Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto Euroopassa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU – tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintoja koskevat säännöt

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoitus on rohkaista innovatiivisten liikenneteknologioiden kehitystä älykkään liikennejärjestelmän (ITS) luomiseksi. Tämä toteutetaan ottamalla käyttöön yhteiset EU-standardit ja määritykset. Niiden tarkoituksena on laatia yhteentoimivat* ja tehokkaat ITS-palvelut sekä antaa EU-maiden päättää itsenäisesti, mihin järjestelmiin ne investoivat.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

ITS kattaa laajan palvelualueen

Direktiivi koskee älykkään liikennejärjestelmän (ITS) sovelluksia ja palveluja EU:n tieliikennealalla sekä tapaa, jolla sovellukset kommunikoivat muiden liikennemuotojen kanssa.

ITS-järjestelmät soveltavat tieto- ja viestintäteknologiaa tieliikenteen alalla, mukaan lukien infrastruktuuri, ajoneuvot ja käyttäjät, sekä liikenteen ja liikkuvuuden hallinnassa.

Seuraavat kohdat on asetettu määritysten ja standardien kehityksen ensisijaisiksi aloiksi:

Näillä ensisijaisilla aloilla on kuusi ensisijaista toimea, joissa keskitytään seuraavaan:

ITS-järjestelmän sovellusten ja palvelujen käyttöönottamiseksi EU-maiden on varmistettava, että niihin liittyviä Euroopan komission hyväksymiä määrityksiä sovelletaan. Yksittäisillä EU-mailla on kuitenkin oikeus päättää sovellusten ja palvelujen käytöstä omassa maassaan.

Tieliikenneonnettomuuksien ilmoittaminen EU:n laajuiseen hätäpuhelujärjestelmään (eCall)

EU:n laajuinen eCall-palvelu on yksi esimerkki kuudesta ensisijaisesta toimesta. Vakavan tieliikenneonnettomuuden sattuessa eCall-palvelu yhdistyy automaattisesti Euroopan yhteiseen hätänumeroon 112 ja ilmoittaa ajoneuvon sijainnin pelastuspalveluun. Tämän jälkeen järjestelmä avaa puheyhteyden alueen hätäkeskukseen hälytyskeskukseen (PSAP-keskus), ja onnettomuutta koskevat tiedot, mukaan lukien tapahtuma-aika, onnettomuuteen joutuneen ajoneuvon tarkka sijainti ja matkustussuunta, välitetään pelastuspalveluun.

EU-maat sopivat, että hätäkeskusinfrastruktuuri, jota tarvitaan eCall-hälytysten vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi asianmukaisesti niiden alueilla, otetaan käyttöön 1. lokakuuta 2017 mennessä ja että kaikkiin uusiin henkilöautoihin ja kevyihin hyötyajoneuvoihin on asennettava hätänumeroon 112 perustuva eCall-hätäpuhelujärjestelmä 31. maaliskuuta 2018 mennessä.

Ensisijaisia toimia koskeva työ

Komissio on hyväksynyt määrityksiä delegoiduilla säädöksillä seuraavien seikkojen osalta:

Tarkoituksena on toteuttaa arviointi sen tarkastelemiseksi, missä määrin direktiivi on

Delegoidut säädökset

Päätöksellä (EU) 2017/2380 muutetaan direktiiviä 2010/40/EU jatkamalla komissiolle myönnettyä ajanjaksoa antaa delegoituja säädöksiä uudeksi viisivuotiskaudeksi, joka alkaa 27. elokuuta 2017.

Työohjelma

Direktiivin 2010/40/EU täytäntöönpanoa koskevaa työohjelmaa koskeva komission päätös annettiin 15. helmikuuta 2011.

Direktiivin 2010/40/EU 6 artiklan 3 kohdassa säädettyjä toimia koskevan työohjelman ajantasaistamista koskeva komission päätös annettiin 11. joulukuuta 2018.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 26. elokuuta 2010 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 27. helmikuuta 2012 mennessä.

TAUSTAA

Tieliikenteen määrän odotetaan kasvavan EU:ssa. Tämä johtanee lisääntyviin liikenneruuhkiin, energiankulutuksen kasvuun, ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ratkaisut edellyttävät innovaatioita, kuten ITS-järjestelmiä. Ne ovat kehittyneitä sovelluksia, jotka pyrkivät tarjoamaan eri liikennemuotoja ja liikenteen hallintaa koskevia innovatiivisia palveluja. Näin eri käyttäjät saavat paremmin tietoa liikenteen olosuhteista ja voivat hyödyntää liikenneverkkoja turvallisemmin ja paremmin.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Yhteentoimiva: järjestelmillä ja niiden osana toimivilla liiketoimintaprosesseilla voidaan vaihtaa dataa sekä jakaa tietoa ja tietämystä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1–13)

Direktiiviin 2010/40/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1926, annettu 31 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta (EUVL L 272, 21.10.2017, s. 1–13)

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/962, annettu 18 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen osalta (EUVL L 157, 23.6.2015, s. 21–31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77–89)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 585/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-palvelun käyttöönotosta (EUVL L 164, 3.6.2014, s. 6–9)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 886/2013, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä datan ja menettelyjen osalta, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille (EUVL L 247, 18.9.2013, s. 6–10)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 885/2013, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisia ja valvottuja pysäköintipaikkoja koskevien tietopalvelujen tarjoamisen osalta (EUVL L 247, 18.9.2013, s. 1–5)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 305/2013, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän yhtenäisen tarjonnan osalta (EUVL L 91, 3.4.2013, s. 1–4)

Viimeisin päivitys: 17.01.2019