Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten verkkokaupasta johtuvien riitojen ratkaisu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 524/2013 kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Valitusmenettelyyn osallistuvat molemmat osapuolet ja heidän valitsemansa riidanratkaisuelin (vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin). Nämä elimet, joista osa toimii verkossa, tarjoavat puolueettoman osapuolen, kuten oikeusasiamiehen tai välimiehen. Niiden tehtävänä on antaa ratkaisuehdotus tai -määräys tai saattaa osapuolet yhteen ratkaisun löytämiseksi.

Koko menettely voidaan hoitaa nopeasti verkossa, joten suurin osa riidoista saadaan ratkaistua 90 päivässä.

Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi

Komissio vastaa verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kehittämisestä, toiminnasta ja ylläpidosta. Foorumi avataan tammikuussa 2016, ja se on

Foorumissa on monenlaisia toimintoja. Näitä ovat muun muassa sähköinen valituslomake, jolla vastaajana olevalle osapuolelle ilmoitetaan riidasta, kansallisten riidanratkaisuelinten tunnistaminen ja sähköinen asianhallintajärjestelmä.

Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi verkkovälitteisen riidanratkaisun yhteyspiste, jossa on vähintään kaksi asiakasneuvojaa. Komissio perustaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisun yhteyspisteiden verkoston.

Kun sähköinen valitus on lähetetty verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin, foorumi ottaa nopeasti yhteyttä vastaajana olevaan osapuoleen pyrkien saamaan tältä vastauksen. Se myös välittää valituksen riidanratkaisuelimelle, jota osapuolet ovat sopineet käyttävänsä. Jos riidanratkaisuelin ottaa riidan käsiteltäväkseen, se pyrkii löytämään ratkaisun nopeasti ja ilmoittaa verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille menettelyn tuloksista.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin pääsee Sinun Eurooppasi -portaalin kautta. Foorumi yhdistetään myös kaikkiin vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun direktiivin mukaisesti perustettuihin ja Euroopan komissiolle ilmoitettuihin kansallisiin riidanratkaisuelimiin.

Verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annettu asetus ja vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annettu direktiivi otettiin käyttöön toukokuussa 2013.

Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi on ollut kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien käytössä 15.2.2016 alkaen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 9. tammikuuta 2016 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 1–12)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63–79)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1051, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2015, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 524/2013 tarkoitetun verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin tehtävien suorittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, sähköistä valituslomaketta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja yhteyspisteiden välistä yhteistyötä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 171, 2.7.2015, s. 1–4)

Viimeisin päivitys: 30.08.2016