20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/47


TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

annettu 17 päivänä syyskuuta 2018,

asiassa E-10/17

Nye Kystlink AS vastaan Color Group AS ja Color Line AS

(ETA-sopimuksen 53 artikla – ETA-sopimuksen 54 artikla – Vastaavuusperiaate – Tehokkuusperiaate – Kansalliset säännökset vahingonkorvausvaatimusten vanhentumisajasta)

(2018/C 459/16)

Asiassa E-10/17, Nye Kystlink AS vastaan Color Group AS ja Color Line AS, Borgartingin muutoksenhakutuomioistuin (Borgarting lagmannsrett) on esittänyt EFTAn tuomioistuimelle valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 34 artiklan mukaisen PYYNNÖN, joka koskee vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteiden tulkintaa vahingonkorvausvaatimusten vanhentumisaikaa koskevien kansallisten säännösten yhteydessä tapauksissa, joissa on määrätty sakkoja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 ja 54 artiklan nojalla. EFTAn tuomioistuin, toimien kokoonpanossa Páll Hreinsson, presidentti ja esittelevä tuomari, ja tuomarit Per Christiansen ja Bernd Hammermann, on antanut 17 päivänä syyskuuta 2018 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1.

Vastaavuusperiaate edellyttää, että silloin, kun kanneoikeuden vanhentumista koskevan kansallisen lain mukaan sellaisiin rikosvahingon korvaamista koskeviin kanteisiin, joiden perustana on lainvoimainen rikostuomio, sovelletaan yhden vuoden erityistä vanhentumisaikaa, tätä vanhentumisaikaa on sovellettava vastaavalla tavalla myös silloin, kun vahingonkorvauskanne perustuu ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklan rikkomiseen, jonka EFTAn valvontaviranomainen on lainvoimaisella päätöksellä vahvistanut ja josta se on määrännyt sakkoa, sikäli kuin kyseiset kanteet ovat samankaltaisia kohteeltaan, perusteeltaan ja olennaisilta osatekijöiltään.

2.

Tehokkuusperiaate ei rajoita ETA-valtioiden oikeutta soveltaa kolmen vuoden mittaista vanhentumisaikaa sellaisiin vahingonkorvauskanteisiin, jotka perustuvat ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklan rikkomiseen, kun vahinkoa kärsineen on vanhentumisajan kuluessa toimitettava asiaa koskeva tutkimus ja tämän velvollisuuden täyttäminen voi johtaa siihen, että vanhentumisaika umpeutuu ennen kuin EFTAn valvontaviranomainen ennättää antaa päätöksensä ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklan rikkomista koskevassa asiassa, jonka vahinkoa kärsinyt on pannut vireille, edellyttäen että tällaisen vanhentumisajan soveltaminen ei tee vahingonkorvauskanteen nostamista ETA:n kilpailusääntöjen rikkomisen vuoksi mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. Arvioinnissa on otettava huomioon kilpailuasioiden erityispiirteet.