Maatalous EU:ssa – rahoittamista, hallinnointia ja seurantaa koskevat säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetus on yksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) perussäädöksistä, ja siinä määritellään rahoittamista, hallinnointia ja seurantaa koskevat säännöt koskien kahta suurinta yhteisen maatalouspolitiikan rahastoa.

Asetusta on muutettu useita kertoja, viimeisimpänä asetuksella (EU) 2017/2393.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan säännöt seuraavista:

YMP:n rahoittamiseen tarkoitetut rahastot

Hallintorakenne

Varainhoito

Asetuksessa annetaan molempien rahastojen varainhoitoa koskevat säännöt, joita ovat muun muassa seuraavat:

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Valvonta

Seuraamukset

Asetuksessa säädetään, että tuen maksamatta jättämisen tai peruuttamisen lisäksi EU-maiden on määrättävä hallinnollisia seuraamuksia tuensaajille, jotka eivät täytä tukikelpoisuusvaatimuksia, velvoitteita tai sitoumuksia.

Täydentävät ehdot

Kaikki suorat tuet, tietyt maaseudun kehittämistä koskevat tuet ja tietyt viinialan tuet on kytketty useiden sellaisten oikeudellisten vähimmäisvaatimusten noudattamiseen, jotka liittyvät seuraaviin:

Maatilojen neuvontajärjestelmä

EU-maiden on perustettava maatilojen neuvontajärjestelmä, jossa tuensaajille annetaan maankäyttöä ja tilanhoitoa koskevaa neuvontaa.

Järjestelmä kattaa useita osatekijöitä, joita ovat esimerkiksi

Yhteiset säännöt

Asetuksessa säädetään myös useita yhteisiä sääntöjä, jotka koskevat muun muassa seuraavia seikkoja:

Covid-19-pandemia

Covid-19-pandemian seurauksena asetuksen (EU) 2020/531 nojalla EU-maat voivat maksaa tuensaajille enemmän ennakkomaksuja vuonna 2020. Näin korvataan mahdolliset tukimaksujen viivästykset, jotka johtuvat siitä, että tarkastusten suorittaminen viivästyy poikkeuksellisten hallinnollisten vaikeuksien vuoksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Asetukseen (EU) N:o 1306/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/760, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tariffikiintiöiden hallinnoinnin edellyttämien vakuuksien osalta (EUVL L 185, 12.6.2020, s. 1–23)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2020/761, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 510/2014 soveltamista koskevista säännöistä todistuksia käyttäen hallinnoitavia tariffikiintiöitä koskevan järjestelmän osalta (EUVL L 185, 12.6.2020, s. 24–252)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/531, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannesta alakohdasta poikkeamisesta suoria tukia sekä pinta-aloihin ja eläimiin liittyviä maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien ennakkomaksujen tason osalta sekä kyseisen asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poikkeamisesta suorien tukien osalta vuonna 2020 (EUVL L 119, 17.4.2020, s. 1–2)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 908/2014, annettu 6 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 59–124)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69–124)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta (EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48–73)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 906/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä julkisen intervention menojen osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 1–17)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18–58)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608–670)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 906/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä julkisen intervention menojen osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 1–17)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18–58)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 14.08.2020