Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1305/2013 — maaseudun kehittämisen tukeminen

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa

Asetusta muutettiin asetuksella (EU) 2017/2393, jolla otettiin käyttöön joukko teknisiä muutoksia EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevaan viiteen asetukseen:

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tavoitteet

Maaseuturahaston tavoitteena on

Painopisteet

EU tukee toimia kuuden ensisijaisen tavoitteen saavuttamiseksi:

EU-maat ja -alueet voivat myös käsitellä oman alueensa kannalta erityisen tärkeitä aiheita, joita voivat olla esimerkiksi

Talousarvio

Asetukseen vuonna 2017 tehdyt muutokset

Asetuksella (EU) 2017/2393, jota on sovellettu 1. tammikuuta 2018 alkaen, pyritään helpottamaan ja parantamaan viljelijöiden mahdollisuutta saada YMP:n mukaista rahoitusta. Sillä otetaan käyttöön muun muassa

Täytäntöönpano

Tässä asetuksessa edellytetään, että maaseudun kehittämispolitiikka on johdonmukaista suhteessa muihin tätä alaa koskeviin politiikkoihin. EU:n tason säännöillä ja sopimuksilla varmistetaan, että EU:n rahoitusta käytetään tehokkaasti minimoimalla päällekkäisyydet ja epäjohdonmukaisuudet.

Covid-19-pandemia

Muutosasetuksessa (EU) 2020/872 säädetään kiireellisestä väliaikaisesta avusta viljelijöille ja pk-yrityksille, jotka toimivat maataloustuotteiden tai puuvillan jalostuksen, kaupan pitämisen tai kehittämisen aloilla, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

EU-maiden on kohdennettava tuki tuensaajille, joihin covid-19-kriisi eniten vaikuttaa, saatavilla olevan näytön perusteella ja puolueettomilla ja syrjimättömillä valintaperusteilla.

Tuki on kertakorvaus, joka maksetaan viimeistään 30. kesäkuuta 2021, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 31. joulukuuta 2020 mennessä hyväksymien tukihakemusten perusteella.

Tuen enimmäismäärä on 7 000 euroa viljelijää kohti ja 50 000 euroa pk-yritystä kohti.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Maaseuturahasto on yksi EU:n kahdesta rahastosta, joista myönnetään varoja yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoon (toinen on Euroopan maatalouden tukirahasto). Sillä tuetaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita edistämällä maaseutualueiden kehittämistä koko EU:ssa yhdessä muiden sellaisten tätä alaa koskevien aloitteiden kanssa, joilla pyritään varmistamaan EU:n rahoituksen tehokas käyttö.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487–548).

Asetukseen (EU) N:o 1305/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/872, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) covid-19:n leviämisen vastatoimena (EUVL L 204, 26.6.2020, s. 1–3)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1009, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 808/2014 ja (EU) N:o 809/2014 muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden osalta covid-19-epidemian aiheuttaman kriisin ratkaisemiseksi (EUVL L 224, 13.7.2020, s. 1–6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/288, annettu 13 päivänä helmikuuta 2019, asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoria tukia ja maaseudun kehittämisen tukea koskevista tietyistä säännöistä vuosien 2019 ja 2020 osalta (EUVL L 53, 22.2.2019, s. 14–16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2393, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15–49)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja siirtymäsäännöksistä (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1–17)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 18–68)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69–124)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä, neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1–32)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608–670)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 20.08.2020