12.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/26


Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

(2020/C 381/08)

EFTAn valvontaviranomainen ei vastusta seuraavaa valtiontukitoimenpidettä:

Päätöksen antamispäivä

31. heinäkuuta 2020

Asian numero

85513

Päätöksen numero

100/20/KOL

EFTA-valtio

Norja

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Muutos pk-yritysten covid-19-takausjärjestelmään (tuki 31. joulukuuta 2019 vaikeuksissa olleille mikro- ja pienyrityksille)

Oikeusperusta

Asetus muutoksista pk-yritysten valtion takausjärjestelmää koskevasta laista 27. maaliskuuta 2020 annettuun asetukseen nro 490 (Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490)

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tavoite

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tukimuoto

Takaus

Talousarvio

50 miljardia Norjan kruunua (ohjelman budjetti sellaisena kuin se on muutettuna)

Kesto

26. maaliskuuta 2020 – 31. joulukuuta 2020

Toimialat

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

GIEK, Norjan vientiluottojen takuulaitos

Pb 1763 Vika

0122 Oslo

NORJA

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä EFTAn valvontaviranomaisen verkkosivuilta: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/