19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/6


Ehdotuspyyntö rahoitustuen myöntämiseksi vuosina 2014–2020 Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan laajuisia energiainfrastruktuureja koskevan monivuotisen työohjelman mukaisesti

(komission täytäntöönpanopäätös C(2018) 1615))

(2018/C 103/07)

Euroopan komission energian pääosasto käynnistää tämän ehdotuspyynnön myöntääkseen rahoitusta vuosina 2014–2020 Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan laajuisia energiainfrastruktuureja koskevassa monivuotisessa työohjelmassa määriteltyjen painopistealueiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Ehdotuksia pyydetään jäljempänä mainittuun tutkimusaiheeseen:

 

Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosio-2018-1

Tämän ehdotuspyynnön perusteella valittaville ehdotuksille on alustavasti varattu 200 miljoonaa euroa.

Ehdotukset on jätettävä viimeistään 26. huhtikuuta 2018.

Koko ehdotuspyyntö on nähtävillä internetosoitteessa:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals