Vähämerkityksistä tukea koskeva sääntö – pienten tukimäärien vapauttaminen ilmoitusvelvollisuudesta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus (EU) N:o 1407/2013

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään pienistä valtiontuista (niin kutsuttu vähämerkityksinen tuki), jotka vapautetaan valtiontukien valvonnasta, koska niillä ei katsota olevan vaikutusta kilpailuun eikä kauppaan EU:n sisämarkkinoilla.

Vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan yrityksille myönnettäviä pieniä valtiontukia, joita EU-maiden ei tarvitse ilmoittaa Euroopan komissiolle. Kolmen vuoden aikana yritykselle myönnettävän tuen enimmäismäärä on 200 000 euroa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohdan perusteet täyttävä julkinen rahoitus on valtiontukea, ja siitä on ilmoitettava komissiolle SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Neuvosto voi kuitenkin määrittää tukimuodot, jotka vapautetaan tästä ilmoitusvaatimuksesta, ja komissio voi antaa tällaisia valtiontukimuotoja koskevia asetuksia. Vähämerkityksinen tuki voisi olla yksi tällainen tukimuoto, minkä vuoksi siihen ei sovelleta ilmoitusmenettelyä.

Vuonna 2006 komissio hyväksyi vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (asetus (EY) N:o 1998/2006), joka oli voimassa vuosina 2007–2013. Siinä yhdelle yritykselle kolmen vuoden jaksolla myönnettävän vapautetun tuen enimmäismäärä nostettiin 100 000 eurosta 200 000 euroon. Lisäyksessä otettiin huomioon EU:ssa vuoteen 2006 asti tapahtunut inflaation ja BKT:n kehitys sekä näiden tekijöiden todennäköinen kehitys vuosina 2007–2013. Rahoituskriisin vuoksi todellinen inflaatio oli huomattavasti vuonna 2006 ennakoitua pienempi. Enimmäismäärän lisäkorotukselle ei siksi ollut perusteita.

Nykyisessä asetuksessa (EU) N:o 1407/2013, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 1998/2006 ja korvataan se, yksinkertaistetaan edelleen pienten tukitoimien käsittelyä. Etenkin taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset eivät enää jää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, vaan niiden on nyt mahdollista saada vähämerkityksistä tukea.

Myös ”yrityksen” määritelmää on yksinkertaistettu ja selvennetty. Tarkempia tietoja tästä määritelmästä on asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa.

Myös enintään yhden miljoonan euron korkotuetut lainat voivat hyötyä vähämerkityksistä tukea koskevasta asetuksesta tietyin edellytyksin. Tarkempia tietoja on asetuksen 4 artiklassa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen. Asetusta sovelletaan 31. joulukuuta 2020 asti.

TAUSTAA

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

ASIAKIRJA

Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 108 kohdan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 1–8)

Asetukseen (EU) N:o 1307/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 02.06.2020