02015R1108 — FI — 20.02.2019 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1108,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015,

perusaineen etikka hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 181 9.7.2015, s. 75)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/149, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,

  L 27

20

31.1.2019
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1108,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015,

perusaineen etikka hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Perusaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I määritetty aine etikka perusaineeksi kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva C osa tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE INimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Erityiset säännökset

Etikka

CAS-numero: 90132-02-8

Ei saatavilla

Elintarvikekäyttöön soveltuva, sisältää enintään 10 % etikkahappoa

1. heinäkuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan perusaineena, joka on sienitautien ja bakteerien torjunta-aine, käyttöä varten.

►M1  Etikkaa on käytettävä sitä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/12896/2014) päätelmiin ja erityisesti sen lisäyksiin I ja II sisältyvien erityisten edellytysten mukaisesti. ◄

(1)   Lisätietoja perusaineen tunnistuksesta, spesifikaatiosta ja käyttötavasta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.
LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan C osaan kohta seuraavasti:Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Erityiset säännökset

”5

Etikka

CAS-numero: 90132-02-8

Ei saatavilla

Elintarvikekäyttöön soveltuva, sisältää enintään 10 % etikkahappoa

1. heinäkuuta 2015

Lupa voidaan myöntää ainoastaan perusaineena, joka on sienitautien ja bakteerien torjunta-aine, käyttöä varten.

Etikkaa on käytettävä sitä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/12896/2014) päätelmiin ja erityisesti sen lisäyksiin I ja II sisältyvien erityisten edellytysten mukaisesti.”

(1)   Lisätietoja perusaineen tunnistuksesta, spesifikaatiosta ja käyttötavasta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.