Maatalouden yhteinen markkinajärjestely EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yhteisen markkinajärjestelyn (YMJ) tärkeimmät osatekijät ovat seuraavat:

Markkinainterventiot

Asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka liittyvät

Olemassa olevia järjestelmiä, jotka koskevat julkista interventiota ja yksityisen varastoinnin tukea, tarkistetaan niin, että niistä tulee joustavampia ja tehokkaampia. Esimerkiksi naudanliha- ja maitotuotealalla sekä tiettyjen sellaisten juustojen kohdalla, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä, tehdään teknisiä mukautuksia.

Poikkeustoimenpiteet

Tarjonnan sääntelytoimenpiteet

Muut toimenpiteet

Hedelmien ja maidon kulutusta kouluissa edistävien järjestelmien vuosimäärärahat ovat kasvaneet (90 miljoonasta eurosta 150 miljoonaan euroon).

Tuottajaorganisaatiot ja toimialakohtaiset organisaatiot

Asetuksella edistetään tuottajaorganisaatioiden perustamista tuottajien vaikutusvallan lisäämiseksi elintarvikeketjussa. Sitä on muutettu ja täydennetty seuraavilla asetuksilla:

Kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Tiettyjen tuotteiden tuonti ja vienti saattavat edellyttää todistusta.

Yhteisen tullitariffin tuontitulleja sovelletaan maataloustuotteisiin, mutta tietyille tuotteille (esim. hampulle, humalalle, viinille ja puhdistettavaksi tarkoitetulle sokerille) vahvistetaan erityiset säännöt. Euroopan komissio voi lisäksi vahvistaa tuontitariffikiintiöitä, toisin sanoen rajoittaa alennetulla tullimaksulla tuotavien tavaroiden määrää.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Maataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskeva asetus on osa YMP:n uudistuspakettia. Pakettiin kuuluvat myös seuraavia aloja koskevat asetukset:

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta, 20.12.2013, s. 671–854)

Asetukseen (EY) N:o 1308/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2393, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15–49)

Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 14 päivänä kesäkuuta 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV vastaan TofuTown.com GmbH, ennakkoratkaisupyyntö (Landgericht Trier), Ennakkoratkaisupyyntö – Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely – Asetus (EU) N:o 1308/2013 – 78 artikla ja liitteessä VII oleva III osa – Päätös 2010/791/EU – Määritelmät, nimitykset ja myyntinimitykset – ”Maito” ja ”maitotuotteet” – Puhtaasti kasviperäisten elintarvikkeiden myynninedistämisessä ja kaupan pitämisessä käytetyt nimitykset, asia C-422/16

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/891, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 4–56)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/892, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 57–91)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 1370/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12–19)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 18.09.2018