1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/18


ERITYINEN EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/02/2019

Korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja 2014–2020

(2019/C 39/12)

1.   Johdanto

Tämä ehdotuspyyntö perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1288/2013 (1), annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” ja päätösten N:o 1719/2006/EY, N:o 1720/2006/EY ja N:o 1298/2008/EY kumoamisesta.

2.   Tavoitteet ja kuvaus

Korkea-asteen koulutusta koskevassa Erasmus-peruskirjassa (ECHE) vahvistetaan yleinen laatukehys niille eurooppalaisille ja kansainvälisille yhteistyötoimille, joita korkea-asteen oppilaitos (HEI) voi Erasmus+ ohjelman puitteissa toteuttaa. Kaikilta jäljempänä olevassa luettelossa mainituissa maissa sijaitsevilta korkea-asteen oppilaitoksilta edellytetään komission myöntämää korkea-asteen koulutusta koskevaa Erasmus-peruskirjaa, jos ne haluavat hakea ohjelman mukaista oppimiseen liittyvää henkilöiden liikkuvuutta ja/tai innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävää yhteistyötä sekä osallistua niihin. Muissa maissa sijaitsevilta korkea-asteen oppilaitoksilta kyseistä peruskirjaa ei edellytetä, vaan laatukehys vahvistetaan korkea-asteen oppilaitosten välisin sopimuksin. Peruskirja myönnetään koko Erasmus+ ohjelman ajaksi. Peruskirjan toteuttamista seurataan, ja Euroopan komissio voi peruuttaa sen, jos peruskirjassa vahvistettuja periaatteita ja sitoumuksia rikotaan.

3.   Tukikelpoiset hakijat

Johonkin seuraavista maista sijoittautuneet korkea-asteen oppilaitokset voivat hakea korkea-asteen koulutusta koskevaa Erasmus-peruskirjaa:

Euroopan unionin jäsenvaltiot;

Efta- jaa Eta-maat (Islanti, Liechtenstein, Norja);

EU:n ehdokasmaat (Serbia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Turkki).

Kansalliset viranomaiset nimittävät hakijoiden joukosta ne korkea-asteen oppilaitokset (2), joiden voidaan niiden alueella katsoa voivan osallistua Erasmus+ ohjelman mukaista oppimiseen liittyvää henkilöiden liikkuvuutta ja/tai innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävään yhteistyöhön.

4.   Määräaika hakemusten jättämiselle ja valintatulosten alustava julkistamispäivämäärä

Asianmukaisesti täytetty sähköinen hakemuslomake on jätettävä sähköisesti viimeistään klo 12.00 (keskipäivällä Brysselin aikaa, Keski-Euroopan aika), 29. maaliskuu 2019.

Valintatulosten alustava julkistamispäivä on 25. lokakuuta 2019.

5.   Lisätiedot

Erasmus+ ohjelmaa koskevat tiedot ovat saatavilla seuraavasta Internet-osoitteessa: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Hakemukset on toimitettava koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston ohjeiden mukaisesti. Ne löytyvät seuraavasta osoitteesta:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  EUVL L 347/50, 20.12.2013.

(2)  Erasmus+ asetuksen toisen artiklan määritelmän mukaan, ’korkeakoululla’ tarkoitetaan

a)

mitä tahansa korkeakoulua, joka kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti tarjoaa tunnustettuja tutkintoja tai muita tunnustettuja korkea-asteen tutkintoja, riippumatta siitä, mitä nimitystä tällaisesta oppilaitoksesta käytetään;

b)

kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaista oppilaitosta, joka tarjoaa korkea-asteen ammatillista koulutusta.