Euroopan tietosuojavaltuutetun työjärjestys

Vuodesta 2004 Euroopan tietosuojavaltuutettu on kasvanut pienestä, kahden jäsenen ja sihteeristön elimestä yli 50 henkilöä työllistäväksi elimeksi. Vuonna 2010 uudelleenorganisoitu toimielin on täysi-ikäistynyt ja vahvisti työjärjestyksen vuonna 2012.

SÄÄDÖS

Euroopan tietosuojavaltuutetun päätös N:o 2013/504/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012,työjärjestyksen vahvistamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaviranomainen, joka varmistaa, että Euroopan unionin (EU) toimielimet ja elimet noudattavat henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä ja yksityisyyttä. Sen toimivaltuudet on määritetty asetuksessa (EY) N:o 45/2001 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Sillä on kolme pääasiallista tehtävää:

Euroopan tietosuojavaltuutettu vahvisti työjärjestyksen vuonna 2012. Siinä toistetaan monia asetuksella (EY) N:o 45/2001 määritettyjä periaatteita, mutta määritetään myös tarkat säännöt sisäisiin päätöksentekoprosesseihin, valvojien ja johtokunnan tehtäviin, sihteeristön järjestäytymiseen ja toimintaan, suunnitteluun, sisäiseen hallintoon sekä toimielimen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Tausta

Euroopan tietosuojavaltuutetun perustamisen jälkeen vuonna 2004 on tapahtunut suuria muutoksia, jotka liittyvät oikeudelliseen, taloudelliseen ja teknologiseen viitekehykseen. Lissabonin sopimuksessa vahvistettiin tietosuoja EU:n lainsäädännön yleisenä periaatteena, ja monissa Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksissä on korostettu yksityisyyden ja tietosuojan tärkeyttä olennaisena osana EU:n päätöksentekoa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2013/504/EU

18.12.2012

-

EUVL L 273, 15.10.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 , annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta [EUVL L 8, 12.1.2001].

Viimeisin päivitys 27.06.2014