11.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 383/4


UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2019,

sisäisen valvontajärjestelmän perustamisesta unionin yleisen tuomioistuimen lainkäyttötehtävien yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten

(2019/C 383/03)

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan, sekä katsoo seuraavaa:

Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä ’perusoikeuskirja’) 8 artiklan 1 kohdan mukaan ”jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan”.

Perusoikeuskirjan 8 artiklan 3 kohdan mukaan ”riippumaton viranomainen valvoo [henkilötietojen suojaa koskevien] sääntöjen noudattamista”.

Luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23.10.2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 57 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontatehtävät eivät ulotu unionin yleisen tuomioistuimen lainkäyttötehtäviään hoitaessaan suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

Tällaista henkilötietojen käsittelyä varten unionin lainsäätäjä viittaa asetuksen (EU) 2018/1725 74 perustelukappaleessa perusoikeuskirjan 8 artiklan 3 kohtaan ja ehdottaa riippumattoman valvonnan toteuttamista esimerkiksi sisäisen mekanismin avulla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Jos luonnollinen henkilö esittää unionin yleisen tuomioistuimen kirjaajalle pyynnön päätöksen tekemisestä unionin yleisen tuomioistuimen lainkäyttötehtävien yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä vastaavana tahona, kirjaaja antaa tiedoksi päätöksensä kyseiselle henkilölle kahden kuukauden kuluessa tämän pyynnön esittämisestä. Mikäli vastausta ei ole annettu tämän määräajan päättyessä, pyyntö katsotaan implisiittisellä päätöksellä hylätyksi.

2.   Päätöksestä, jonka unionin yleisen tuomioistuimen kirjaaja on tehnyt unionin yleisen tuomioistuimen lainkäyttötehtävien yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä vastaavana tahona vastauksena 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön tai omasta aloitteestaan, voidaan tehdä oikaisuvaatimus 2 artiklassa tarkoitetulle komitealle (jäljempänä komitea) 3 artiklassa säädetyin edellytyksin.

2 artikla

1.   Komitea koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä, jotka valitaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomareista.

2.   Unionin yleinen tuomioistuin nimittää komitean puheenjohtajan ja jäsenet presidenttinsä esityksestä viimeksi mainitun toimikauden ajaksi.

3.   Unionin yleinen tuomioistuin nimittää presidenttinsä esityksestä myös varajäsenet, jotka toimivat komiteassa, mikäli joku tai jotkut komitean jäsenistä ovat estyneitä osallistumaan sen toimintaan. Varajäsenet toimivat estyneiden jäsenten tilalla protokollajärjestyksen mukaisesti.

4.   Mikäli komitean puheenjohtaja on estynyt, komitean puheenjohtajana toimii joku sen jäsenistä tai varajäsenistä protokollajärjestyksen mukaisesti.

5.   Komitea kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtaja laatii tapaamisten esityslistan ja pöytäkirjan.

6.   Euroopan unionin tuomioistuimen hallintoasioiden oikeudellinen neuvonantaja avustaa komiteaa sen toiminnassa.

3 artikla

1.   Luonnollisen henkilön, jota 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päätös koskee, tai hänen edustajansa on esitettävä oikaisuvaatimus kahden kuukauden kuluessa kyseisen päätöksen tiedoksiannosta tai siitä päivästä, jolloin hän on tullut tietoiseksi tästä päätöksestä.

2.   Oikaisuvaatimus on esitettävä jollain Euroopan unionin virallisella kielellä.

4 artikla

1.   Mikäli oikaisuvaatimus täyttää 3 artiklassa säädetyt edellytykset, komitea tutkii uudestaan tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joiden perusteella 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päätös on tehty.

2.   Komitea voi kuulla tätä varten tarpeellisiksi katsomiaan henkilöitä.

3.   Komitea voi kumota 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen, ja siinä tapauksessa myös muuttaa sitä, tai vahvistaa sen. Komitean päätöksellä korvataan oikaisuvaatimuksen tekijään nähden 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päätös.

4.   Komitea antaa oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi päätöksensä, joka on tehtävä neljän kuukauden kuluessa oikaisuvaatimuksen esittämisestä. Mikäli komitea ei tee nimenomaista päätöstä tässä määräajassa, sen katsotaan vahvistaneen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen.

5.   Komitean toimivalta käsitellä sen ratkaistavaksi saatettua 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta päättyy, mikäli oikaisuvaatimuksen tekijä nostaa kanteen tuomioistuimessa.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sen antamispäivänä.

Annettiin Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2019.

E. COULON

kirjaaja

M. VAN DER WOUDE

presidentti