Siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden turvallisuuden takaaminen

Euroopan unionin (EU) siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskevalla politiikalla on kolme keskeistä tavoitetta: i) perustaa EU:n sisämarkkinat siviilikäyttöön tarkoitetuille räjähdystarvikkeille, ii) yhdenmukaistaa niiden turvallisuutta koskevat vaatimukset korkean suojelutason varmistamiseksi, iii) perustaa hallinnollinen järjestelmä räjähdystarvikkeiden ja ampumatarvikkeiden kuljetuksia valvomaan.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskevalla politiikalla on kolme keskeistä tavoitetta: i) perustaa EU:n sisämarkkinat siviilikäyttöön tarkoitetuille räjähdystarvikkeille, ii) yhdenmukaistaa niiden turvallisuutta koskevat vaatimukset korkean suojelutason varmistamiseksi, iii) perustaa hallinnollinen järjestelmä räjähdystarvikkeiden ja ampumatarvikkeiden kuljetuksia valvomaan.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä säädetään siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevista säännöistä. Sitä ei sovelleta

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

Direktiivissä vahvistetaan valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita koskevat velvollisuudet kaupallisten räjähdystarvikkeiden kaupan osalta.

Lisäksi direktiivissä

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä sovelletaan 20. huhtikuuta 2016 alkaen. Se korvaa direktiivin 93/15/ETY 20.4.2016 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2014/28/EU

18.4.2014

19.4.2016

EUVL L 96, 29.03.2014, s. 1-44

Viimeisin päivitys: 12.02.2015