet toimintansa tai siirtäneet tuotannon EU:n ulkopuolelle globalisaation takia. Kaudella 2009–2011 ja vuodesta 2014 lähtien globalisaatiorahastosta on autettu myös rahoitus- ja talouskriisien vuoksi työttömiksi jääneitä työntekijöitä.

Globalisaatiorahastosta myönnetään tavallisesti tukea tapauksissa, joissa työttömiksi jää yli 500 työntekijää:

Kaudella 2014–2020 Euroopan globalisaatiorahasto voi rahoittaa 170 miljoonan euron vuotuisesta talousarviostaan korkeintaan 60 prosenttia sellaisten hankkeiden kustannuksista, joiden tarkoituksena on auttaa yksittäisiä työttömäksi jääneitä työntekijöitä löytämään uusi työpaikka tai perustamaan oma yritys. Rahaston tarkoituksena ei ole auttaa yrityksiä pysymään toiminnassa tai toteuttamaan rakenneuudistusta.

Mahdolliset edunsaajat

Euroopan globalisaatiorahastosta voidaan auttaa työttömiksi jääneitä yksittäisiä työntekijöitä (vakituiset, määräaikaiset ja tilapäiset työntekijät sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia) sekä samoilla alueilla myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria henkilöitä (ns. NEET-nuoret), joiden määrä olisi sama kuin tukea saavien työntekijöiden määrä, jos nuorten työttömyysaste on vähintään 20 prosenttia.

Tukikelpoisia toimia ovat muun muassa

Hakemusmenettely

EU:n jäsenmaiden hallitukset jättävät tukihakemuksen Euroopan komissiolle. Jos hakemus hyväksytään, hanketta johtaa ja sen toteuttaa kansallinen tai aluehallinto. Hankkeiden kesto on 2 vuotta.

Pitkällä aikajänteellä toimivien Euroopan rakenne- ja investointirahastojen piiriin (kuten Euroopan sosiaalirahasto) kuuluvista hankkeista poiketen Euroopan globalisaatiorahaston hankkeilla tuetaan yksilöitä lyhyen ja selvästi määritellyn ajanjakson ajan.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855–864)

Asetukseen (EU) N:o 1309/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 09.01.2020