26.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 388/1


Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Ilmoitus avoinna olevasta pääjohtajan tehtävästä

(Väliaikainen toimihenkilö – palkkaluokka AD 14)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

Keitä olemme

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) perustettiin vuonna 2004. Sen tehtävänä on edistää korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan toteutumista unionissa.

Virastosta on kehittynyt nykyaikainen kyberturvallisuuden osaamiskeskus, joka tukee EU:n jäsenvaltioita, toimielimiä, virastoja ja muita elimiä sekä yksityistä sektoria kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Sen tavoitteena on parantaa kyberuhkien sietokykyä unionissa ja tämän myötä sisämarkkinoiden toimintaa. ENISAn tuki kohdistuu erityisesti politiikan valmisteluun ja täytäntöönpanoon, valmiuksien kehittämiseen, yhteistyön edistämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen.

ENISAlla on tärkeä rooli ensimmäisen EU:n laajuisen kyberturvallisuussäädöksen eli verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta annetun direktiivin (jäljempänä ”verkko- ja tietoturvadirektiivi”) täytäntöönpanossa. ENISAn tehtävänä on erityisesti huolehtia sihteeripalveluista tietoturvaloukkauksiin reagoivien ja niitä tutkivien yksiköiden (Computer Security Incident Response Team, CSIRT) verkostossa, joka on operatiivisen yhteistyön kulmakivi. Virasto avustaa myös yhteistyöryhmää sen tehtävien suorittamisessa.

Euroopan komissio teki syyskuussa 2017 ehdotuksen kyberturvallisuutta koskevaksi asetukseksi, jossa määritellään ENISAn uusi toimeksianto ja luodaan tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen kyberturvallisuussertifiointia koskeva EU:n kehys. Ehdotus on parhaillaan neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltävänä. Kyseessä on kunnianhimoinen uudistus, jolla pyritään vahvistamaan kyberturvallisuusvirasto ENISAa muun muassa antamalla sille pysyvä toimeksianto ja lisäämällä sen osallistumista merkittävien rajatylittävien kyberturvallisuuspoikkeamien ehkäisemiseen ja niihin reagointiin. Lisäksi tavoitteena on tukea kyberturvallisuussertifiointiin liittyvän EU:n politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

ENISAn päätoimipaikka on Kreikassa, jossa sillä on toimistot Iráklionissa (Kreeta) ja Ateenassa. Sen palveluksessa on tällä hetkellä 83 henkilöä, ja sen vuosibudjetti on noin 11 miljoonaa euroa. Viraston resurssien odotetaan kasvavan huomattavasti, kun uusi toimeksianto tulee voimaan, jollei käynnissä olevien neuvottelujen tuloksista muuta johdu.

Mitä tarjoamme

Tarjoamme paikan ylempään johtoon kuuluvana henkilönä, jonka tehtävänä on johtaa monialaista asiantuntijaryhmää Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta keskeisellä painopistealalla.

ENISAn pääjohtaja on viraston laillinen edustaja ja edustaa sitä julkisuudessa. Hän vastaa toiminnastaan johtokunnalle, joka koostuu EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission edustajista.

Pääjohtaja johtaa virastoa ja kantaa kokonaisvastuun sen toiminnasta sekä viraston tavoitteiden saavuttamisesta. Pääjohtajan tehtävänä on erityisesti

kehittää ja hoitaa viraston toimintoja viraston tehtävien ja johtokunnan määrittelemien yleisten suuntaviivojen mukaisesti,

huolehtia viraston henkilöstön palkkaamisesta ja valvonnasta sekä hyvän työympäristön ja ryhmähengen edistämisestä,

osallistua ilman äänioikeutta johtokunnan kokouksiin, raportoida johtokunnalle ja huolehtia sen sihteeristöpalveluista,

tehdä viraston toimialaan kuuluvia päätöksiä,

laatia ja toteuttaa viraston talousarvio sekä varmistaa, että virastoa hallinnoidaan tehokkaasti ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti,

laatia ja panna täytäntöön yhtenäinen ohjelma-asiakirja ja vuotuinen työohjelma ja varmistaa viraston voimavarojen tehokas käyttö,

hallinnoida viraston voimavaroja siten, että viraston operatiiviset toimet asetetaan etusijalle,

helpottaa viraston, komission, jäsenvaltioiden ja viraston sidosryhmien välistä yhteistyötä, jotta voidaan edistää yhteisen lähestymistavan luomista kyberturvallisuuskysymyksiin,

varmistaa viraston ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten välinen tehokas yhteistyö viraston toiminta-alalla,

tiedottaa kansalaisille suoraan ja välillisesti kaikista viraston tehtäviin liittyvistä asioista.

Ketä etsimme (valintaperusteet)

Tehtävään valittava henkilö on dynaaminen huippuammattilainen, jonka toivotaan täyttävän seuraavat perusteet. Henkilöllä on oltava

johtamistaitoja, joita ovat erityisesti seuraavat:

näytöt suurten tiimien ja hankkeiden menestyksekkäästä vetämisestä, mukaan luettuna kyky johtaa, motivoida ja kehittää monikansallista ja monialaista tiimiä; kokemus monikulttuurisesta työympäristöstä katsotaan eduksi;

kokemus merkittävien rahoitusvarojen hallinnoinnista, esimerkiksi talousarviosuunnittelusta ja sisäisestä valvonnasta, kansalliselta, Euroopan ja/tai kansainväliseltä tasolta (1);

paineensietokyky ja kyky toimia ammattimaisesti vastuualaan kuuluvia tehtäviä hoidettaessa;

kyky edistää johtokunnan määrittelemää strategista visiota ja panna se täytäntöön sekä valmiudet hankkia tukea sidosryhmiltä;

kyky säilyttää hedelmälliset suhteet EU:n toimielimiin ja jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin sekä tietoisuus tehtävän PR-vaikutuksista;

teknistä osaamista, johon kuuluvat erityisesti seuraavat:

keskeisten kyberturvallisuuskysymysten, myös strategisten, sääntelyyn liittyvien, poliittisten ja teollisten asioiden, perusteellinen tuntemus kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla;

Euroopan unionin toimielinten, virastojen ja muiden elinten sekä niiden toiminnan ja vuorovaikutuksen hyvä tuntemus;

kansallisessa, eurooppalaisessa tai kansainvälisessä julkishallinnossa tai julkiseen sektoriin vahvasti yhteydessä olevassa ei-julkisessa yksikössä hankittu kyberturvallisuusalan kokemus katsotaan eduksi;

kokemus kyberturvallisuusalalla toimivien ryhmien johtamisesta katsotaan eduksi;

viestintä- ja muita taitoja, joita ovat erityisesti seuraavat:

käytännössä osoitettu kyky ja kokemus tehokkaasta ja vaikuttavasta viestinnästä kansalaisten kanssa ja yhteistyöstä kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa; kokemus kriisiviestinnästä katsotaan eduksi;

erinomaiset ihmissuhde-, päätöksenteko-, organisointi- ja neuvottelutaidot ja kyky luoda luottamuksellisia yhteistyösuhteita Euroopan unionin toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa;

erittäin hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi, koska se on viraston työkieli.

Mitä edellytämme (hakuedellytykset)

Valintavaiheeseen päästäkseen hakijan on täytettävä seuraavat muodolliset vaatimukset viimeistään hakuajan päättyessä:

Kansalaisuus: Hakijan on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen.

Korkeakoulututkinto: Hakijalla on oltava

joko korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää tavallisesti vähintään neljä vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus

tai korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää tavallisesti vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, ja vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta (tätä vuoden työkokemusta ei lasketa mukaan jäljempänä vaadittuun, korkeakoulutuksen jälkeen hankittuun työkokemukseen).

Työkokemus (2): Hakijalla tulee lisäksi olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään 15 vuoden työkokemus tutkintoa vastaavalla pätevyystasolla. Tästä työkokemuksesta vähintään viisi vuotta on oltava viraston toiminta-alaa vastaavalta alalta.

Kokemus johtotehtävistä: Korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen hankitusta työkokemuksesta vähintään viisi vuotta on oltava ylemmistä johtotehtävistä (3).

Kielitaito: Hakijalla on oltava yhden EU:n virallisen kielen (4) perusteellinen taito ja toisen virallisen kielen riittävä taito. Valintalautakunta varmistaa haastattelun (haastattelujen) aikana, että hakijat täyttävät jonkin toisen EU:n virallisen kielen riittävää taitoa koskevan vaatimuksen. Tämän vuoksi haastattelu saatetaan tehdä ainakin osittain kyseisellä toisella kielellä.

Ikäraja: Hakijan on hakemuksen jättämisen määräajasta alkaen voitava työskennellä koko viiden vuoden toimikausi (ks. myös palvelussuhteen ehtoja koskevan jakson ensimmäinen alaviite) ennen eläkeiän saavuttamista. Euroopan unionin väliaikainen toimihenkilö saavuttaa eläkeiän sen kuukauden päättyessä, jonka aikana hän täyttää 66 vuotta (ks. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (5) 47 artikla).

Lisäksi hakijan on pitänyt täyttää asevelvollisuuslain mukaiset velvollisuutensa. Hakijan on myös osoitettava, että hän täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset ja että hänellä on terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen.

Valinta ja nimittäminen

ENISAn johtokunta nimittää pääjohtajan Euroopan komission valitsemien hakijoiden joukosta.

Euroopan komissio valitsee hakijat järjestämällä valintamenettelyn omien valinta- ja palvelukseenottomenettelyjensä mukaisesti (ks. myös ”Document on Senior Officials Policy” (6)).

Euroopan komissio perustaa valintamenettelyn osana esivalintalautakunnan. Lautakunta arvioi kaikki hakemukset, tarkastaa edellytysten täyttymisen ja valitsee sitten ne hakijat, joiden profiilit vastaavat parhaiten edellä mainittuja valintaperusteita ja jotka voidaan kutsua sen haastateltaviksi. ENISAn johtokunnan edustaja osallistuu esivalintalautakuntaan tarkkailijana.

Haastattelujen jälkeen esivalintalautakunta tekee päätelmänsä ja laatii luettelon hakijoista, jotka olisi kutsuttava Euroopan komission neuvoa-antavan nimityskomitean jatkohaastatteluun. Nimityskomitea päättää esivalintalautakunnan päätelmät huomioon ottaen, ketkä hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Neuvoa-antavan nimityskomitean haastateltaviksi kutsutut hakijat osallistuvat koko päivän kestävään, ulkopuolisen rekrytointiyrityksen toteuttamaan johtamistaitojen arviointiin. Haastattelun ja arvioinnin tulosten perusteella neuvoa-antava nimityskomitea laatii luettelon hakijoista, joiden se katsoo soveltuvan ENISAn pääjohtajan toimeen.

Seuraavaksi vähintään yksi vastuukomissaari haastattelee neuvoa-antavan nimityskomitean luetteloon sisältyvät hakijat (7).

Näiden haastattelujen jälkeen Euroopan komissio vahvistaa luettelon sopivimmista hakijoista, ja luettelo toimitetaan ENISAn johtokunnalle. Johtokunta voi päättää haastatella hakijat ennen kuin johtaja nimitetään komission luetteloon valitsemien hakijoiden joukosta. Hakijan ottaminen valittujen hakijoiden luetteloon ei takaa nimitystä.

Hakijat saatetaan kutsua edellä mainittujen haastattelujen ja testien lisäksi lisähaastatteluihin ja/tai -testeihin. Lisäksi hakijoiden on mahdollisesti annettava lausunto Euroopan parlamentin asiaankuuluvalle (yhdelle tai useammalle) valiokunnalle.

Toiminnallisista syistä ja jotta valintamenettely saataisiin päätökseen mahdollisimman nopeasti sekä hakijoiden että toimielimen edun mukaisesti, valintamenettelyssä käytetään vain englannin ja/tai ranskan kieltä (8).

Yhtäläiset mahdollisuudet

Euroopan komissio ja ENISA noudattavat henkilöstösääntöjen 1 d artiklan (9) mukaista tasa-arvopolitiikkaa ja syrjimättömyyden periaatetta.

Palvelussuhteen ehdot (10)

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen (11) mukaan.

ENISAn johtokunta nimittää tehtävään valitun hakijan väliaikaiseksi toimihenkilöksi palkkaluokkaan AD 14 (12). Hänet luokitellaan aiemman työkokemuksensa perusteella palkkaluokan palkkatasolle 1 tai 2.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013 (13) mukaan pääjohtajan toimikausi on 5 vuotta, ja sitä voidaan jatkaa enintään 5 vuodella. Tätä asetusta ollaan parhaillaan tarkistamassa ehdotetulla kyberturvallisuusasetuksella (COM (2017) 477).

Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaan kaikkien uusien toimihenkilöiden on suoritettava hyväksyttävästi yhdeksän kuukauden koeaika.

Toimipaikkana on Kreikka Eurooppa-neuvoston kokouksessa 13. joulukuuta 2003 hyväksytyn päätöksen 2004/97/EY, Euratom (14) ja Kreikan hallituksen ja ENISAn välisen toimipaikkaa koskevan järjestelyn ehtojen mukaisesti.

Toimi voidaan täyttää 16. lokakuuta 2019 alkaen.

Riippumattomuus ja sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus

Ennen työtehtävien aloittamista pääjohtajan on annettava vakuutus, jossa hän sitoutuu toimimaan riippumattomasti ja yleisen edun hyväksi. Hänen on myös annettava ilmoitus sidonnaisuuksista, joiden voidaan katsoa heikentävän hänen riippumattomuuttaan.

Hakumenettely

Hakijan on ennen hakemuksensa jättämistä varmistettava, että hän täyttää kaikki hakuedellytykset (”Mitä edellytämme”) ja erityisesti tutkintoa, korkean tason työkokemusta ja kielitaitoa koskevat vaatimukset. Jos jokin edellytyksistä ei täyty, hakemus hylätään automaattisesti.

Hakijoiden on rekisteröidyttävä seuraavalla verkkosivustolla ja noudatettava hakumenettelyn eri vaiheista siellä annettuja ohjeita:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Hakijalla on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite. Sitä käytetään sekä rekisteröinnin vahvistamiseen että yhteydenpitoon hakijan kanssa menettelyn aikana. Sähköpostiosoitteen muutoksista on siksi ilmoitettava Euroopan komissiolle.

Hakijan on liitettävä hakemukseensa ansioluettelo pdf-muodossa ja laadittava verkossa vapaamuotoinen hakemuskirje (enintään 8 000 merkkiä).

Kun hakija on lähettänyt sähköisen rekisteröitymislomakkeen, hän saa sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan, että hakemus on rekisteröity. Jos hakija ei saa vahvistusviestiä, hakemus ei ole rekisteröitynyt!

Hakuprosessin etenemistä ei ole mahdollista seurata verkossa. Euroopan komissio ottaa suoraan yhteyttä hakijaan hakemuksen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Lisätietoja ja/tai apua teknisiin ongelmiin saa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Rekisteröitymisen määräaika

Rekisteröityminen päättyy 27. marraskuuta 2018 klo 12.00 (Brysselin aikaa), jonka jälkeen rekisteröityminen ei ole enää mahdollista.

Internetrekisteröityminen on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä. Hakemista ei kannata jättää hakuajan viimeisiin päiviin, sillä rekisteröityminen ei verkkoliikenteen ruuhkien tai internetyhteyden katkosten takia välttämättä onnistu ensi yrittämällä. Tietojen syöttäminen ei ole mahdollista sen jälkeen, kun rekisteröitymisen määräaika on päättynyt. Rekisteröitymistä määräajan jälkeen ei oteta huomioon.

Tärkeää tietoa hakijoille

Hakijoita muistutetaan siitä, että valintalautakuntien työ on luottamuksellista. Hakijat eivät tämän vuoksi saa itse tai toisen henkilön välityksellä olla suoraan tai epäsuorasti yhteydessä valintalautakuntien jäseniin. Kaikki kyselyt on osoitettava asiaa käsittelevän lautakunnan sihteeristölle.

Henkilötietojen suoja

Komissio huolehtii siitä, että hakijoiden henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 18. joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (15) (asetus yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta). Erityistä huomiota kiinnitetään tietojen luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan.


(1)  Viraston henkilöstöön ja varainhoitoon sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (1962R0031) sekä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annettua Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) johtokunnan päätöstä MB/2014/1 WP.

(2)  Työkokemus otetaan huomioon siitä päivästä alkaen, jona henkilö on saavuttanut palvelukseen ottamiseen vaadittavan vähimmäispätevyyden. Tietty jakso voidaan ottaa huomioon vain kerran (jotta opiskelu- tai työvuodet voitaisiin ottaa huomioon kelpoisuuden määrittämisessä, ne eivät saa mennä päällekkäin muiden opiskelu- tai työvuosien kanssa). Osa-aikainen työ lasketaan suhteessa todistettuun prosenttiosuuteen, kun tehty työaika muunnetaan täydeksi työajaksi.

(3)  Hakijan on ilmoitettava ansioluettelossaan selvästi kaikilta niiltä vuosilta, jotka hän on toiminut johtotehtävissä, 1. johtotehtävän nimike ja tehtävänkuvaus, 2. alaisten määrä kyseisessä tehtävässä, 3. hallinnoitujen varojen suuruusluokka, 4. ylempien ja alempien hierarkiatasojen määrä ja 5. samantasoisessa tehtävässä toimineiden henkilöiden määrä.

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1521456114358&from=FI

(5)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:FI:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Näin toimitaan, paitsi jos asianomainen komission jäsen on 5. joulukuuta 2007 annetun komission päätöksen (PV (2007 1811) mukaisesti siirtänyt tämän tehtävän jollekin toiselle komission jäsenelle.

(8)  Valintalautakunnat varmistavat, etteivät näitä kieliä äidinkielenään puhuvat saa aiheetonta etua.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=FI

(10)  Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”) on parhaillaan Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston käsiteltävänä. Komissio ehdottaa, että toimipaikkajärjestely säilytetään Euroopan unionin tiettyjen laitosten ja virastojen kotipaikan vahvistamisesta annetun päätöksen 2004/97/EY, Euratom mukaisena ja toimitusjohtajan toimikauden kesto puolestaan tällä hetkellä voimassa olevan ENISAsta annetun asetuksen (EU) N:o 526/2013 mukaisena.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=FI

(12)  Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettava korjauskerroin on Kreikan osalta 79,9 prosenttia 1. heinäkuuta 2017 alkaen. Kerrointa tarkistetaan vuosittain.

(13)  EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.

(14)  EUVL L 29, 3.2.2004, s. 15.

(15)  EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1.