Erasmus+ – EU:n kansainväliset kumppanuudet koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1288/2013 unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+”; perustamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

Erasmus+-ohjelman tavoitteet

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Osallistuminen

Erasmus+-ohjelmaan voivat osallistua kaikki EU:n jäsenmaat, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi, maat, jotka ovat hakeneet EU:n jäsenyyttä ja mahdolliset hakijat. Kumppanimaat, etenkin EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat, pystyvät hyödyntämään opiskelu- ja koulutusmahdollisuuksia sekä nuorisotoimintaa.

Täytäntöönpano ja osallistuminen

Erasmus+-ohjelman toimet on jaettu hajautettuihin (joita kansalliset virastot hallinnoivat jokaisessa valtiossa) tai keskitettyihin, joita hallinnoi koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) Brysselissä.

Budjetti

Kokonaisrahoitusosuus on 14 775 miljardia euroa vuosina 2014–2020.

Se jakautuu seuraavasti:

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50–73)

Asetukseen (EU) N:o 1288/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2018/1475, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen N:o 1288/2013, asetuksen (EU) N:o 1293/2013 ja päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (EUVL L 250, 4.10.2018, s. 1–20)

Viimeisin päivitys: 25.06.2014