02014R1352 — FI — 04.04.2020 — 007.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1352/2014,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2014,

Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 365 19.12.2014, s. 60)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/878, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 143

1

9.6.2015

►M2

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/879, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 143

3

9.6.2015

 M3

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1920, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015,

  L 281

3

27.10.2015

►M4

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1737, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016,

  L 264

13

30.9.2016

►M5

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/628, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2017,

  L 90

1

4.4.2017

►M6

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/689, annettu 7 päivänä toukokuuta 2018,

  L 117

1

8.5.2018

►M7

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1163, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M8

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/488, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2020,

  L 105

1

3.4.2020
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1352/2014,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2014,

Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) 

’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i) 

suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;

ii) 

vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;

iii) 

sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;

iv) 

vastavaade;

v) 

vaade tunnustaa tai panna täytäntöön missä tahansa annettu tai tehty tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös esimerkiksi eksekvatuurimenettelyllä;

b) 

’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketoimea riippumatta sen muodosta tai siihen sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampia sopimuksia taikka samojen tai eri osapuolten välisiä vastaavia velvoitteita; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat siihen tai ovat yhteydessä siihen;

c) 

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla;

d) 

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

e) 

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen millä hyvänsä tavalla, muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

f) 

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

g) 

’varoilla’ kaikenlaista rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i) 

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii) 

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii) 

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumentit, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv) 

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v) 

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi) 

remburssit, konossementit ja kauppakirjat; ja

vii) 

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

h) 

’pakotekomitealla’ Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014) 19 kohdan nojalla;

i) 

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila;

▼M1

j) 

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa.

1 a artikla

Kielletään

a) 

sellaisen teknisen avun antaminen, joka liittyy sotilastoimintaan tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja niihin tarkoitettujen varaosien toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille;

b) 

sotilastoimintaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka niihin liittyvän teknisen avun antamiseksi suoraan tai välillisesti liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

▼B

2 artikla

1.  Jäädytetään kaikki tämän asetuksen liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.  Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3 artikla

▼M8

1.  Liitteessä I luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden pakotekomitea katsoo osallistuvan Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukevan niitä; tällaisiin toimiin kuuluvat muun muassa:

a) 

toimet, jotka estävät poliittisen siirtymän, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen mukaista poliittista siirtymäprosessia ja sen täytäntöönpanomekanismia koskevassa sopimuksessa, menestyksekkään päätökseen saattamisen tai vaikeuttavat sitä;

b) 

toimet, jotka väkivallan keinoin tai tärkeään infrastruktuuriin kohdistuvin iskuin estävät kattavan kansallisen vuoropuhelukonferenssin loppuraportin tulosten täytäntöönpanon;

c) 

sovellettavan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnittelu, johtaminen tai toteuttaminen Jemenissä, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta aseellisissa konflikteissa tai lasten värväys tai käyttö aseellisissa konflikteissa vastoin kansainvälistä oikeutta;

d) 

toimet, jotka rikkovat päätöksen 2014/932/YUTP 1 artiklassa säädettyä aseidenvientikieltoa tai estävät humanitaarisen avun toimittamista Jemeniin tai humanitaarisen avun saantia tai jakelua Jemenissä.

▼B

2.  Liite I sisältää asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon merkitsemisen perusteet.

3.  Liite I sisältää sellaiset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä I mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen.

▼M8

3 a artikla

Poiketen siitä, mitä 1 a ja 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan

a) 

1 a artiklassa kuvattuun toimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitustuen antamiseen;

b) 

tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen taikka tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville

tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellyttäen, että pakotekomitea on määrittänyt tapauskohtaisesti, että poikkeus on tarpeen Yhdistyneiden kansakuntien ja muiden humanitaaristen järjestöjen työn helpottamiseksi Jemenissä tai mitä tahansa muuta Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 2140 (2014) ja 2216 (2015) mukaista tarkoitusta varten.

▼B

4 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen taikka tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

asianomainen toimivaltainen viranomainen on todennut, että varat tai taloudelliset resurssit

i) 

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

ii) 

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

iii) 

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; ja

b) 

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle a alakohdassa tarkoitetusta toteamuksesta ja aikeestaan myöntää lupa, eikä pakotekomitea ole viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

5 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, jos asianomainen toimivaltainen viranomainen on todennut, että varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut tästä toteamuksesta pakotekomitealle, joka on hyväksynyt toteamuksen.

6 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) 

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen I, perustama panttioikeus taikka tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama ratkaisu;

b) 

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) 

panttioikeutta ei ole vahvistettu tai ratkaisua ei ole annettu liitteessä I mainitun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d) 

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista; ja

e) 

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai ratkaisusta pakotekomitealle.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt taikka joka on syntynyt kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea nimesi kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

a) 

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;

b) 

maksusuoritus ei riko 2 artiklan 2 kohtaa; ja

c) 

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle kymmenen työpäivää etukäteen aikomuksestaan myöntää lupa.

8 artikla

1.  Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansilta osapuolilta luettelossa olevan luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät määrät jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä.

2.  Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) 

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b) 

maksut, jotka johtuvat sellaisista sopimuksista tai velvoitteista, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin sisällytettiin liitteeseen I; tai

c) 

6 artiklassa tarkoitetun, tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden perustaman panttioikeuden tai antaman ratkaisun nojalla maksettaviksi tulevat maksut,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

9 artikla

1.  Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) 

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja varoista, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä, joko suoraan tai asianomaisen jäsenvaltion välityksellä, komissiolle; ja

b) 

toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2.  Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan jäsenvaltioiden saataville.

3.  Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

10 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

11 artikla

1.  Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta tällaisen toimen suorittaneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.  Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa niille vastuuvelvollisuutta, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja.

12 artikla

1.  Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, tämän asetuksen nojalla määrätyt toimenpiteet, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää

a) 

liitteessä I nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b) 

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.  Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttämistä ei kielletä 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.  Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

13 artikla

1.  Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

▼M8

a) 

2 artiklan nojalla jäädytetyistä varoista sekä 3 a, 4, 5, 6 ja 7 artiklan nojalla myönnetyistä luvista;

▼B

b) 

rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

2.  Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tulokselliseen täytäntöönpanoon.

14 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

15 artikla

1.  Jos Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea nimeää luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen ja toimittaa perustelut luetteloon merkitsemiselle, neuvosto sisällyttää kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen liitteeseen I. Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2.  Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

3.  Jos Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea päättää poistaa luettelosta henkilön, yhteisön tai elimen taikka muuttaa luettelossa olevan henkilön, yhteisön tai elimen tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä I vastaavasti.

16 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista myöhemmistä muutoksista.

17 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä II lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.  Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

18 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a) 

unionin alueella, sen ilmatila mukaan luettuna;

b) 

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c) 

kaikkiin unionin alueella tai sen ulkopuolella oleviin jäsenvaltioiden kansalaisiin;

d) 

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e) 

mihin tahansa oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

19 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M2
LIITE I

LUETTELO 2 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

A.   HENKILÖT

▼M5

1. 

Abdullah Yahya Al Hakim (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Nimi alkuperäisessä kirjoitusmuodossaan:image

Nimeäminen: Huthi-ryhmä, toinen komentoketjussa. Osoite: Dahyan, Sadahin alue, Jemen. Syntymäaika: a) arviolta 1985; b) vuosien 1984 ja 1986 välillä. Syntymäpaikka: a) Dahyan, Jemen; b) Sadahin alue, Jemen. Kansalaisuus: Jemenin. Lisätietoja: Sukupuoli: Mies. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273. YK nimennyt: 7.11.2014 (muutettu 20.11.2014).

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perusteiksi:

Abdullah Yahya al Hakim nimettiin rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi 7. marraskuuta 2014 Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014) 11 ja 15 kohdan nojalla, koska hän täyttää päätöslauselman 17 ja 18 kohdassa esitetyt nimeämisperusteet.

Abdullah Yahya al Hakim on osallistunut Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin tekoihin, jotka muun muassa estävät Jemenin hallituksen ja sen opposition välillä 23. marraskuuta 2011 tehdyn, Jemenin rauhanomaista vallansiirtoa koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa ja Jemenin poliittista prosessia.

Abdullah Yahya al Hakimin on raportoitu järjestäneen kesäkuussa 2014 kokouksen vallankaappauksen suunnittelemiseksi Jemenin presidentti Abdrabuh Mansour Hadia vastaan. Al Hakim tapasi sotilas- ja turvallisuusalan komentajia sekä heimopäälliköitä; myös Jemenin entisen presidentin Ali Abdullah Salehin johtavat kannattajat osallistuivat kokoukseen, jonka tarkoituksena oli koordinoida sotilastoimia Jemenin pääkaupungin Sanaan valtaamiseksi.

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston puheenjohtaja totesi 29. elokuuta 2014 julkilausumassaan, että turvallisuusneuvosto tuomitsee Abdullah Yahya al Hakimin komentamien joukkojen toimet Jemenin Amranin, Jemenin armeijan prikaatin pääesikunta mukaan lukien, valtaamiseksi 8. heinäkuuta 2014. Al Hakim johti Amranin alueen väkivaltaista valtausta heinäkuussa 2014 ja oli sotilaskomentaja, joka on vastuussa Amranin alueella ja Hamdanissa Jemenissä meneillään olevia konflikteja koskevista päätöksistä.

Abdullah Yahya al Hakim on ollut Sanaassa syyskuun 2014 alusta lähtien valvoakseen mahdollisesti alkavia taisteluoperaatioita. Hänen tehtävänsä on ollut järjestää sotilasoperaatioita Jemenin hallituksen kaatamiseksi, ja hän on ollut myös vastuussa kaikkien Sanaahan ja Sanaasta pois johtavien reittien turvaamisesta ja valvonnasta.

2. 

Abd Al-Khaliq Al-Houthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus).

Nimi alkuperäisessä kirjoitusmuodossaan:image

Nimeäminen: Huthi-ryhmän sotilaskomentaja. Syntymäaika: 1984. Kansalaisuus: Jemenin. Lisätietoja: Sukupuoli: Mies. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837297. YK nimennyt:7.11.2014 (muutettu 20.11.2014 ja 26.8.2016).

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perusteiksi:

Abd al-Khaliq al-Houthi nimettiin rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi 7. marraskuuta 2014 Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014) 11 ja 15 kohdan nojalla, koska hän täyttää päätöslauselman 17 ja 18 kohdassa esitetyt nimeämisperusteet.

Abd al-Khaliq al-Houthi on osallistunut Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin tekoihin, jotka muun muassa estävät Jemenin hallituksen ja sen opposition välillä 23. marraskuuta 2011 tehdyn, Jemenin rauhanomaista vallansiirtoa koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa ja Jemenin poliittista prosessia.

Abd al-Khaliq al-Houthi johti lokakuun 2013 lopulla Jemenin sotilasunivormuihin pukeutunutta taistelijaryhmää hyökkäyksessä Dimajissa, Jemenissä sijaitsevia paikkoja vastaan. Taisteluissa kuoli useita ihmisiä.

Syyskuun 2014 lopulla Abd al-Khaliq al-Houthin komentama joukko tunnistamattomia taistelijoita, joiden lukumäärä ei ole tiedossa, valmisteli väitetysti hyökkäystä Sanaassa, Jemenissä sijaitsevia diplomaattirakennuksia vastaan. Al-Houthi koordinoi 30. elokuuta 2014 aseiden siirron Amranista protestileirille Sanaahan.

▼M6

3. 

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Nimi alkuperäisessä kirjoitusmuodossaan:image

Nimeäminen: a) Jemenin yleisen kansankongressipuolueen puheenjohtaja; b) Jemenin tasavallan entinen presidentti. Syntymäaika: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Syntymäpaikka: a) Bayt al-Ahmar, Sanaan alue, Jemen; b) Sanaa, Jemen; c) Sanaa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Kansalaisuus: Jemenin. Passin numero: 00016161 (Jemen). Kansallinen henkilötunnus: 01010744444. Lisätietoja: Sukupuoli: Mies. Status: Ilmoitettu kuolleen. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. YK nimennyt: 7.11.2014 (muutettu 20.11.2014 ja 23.4.2018).

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perusteiksi:

Ali Abdullah Saleh nimettiin rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi 7. marraskuuta 2014 päätöslauselman 2140(2014) 11 ja 15 kohdan nojalla, koska hän täyttää päätöslauselman 17 ja 18 kohdassa esitetyt nimeämisperusteet.

Ali Abdullah Saleh on osallistunut Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin tekoihin, jotka muun muassa estävät Jemenin hallituksen ja sen opposition välillä 23. marraskuuta 2011 tehdyn, Jemenin rauhanomaista vallansiirtoa koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa ja Jemenin poliittista prosessia.

Persianlahden yhteistyöneuvoston tuella 23. marraskuuta 2011 tehdyn sopimuksen perusteella Ali Abdullah Saleh luopui Jemenin presidentin virasta yli 30 vuoden jälkeen.

Ali Abdullah Salehin raportoidaan olleen syksystä 2012 lähtien eräs väkivaltaisten Huthi-ryhmän tekojen päätukijoista Jemenin pohjoisosassa.

Yhteenotot Jemenin eteläosassa helmikuussa 2013 aiheutuivat Salehin, AQAPin ja maan eteläosan separatistin Ali Salim al-Baydin yhteistoimista, joiden tavoitteena oli luoda epäjärjestystä ennen 18. maaliskuuta 2013 järjestettyä Jemenin kansallista vuoropuhelukonferenssia. Myöhemmin, syyskuusta 2014 lähtien, Saleh on horjuttanut Jemenin vakautta käyttämällä muita keskushallinnon häiritsemiseen ja vallankaappauksen uhkaan riittävän epävakauden aikaansaamiseen. Jemeniä käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien asiantuntijaryhmän syyskuussa 2014 antaman raportin mukaan keskustelukumppanit väittivät, että Saleh tukee eräiden jemeniläisten väkivaltaisia toimia antamalla heille varoja ja poliittista tukea sekä varmistamalla, että yleisen kansankongressipuolueen jäsenet jatkavat Jemenin vakauden horjuttamista eri keinoin.

▼M4

4. 

Abdulmalik al-Houthi (alias: Abdulmalik al-Huthi)

Lisätietoja: Jemenin Huthi-liikkeen johtaja. On osallistunut Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin tekoihin. YK nimesi:14.4.2015 (muutettu 26.8.2016).

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perusteiksi:

Abdulmalik al-Houthi nimettiin rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi 14. huhtikuuta 2015 päätöslauselman 2140 (2014) 11 ja 15 kohdan sekä päätöslauselman 2216 (2015) 14 kohdan nojalla.

Abdul Malik al-Houthi johtaa ryhmää, joka on osallistunut Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin tekoihin.

Huthi-joukot valtasivat Sanaan syyskuussa 2014 ja tammikuussa 2015 ne yrittivät yksipuolisesti korvata Jemenin laillisen hallituksen laittomalla hallinnolla, jossa huthit olivat johtoasemassa. Al-Houthi otti johdon Jemenin Huthi-liikkeessä vuonna 2004 veljensä Hussein Badredden al-Houthin kuoleman jälkeen. Ryhmän johtajana al-Houthi on toistuvasti uhannut Jemenin viranomaisia uusilla levottomuuksilla, jos ne eivät vastaa hänen vaatimuksiinsa, ja piti kotiarestissa presidentti Hadia, pääministeriä ja keskeisiä ministereitä. Hadi pakeni sittemmin Adeniin. Huthit käynnistivät sitten toisen hyökkäyksen Adenia kohtaan entistä presidenttiä Salehia ja tämän poikaa Ahmed Ali Salehia kannattavien sotilasyksiköiden avustamina.

▼M5

5. 

Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Arvonimi: Entinen suurlähettiläs, entinen prikaatikenraali. Syntymäaika:25.7.1972. Kansalaisuus: Jemenin. Passinnumero: a) nimellä Ahmed Ali Abdullah Saleh myönnetty Jemenin passi numero 17979 (viitataan alla olevassa diplomaatin henkilönumerossa 31/2013/20/003140); b) nimellä Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar 8.11.2005 myönnetty Jemenin passi numero 02117777; c) nimellä Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar 3.12.2014 myönnetty Jemenin passi numero 06070777. Osoite: Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Lisätietoja: Ollut keskeisessä asemassa huthien sotilaallisen etenemisen edistämisessä. On osallistunut Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin tekoihin. Ahmed Saleh on Jemenin tasavallan entisen presidentin Ali Abdullah Salehin poika (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh on kotoisin Bayt al-Ahmar nimellä tunnetulta alueelta, joka sijaitsee noin 20 kilometriä kaakkoon pääkaupungista Sanaasta. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ulkoministeriön 7.7.2013 nimellä Ahmed Ali Abdullah Saleh myöntämä diplomaatin henkilökortti nro 31/2013/20/003140; nykyinen voimassaolo: peruttu. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854. YK nimennyt:14.4.2015 (muutettu 16.9.2015).

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perusteiksi:

Ahmed Ali Saleh on toiminut murentaakseen presidentti Hadin arvovallan, tehdäkseen tyhjiksi Hadin pyrkimykset uudistaa sotilasvoimia ja estääkseen Jemenin rauhanomaista siirtymistä demokratiaan. Saleh on ollut keskeisessä asemassa huthien sotilaallisen etenemisen edistämisessä. Ahmed Ali Saleh on toimittanut helmikuun 2013 puolivälistä lähtien tuhansia uusia kiväärejä tasavaltalaiskaartin prikaateille ja tunnistamattomille heimosheikeille. Aseet hankittiin alun perin vuonna 2010, ja ne oli tarkoitettu niiden vastaanottajien lojaalisuuden saamiseksi, jotta myöhempänä ajankohtana saataisiin poliittista hyötyä.

Sen jälkeen kun Salehin isä, Jemenin tasavallan entinen presidentti Ali Abdullah Saleh, luopui Jemenin presidentin virasta vuonna 2011, Ahmed Ali Saleh säilytti tehtävänsä Jemenin tasavaltalaiskaartin komentajana. Hieman yli vuotta myöhemmin presidentti Hadi erotti Salehin tehtävästään, mutta tämä säilytti merkittävän vaikutusvallan Jemenin sotilasvoimissa senkin jälkeen, kun hänet oli siirretty syrjään komentajan tehtävästä. YK nimesi Ali Abdullah Salehin Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2140 marraskuussa 2014.

▼B
LIITE II

VERKKOSIVUT, JOILLA ILMOITETAAN TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET, JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TEHTÄVIÄ ILMOITUKSIA VARTEN

▼M7

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

TŠEKKI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNKARI

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

ALANKOMAAT

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

Euroopan komissio

Ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bryssel, Belgia

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu