Syrjäisimpien alueiden maanviljelijät - EU:n tuki

Euroopan unionilla (EU) on erityissäännöt maataloustuesta alueille, jotka ovat heikommassa asemassa syrjäisen sijaintinsa EU-markkinoihin nähden, maaperänsä tai ilmastonsa vuoksi tai siksi, että ne ovat taloudellisesti riippuvaisia vähäisestä määrästä tuotteita.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionilla (EU) on erityissäännöt maataloustuesta alueille, jotka ovat heikommassa asemassa syrjäisen sijaintinsa EU-markkinoihin nähden, maaperänsä tai ilmastonsa vuoksi tai siksi, että ne ovat taloudellisesti riippuvaisia vähäisestä määrästä tuotteita.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetus mahdollistaa erityisjärjestelmän, jonka tavoitteena on tukea EU:n syrjäisimpiä alueita, joilla on vaikeuksia syrjäisen sijaintinsa vuoksi. Asetuksella on kaksi tavoitetta:

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Syrjäisimpien alueiden erityisjärjestelmä tunnetaan nimellä POSEI (ranskankielisestä nimestä ”Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité” - syrjäisestä sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskevat ohjelmat).

Tukikelpoiset alueet

POSEI-rahoituksen tukikelpoiset alueet ovat

POSEI-ohjelmien hallinnointi ja talousarviot

Jokainen osallistuva EU-maa laatii ohjelmat soveltuvimmalla maantieteellisellä tasolla. Joka vuosi syrjäisiä alueita omaavien kolmen EU-maan käytettävissä ovat seuraavat summat, jotka on määritelty asetuksen 30 artiklan 2 ja 3 kohdissa:

Erityinen hankintajärjestelmä

Jos erityisestä hankintajärjestelmästä sovitaan, taloudellisen edun pitäisi siirtyä loppukäyttäjälle alhaisempina hintoina. Etu lasketaan niin, että se vastaa tuontitullivapautuksia tai tuen määrää.

Tuonti-, vapautus- ja tukitodistushakemuksilta ei edellytetä vakuuksia. Hallinnosta vastaava viranomainen voi kuitenkin edellyttää edun määrää vastaavan vakuuden asettamista.

Paikallisten maataloustuotteiden tukitoimenpiteet

Ohjelma voi sisältää toimenpiteitä, joilla tuetaan maataloustuotteiden tuotantoa, jalostusta tai kaupan pitämistä syrjäisimmillä alueilla.

Kukin toimenpide voi sisältää useita toimia. Ohjelmassa on määriteltävä kustakin toimesta ainakin tuensaajat, tukikelpoisuusedellytykset ja tuen yksikkökohtainen määrä.

Valvonta ja seuraamukset

Erityiseen hankintajärjestelmään kuuluville tuotteille on tehtävä hallinnollisia tarkastuksia, kun ne tuodaan tai toimitetaan syrjäisimmille alueille ja kun ne viedään tai lähetetään kyseisiltä alueilta. Jos sääntöjä ei ole noudatettu, toimivaltainen viranomainen voi periä takaisin toimijoille (esim. maanviljelijöille ja maatiloille) myönnetyn edun ja keskeyttää tai peruuttaa toimijan rekisteröinnin.

Paikallisten maataloustuotteiden tukemiseen tarkoitettujen toimenpiteiden valvonta toteutetaan hallinnollisilla ja paikalla tehtävillä tarkastuksilla. Jos tuki on maksettu perusteettomasti, asianomaisen tuensaajan on maksettava kyseiset rahamäärät takaisin.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 21.3.2013 alkaen. Se kumoaa asetuksen (EY) N:o 247/2006.

Lisätietoja löytyy Egeanmeren pienempien saarten POSEI-ohjelmia ja tukitoimia käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 228/2013

21.3.2013

-

EUVL L 78, 20.3.2013, s. 23-40

Viimeisin päivitys: 16.03.2015