Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (2014–2020)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 508/2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta

ASETUKSEN TARKOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) pyrkii auttamaan rannikon asukkaita ja kalastus- ja vesiviljelyaloilla työskenteleviä mukauttamaan toimintansa uudistettuun Euroopan unionin yhteiseen kalastuspolitiikkaan (YKP) kaudella 2014–2020.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Talousarvio ja painopisteet

EMKR:n talousarvio kaudelle 2014–2020 on 6,5 miljardia euroa, ja sen tavoitteena on

Täytäntöönpano

COVID-19-pandemia – asetukseen tehty muutos

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen. COVID-19-epidemiaan liittyviä väliaikaisia toimenpiteitä sovelletaan takautuvasti 1. helmikuuta 2020 alkaen, ja ne ovat käytettävissä 31. joulukuuta 2020 saakka.

TAUSTAA

EMKR on rahoitusväline, jolla tuetaan YKP:tä kaudella 2014–2020. Se on yksi viidestä Euroopan rakenne- ja investointirahastosta, jotka täydentävät toisiaan ja joiden tavoitteena on edistää kasvuun ja työllisyyteen perustuvaa elpymistä Euroopassa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1–66)

Asetukseen (EU) N:o 508/2014 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/852, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen sellaisten noudattamatta jättämisten ja vakavien noudattamatta jättämisten osalta, jotka voivat johtaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston maksujen määräajan kulumisen keskeyttämiseen tai maksatuksen keskeyttämiseen (EUVL L 135, 2.6.2015, s. 13–17)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1362/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimintaohjelmien tiettyjen muutosten hyväksymisessä sovellettavaa yksinkertaistettua menettelyä koskevista säännöistä ja kyseisten ohjelmien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten muotoa ja esittämistä koskevista säännöistä (EUVL L 365, 19.12.2014, s. 124–136)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1243/2014, annettu 20 päivänä marraskuuta 2014, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioilta vaadittavia tietoja sekä tietotarpeita ja mahdollisten tietolähteiden välisiä synergioita (EUVL L 334, 21.11.2014, s. 39–51)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1242/2014, annettu 20 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä toimia koskevien kumulatiivisten tietojen esittämisen osalta (EUVL L 334, 21.11.2014, s. 11–38)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1014/2014, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimiin sovellettavan yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän sisällön ja rakenteen osalta (EUVL L 283, 27.9.2014, s. 11–19).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 763/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 soveltamista koskevista säännöistä tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien ja unionin symbolin laatimisohjeiden osalta (EUVL L 209, 16.7.2014, s. 1–4)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/372/EU, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2014, yhteistyössä toteutettavan hallinnon piiriin kuuluvien käytettävissä olevien Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kokonaismäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen vuosijakauman vahvistamisesta kaudeksi 2014–2020 (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3781) (EUVL L 180, 20.6.2014, s. 18–20)

Viimeisin päivitys: 09.06.2020