Valmismatkat – kuluttajien oikeudet (vuodesta 2018 lähtien)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2015/2302 matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön kuluttajansuojan korkea ja mahdollisimman yhtenäinen taso matkapakettien* ja yhdistettyjen matkajärjestelyjen* osalta ja ottaa huomioon myös internetvarausten kasvanut määrä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedottaminen

Matkanjärjestäjän tai matkanvälittäjän olisi toimitettava seuraavat tiedot ennen sopimuksen allekirjoittamista:

Sopimuksen vahvistuksen on sisällettävä myös seuraavat tiedot:

Matkanjärjestäjän on hyvissä ajoin ennen matkapaketin alkamista toimitettava matkustajalle tarvittavat kuitit, kupongit ja matkaliput sekä tarvittavat matkatiedot.

Hintojen korotus

Hintoja saa korottaa (yleensä enintään 8 %) vain, jos sopimuksessa nimenomaisesti varataan tähän mahdollisuus (jolloin matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen) ja jos korotukset ovat suoraan seurausta muutoksista seuraavissa tekijöissä:

Hinnankorotuksesta olisi ilmoitettava viimeistään 20 päivää ennen matkapaketin alkamista.

Sopimuksen purkaminen

Jos matkanjärjestäjä tekee merkittäviä muutoksia sopimukseen tai korottaa hintaa yli 8 prosentilla, matkustaja voi ennen matkapaketin alkua joko hyväksyä muutokset, hyväksyä korvaavan (vähintään samanarvoisen) matkapaketin tai hänellä on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin kaikki suoritetut maksut 14 vuorokauden sisällä.

Matkustaja voi purkaa sopimuksen milloin tahansa ennen matkapaketin alkamista (maksamalla asianmukaisen maksun).

Matkustajalla on myös oikeus purkaa sopimus (maksua maksamatta), jos matkakohteen väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi matkapaketin toteuttamiseen tai matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen. Tässä tapauksessa matkustajalla on oikeus siihen, että hänelle palautetaan kaikki suoritetut maksut, mutta hänellä ei ole oikeutta lisäkorvaukseen.

Toteuttaminen

Matkanjärjestäjä on vastuussa sopimuksessa mainittujen matkapalvelujen toteuttamisesta, vaikka ne toteuttaisi muu tarjoaja. Sopimuksen noudattamatta jättämistä, purkamista ja korvauksia koskevat erityiset säännöt:

EU-maiden on varmistettava, että matkustaja voi osoittaa viestit, pyynnöt tai valitukset suoraan matkanvälittäjälle, jonka on puolestaan toimitettava nämä matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän on annettava apua ilman aiheetonta viivytystä.

Matkustajia suojellaan tehokkaammin matkanjärjestäjän maksukyvyttömyydeltä. EU-maihin perustetaan keskusyhteyspisteiden verkosto, jonka tarkoituksena on parantaa kansainvälistä yhteistyötä.

Direktiiviä ei sovelleta seuraaviin järjestelyihin:

EU-maat eivät saa antaa säädöksiä, joiden matkustajansuojan taso poikkeaa tässä direktiivissä säädetystä tasosta. Uusia toimenpiteitä olisi sovellettava viimeistään 1. heinäkuuta 2018.

Direktiivillä kumotaan direktiivi 90/314/ETY 1. heinäkuuta 2018 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

EU-maiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. tammikuu 2018 mennessä. Asetusta aletaan soveltaa 1. heinäkuuta 2018 alkaen.

Direktiivi sisällytettiin sopimukseen Euroopan talousalueesta 22. syyskuuta 2017

TAUSTAA

Lisätietoja:

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

KESKEISET TERMIT

Matkapaketti: useimmissa tapauksissa samaan matkaan kuuluva vähintään kahden erityyppisen matkapalvelun yhdistelmä (esim. lento, junamatka ja/tai majoitus), joka yleensä ostetaan yhdestä myyntipisteestä. Palvelut on valittu, ennen kuin matkustaja sitoutuu maksamaan, ja ne myydään yhteishintaan ja niitä mainostetaan ”matkapakettina”.
Yhdistetty matkajärjestely: vähintään kaksi erityyppistä samaan matkaan kuuluvaa matkapalvelua, joista tehdään erilliset sopimukset yksittäisten matkapalvelujen tarjoajien kanssa. Tämä koskee seuraavia tapauksia:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2302, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta (EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1–33)

Viimeisin päivitys: 17.06.2020