25.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/12


Ehdotuspyyntö 2021 – EAC/A01/2021

Erasmus+ -ohjelma

(2021/C 103/11)

1.   Johdanto ja tavoitteet

Tämän ehdotuspyynnön edellytyksenä on, että

lainsäätäjä hyväksyy ilman merkittäviä muutoksia ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Erasmus+ -ohjelmaa koskevasta oikeudellisesta kehyksestä ja Erasmus+ -ohjelman perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta.

perussäädöksellä perustettu komitea antaa puoltavan lausunnon Erasmus+ -ohjelman toteuttamista koskevasta vuoden 2021 vuotuisesta työohjelmasta.

komissio hyväksyy vuoden 2021 vuotuisen työohjelman ohjelmakomitean kuulemisen jälkeen.

vuoden 2021 talousarvioesityksessä esitetyt määrärahat tulevat käytettäväksi sen jälkeen, kun budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion, tai jos talousarviota ei hyväksytä, väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti.

kansallinen viranomainen nimeää kansallisen toimiston ja komissio hyväksyy sen, ja rahoitussopimukset allekirjoitetaan.

Sen vuoksi tämä ilmoitus ei sido komissiota (hankintaviranomainen) oikeudellisesti. Jos vähintään yksi edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, hankintaviranomaisella on oikeus keskeyttää tai peruuttaa tämä ehdotuspyyntö ja käynnistää muita sisällöltään ja määräajaltaan erilaisia ehdotuspyyntöjä.

2.   Toimet

Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Erasmus+ -ohjelman toimet:

Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Henkilöiden liikkuvuus koulutus- ja nuorisoalalla

Nuorten osallistumistoiminta

Avaintoimi 2 – organisaatioiden ja oppilaitosten välinen yhteistyö

Kumppanuudet yhteistyötä varten:

Yhteistyökumppanuudet

Pienimuotoiset kumppanuudet

Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet:

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt

Erasmus+ Teacher Academies

Erasmus Mundus -toimi

Innovaatiokumppanuudet:

Innovaatioyhteenliittymät

Voittoa tavoittelemattomat urheilutapahtumat

Avaintoimi 3 – tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Euroopan nuorisoyhteistyö

Jean Monnet -toimet:

Jean Monnet -toimet korkeakoulutuksen alalla

Jean Monnet -toimet muilla koulutuksen aloilla

3.   Valintakelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka toimivat koulutuksen, nuorison tai urheilun alalla, voivat hakea rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta. Lisäksi nuorisoryhmät, jotka ovat aktiivisesti mukana nuorisotyössä mutteivät välttämättä nuorisojärjestössä, voivat hakea rahoitusta nuorten ja nuorisotyöntekijöiden oppimiseen liittyvän liikkuvuuden sekä nuorisoalan strategisten kumppanuushankkeiden puitteissa.

Seuraavat maat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimiin (1):

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ja merentakaiset maat ja alueet,

ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat:

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja (2),

EU:n ehdokasmaat: Turkin tasavalta, Pohjois-Makedonian tasavalta ja Serbian tasavalta (3).

Lisäksi tietyt Erasmus+ -ohjelman toimet ovat avoinna sellaisten kolmansien maiden organisaatioille, jotka eivät ole assosioituneet ohjelmaan.

Lisätietoja osallistumisesta saa vuoden 2021 Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

4.   Määrärahat ja hankkeiden kesto

Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä noin 2 453,5 miljoonaa euroa:

Koulutus:

EUR

2 153,1 miljoonaa

Nuoriso:

EUR

244,7 miljoonaa

Urheilu:

EUR

41,7 miljoonaa

Jean Monnet:

EUR

14 miljoonaa

Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ja niiden jakautuminen annetaan ohjeellisina tietoina, niiden edellytyksenä on Erasmus+ -ohjelman vuoden 2021 vuotuisen työohjelman hyväksyminen ja niitä voidaan muuttaa Erasmus+ -ohjelman vuotuisten työohjelmien muuttamisen yhteydessä. Mahdollisia hakijoita pyydetään tarkastelemaan säännöllisesti Erasmus+ -ohjelman vuotuisia työohjelmia ja niihin tehtäviä muutoksia, jotka julkaistaan osoitteessa

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_fi Sivustolta löytyvät tiedot kuhunkin ehdotuspyynnössä mainittuun toimeen varattavista määrärahoista.

Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto voivat vaihdella mm. sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja kuinka monta kumppania hankkeeseen osallistuu.

Avustuksen saajat voivat ilmoittaa toimen tai työohjelman yhteydessä tehtyyn vapaaehtoistyöhön liittyvät avustuskelpoiset kustannukset komission päätöksessä C(2019)2646 määriteltyjen yksikkökustannusten perusteella. Yksityiskohtaiset ohjeet vapaaehtoistyöhön liittyvien kustannusten avustuskelpoisuudesta saa Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

5.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Kaikki seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat on esitetty Brysselin ajassa.

Avaintoimi 1

Henkilöiden liikkuvuus korkea-asteen koulutuksen alalla

11. toukokuuta klo 12:00

Henkilöiden liikkuvuus ammatillisen, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen alalla

11. toukokuuta klo 12:00

Erasmus-akkreditoinnit ammatillisen, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen alalla

19. lokakuuta klo 12:00

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

11. toukokuuta klo 12:00

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

5. lokakuuta klo 12:00


Avaintoimi 2

Yhteistyökumppanuudet koulutus- ja nuorisoalalla lukuun ottamatta eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen esittämiä yhteistyökumppanuuksia

20. toukokuuta klo 12:00

Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen esittämät yhteistyökumppanuudet koulutus- ja nuorisoalalla

20. toukokuuta klo 17.00

Yhteistyökumppanuudet urheilun alalla

20. toukokuuta klo 17.00

Pienimuotoiset kumppanuudet koulutus- ja nuorisoalalla

20. toukokuuta klo 12:00

Pienimuotoiset kumppanuudet koulutus- ja nuorisoalalla

3. marraskuuta klo 12:00

Pienimuotoiset kumppanuudet urheilun alalla

20. toukokuuta klo 17.00

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt

7. syyskuuta klo 17:00

Erasmus+ Teacher Academies

7. syyskuuta klo 17:00

Erasmus Mundus -toimi

26. toukokuuta klo 17.00

Innovaatioyhteenliittymät

7. syyskuuta klo 17:00

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

1. heinäkuuta klo 17:00

Voittoa tavoittelemattomat urheilutapahtumat

20. toukokuuta klo 17.00


Avaintoimi 3

Euroopan nuorisoyhteistyö

24. kesäkuuta klo 17:00


Jean Monnet -toimet ja -verkostot

2. kesäkuuta klo 17:00

 

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

6.   Lisätiedot

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät vuoden 2021 Erasmus+ -ohjelmaoppaasta seuraavasta internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Erasmus+ -ohjelmaopas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  Jean Monnet -toimiin voivat osallistua organisaatiot kaikkialta maailmasta.

(2)  Edellyttää ETA:n sekakomitean päätöstä ohjelmaan osallistumisesta.

(3)  Edellyttää kahdenvälisten assosiaatiosopimusten allekirjoittamista.