24.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 384/4


Ehdotuspyyntö 2019 – EAC/A03/2018

Erasmus+-ohjelma

(2018/C 384/04)

1.   Johdanto ja tavoitteet

Tämä ehdotuspyyntö perustuu unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1288/2013 (1) sekä Erasmus+ -ohjelman vuosien 2018 ja 2019 työohjelmiin. Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Erasmus+ -ohjelman yleiset ja erityiset tavoitteet luetellaan asetuksen 4, 5, 11 ja 16 artiklassa.

2.   Toimet

Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Erasmus+ -ohjelman toimet:

Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Henkilöiden liikkuvuus koulutus- ja nuorisoalalla

Erasmus Mundus -ohjelman yhteiset maisteritutkinnot

Avaintoimi 2 – innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö

Strategiset kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla

Eurooppalaiset korkeakoulut

Tietoyhteenliittymät

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

Kapasiteetin vahvistaminen korkea-asteen koulutuksen alalla

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

Avaintoimi 3 – politiikan uudistamisen tuki

Nuorisoasioita koskevaan EU:n vuoropuheluun liittyvät hankkeet

Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet -oppituolit

Jean Monnet -moduulit

Jean Monnet -osaamiskeskukset

Jean Monnet -tuki yhdistyksille

Jean Monnet -verkostot

Jean Monnet -hankkeet

Urheilu

Yhteistyökumppanuudet

Pienet yhteistyökumppanuudet

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

3.   Valintakelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka toimivat koulutuksen, nuorison tai urheilun alalla, voivat hakea rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta. Lisäksi nuorisoryhmät, jotka ovat aktiivisesti mukana nuorisotyössä mutteivät välttämättä nuorisojärjestössä, voivat hakea rahoitusta nuorten ja nuorisotyöntekijöiden oppimiseen liittyvän liikkuvuuden sekä nuorisoalan strategisten kumppanuushankkeiden puitteissa.

Seuraavat ohjelmamaat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimiin (2):

Euroopan unionin jäsenvaltiot,

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja,

EU:n ehdokasmaat: Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Serbia.

Lisäksi tietyt Erasmus+ -ohjelman toimet ovat avoinna kumppanimaiden organisaatioille.

Lisätietoja osallistumisesta saa Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

Brittiläisten hakijoiden osalta: Huomatkaa, että avustuskelpoisuusperusteiden on täytyttävä avustuksen koko keston aikana. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta avustuskauden aikana eikä ole tehnyt EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan varmistetaan, että brittiläiset hakijat ovat edelleen avustuskelpoisia, hakija ei enää saa EU:lta rahoitusta (vaikka hakija mahdollisesti jatkaisi osallistumista hankkeeseen) tai hakijaa voidaan vaatia poistumaan hankkeesta osallistumisen päättymistä koskevien avustussopimuksen määräysten mukaisesti.

4.   Määrärahat ja hankkeiden kesto

Tämän ehdotuspyynnön täytäntöönpano edellyttää, että vuoden 2019 talousarvioesityksen mukaiset määrärahat ovat käytettävissä budjettiviranomaisen hyväksyttyä vuoden 2019 talousarvion, tai jos talousarviota ei hyväksytä, väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti.

Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä noin 2 733,4 miljoonaa euroa:

Koulutus:

2 503,4 miljoonaa

euroa (3)

Nuoriso:

167,7 miljoonaa

euroa

Jean Monnet:

13,7 miljoonaa

euroa

Urheilu:

48,6 miljoonaa

euroa

Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ja niiden jakautuminen annetaan ohjeellisina tietoina, ja niitä voidaan muuttaa Erasmus+ -ohjelman vuotuisten työohjelmien muuttamisen yhteydessä. Mahdollisia hakijoita pyydetään tarkastelemaan säännöllisesti Erasmus+ -ohjelman vuotuisia työohjelmia ja niihin tehtäviä muutoksia, jotka julkaistaan osoitteessa

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_fi

Sivustolta löytyvät tiedot kuhunkin ehdotuspyynnössä mainittuun toimeen varattavista määrärahoista.

Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto voivat vaihdella mm. sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja kuinka monta kumppania hankkeeseen osallistuu.

5.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Kaikki seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat päättyvät klo 12.00 (keskipäivällä) Belgian aikaa.

Avaintoimi 1

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

5. helmikuuta 2019

Henkilöiden liikkuvuus korkea-asteen koulutuksen alalla

5. helmikuuta 2019

Henkilöiden liikkuvuus ammatillisen, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen alalla

5. helmikuuta 2019

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

30. huhtikuuta 2019

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

1. lokakuuta 2019

Erasmus Mundus -ohjelman yhteinen maisteriohjelma

14. helmikuuta 2019

Erasmus Mundus -yhteiset maisteriohjelmat – EU:n ja Japanin yhteinen ehdotuspyyntö

1. huhtikuuta 2019


Avaintoimi 2

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

5. helmikuuta 2019

Strategiset kumppanuushankkeet koulutusalalla

21. maaliskuuta 2019

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

30. huhtikuuta 2019

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

1. lokakuuta 2019

Eurooppalaiset korkeakoulut

28. helmikuuta 2019

Tietoyhteenliittymät

28. helmikuuta 2019

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

28. helmikuuta 2019

Kapasiteetin vahvistaminen korkea-asteen koulutuksen alalla

7. helmikuuta 2019

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

24. tammikuuta 2019


Avaintoimi 3

Nuorisoasioita koskevaan EU:n vuoropuheluun liittyvät hankkeet

5. helmikuuta 2019

30. huhtikuuta 2019

1. lokakuuta 2019


Jean Monnet -toiminnot

Oppituolit, moduulit, osaamiskeskukset, tuki yhdistyksille, verkostot, hankkeet

22. helmikuuta 2019


Urheilualan toimet

Yhteistyökumppanuudet

4. huhtikuuta 2019

Pienet yhteistyökumppanuudet

4. huhtikuuta 2019

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

4. huhtikuuta 2019

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Erasmus+ -ohjelman oppaasta.

6.   Lisätiedot

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät Erasmus+ -ohjelman oppaasta seuraavasta internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fi

Erasmus+ -ohjelman opas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  Jean Monnet -toimintoihin voivat osallistua organisaatiot kaikkialta maailmasta.

(3)  Tähän määrään sisältyvät korkeakoulutuksen kansainvälisen ulottuvuuden rahoitukseen suunnatut varat (yhteensä 306 miljoonaa euroa).