27.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/24


EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS,

N:o 319/05/KOL,

tehty 14 päivänä joulukuuta 2005,

valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 27 artiklassa tarkoitetuista täytäntöönpanosäännöksistä tehdyn kollegion päätöksen N:o 195/04/KOL muuttamisesta

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (1) ja erityisesti sen 61–63 artiklan sekä pöytäkirjan 26,

OTTAA HUOMIOON valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 24 artiklan sekä kyseisen sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 27 artiklan,

SEKÄ KATSOO SEURAAVAA: EFTAn valvontaviranomainen teki 14 päivänä heinäkuuta 2004 päätöksen N:o 195/04/KOL valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 27 artiklassa tarkoitetuista täytäntöönpanosäännöksistä,

päätöksen N:o 195/04/KOL 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti EFTAn valvontaviranomainen panee täytäntöön sähköisen ilmoitusjärjestelmän 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen,

EFTA-valtiot ovat nimenneet yhteyspisteen sähköisten ilmoitusten ja niihin liittyvän kirjeenvaihdon esittämiseksi, ja

ON KUULLUT neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa 30 päivänä marraskuuta 2005 päivätyllä kirjeellä noudattaen valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 29 artiklassa määrättyä menettelyä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1a)

Korvataan päätöksen N:o 195/04/KOL 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”Ilmoituksen toimittaa valvontaviranomaiselle kyseisen EFTA-valtion edustusto Euroopan unionissa tai mikä tahansa muu EFTA-valtion nimeämä yhteyspiste. Ilmoitus on osoitettava EFTAn valvontaviranomaisen kilpailu- ja valtiontukiosastolle. Valvontaviranomaisen kilpailu- ja valtiontukiosasto voi nimetä yhteyspisteitä ilmoitusten vastaanottoa varten.”

1b)

Korvataan päätöksen N:o 195/04/KOL 3 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”EFTA-valtioita kuultuaan valvontaviranomainen julkaisee Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa tarkemmat tiedot ilmoitusten sähköisestä toimittamisesta, mukaan luettuna osoitteet sekä luottamuksellisten tietojen suojaa koskevat tarpeelliset järjestelyt.”

1c)

Korvataan päätöksen N:o 195/04/KOL liitteessä I olevan neljännen kohdan toinen virke seuraavasti:

”Täytetyn lomakkeen toimittaa valvontaviranomaiselle kyseisen EFTA-valtion edustusto Euroopan unionissa tai mikä tahansa muu EFTA-valtion nimeämä yhteyspiste”.

1d)

Päätöksen N:o 195/04/KOL liitteissä viittauksilla kyseisen EFTA-valtion edustustoon Euroopan unionissa tai EFTA-valtion ETA-koordinaationyksikköön tarkoitetaan kyseisen EFTA-valtion edustustoa Euroopan unionissa tai mitä tahansa muuta EFTA-valtion nimeämää yhteyspistettä.

2)

Tämä päätös on osoitettu Islannin tasavallalle, Liechtensteinin ruhtinaskunnalle ja Norjan kuningaskunnalle.

3)

Tämä valvontaviranomaisen päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se tehdään.

4)

Tämä päätös on todistusvoimainen englannin kielellä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2005.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Einar M. BULL

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER

Kollegion jäsen


(1)  Jäljempänä ’ETA-sopimus’.

(2)  Jäljempänä ’valvonta- ja tuomioistuinsopimus’.