22.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 173/5


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2018/C 173/05)

Image

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa : Kreikka

Aihe : Kostis Palamas – 75 vuotta kuolemasta

Kuvaus ulkoasusta : Kolikossa on kreikkalaisen runoilijan Kostis Palamasin (1859–1943) muotokuva. Kolikon sisäosan vasemmalla reunalla ovat sanat ”HELLEENIEN TASAVALTA” ja ”KOSTIS PALAMAS” (kreikaksi). Tekstin oikealla puolella on palmetti (Kreikan rahapajan leima) ja liikkeeseenlaskuvuosi ”2018”. Alhaalla oikealla on nähtävissä kolikon suunnittelijan (George Stamatopoulos) monogrammi.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä :

Liikkeeseenlaskun päivämäärä : Vuoden 2018 puoliväli


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).