9.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 90/37


PALVELUKSEENOTTOILMOITUS PE/215/S

JOHTAJA (tehtäväryhmä AD, palkkaluokka 14)

TURVALLISUUSASIOIDEN PÄÄOSASTO – STRATEGIA- JA RESURSSIOSASTO

(2018/C 090 A/06)

 

1.   Avoin virka

Euroopan parlamentin puhemies on päättänyt aloittaa turvallisuusasioiden pääosastoon kuuluvassa strategia- ja resurssiosastossa olevan johtajan viran (AD, palkkaluokka 14) täyttämismenettelyn Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (1) (jäljempänä ”henkilöstösäännöt”) 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Valintamenettelyn tarkoituksena on antaa nimittävälle viranomaiselle mahdollisuus valita useiden ehdokkaiden välillä. Se toteutetaan samanaikaisesti parlamentin sisäisen virkojen täyttämismenettelyn ja toimielinten välisen virkojen täyttämismenettelyn kanssa.

Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokkaan AD 14 (2). Peruspalkka on 14 303,51 euroa kuukaudessa. Peruspalkka on yhteisön verotuksen alainen eikä siitä pidätetä kansallista veroa. Sen lisäksi voidaan maksaa tiettyjä korvauksia ja lisiä henkilöstösäännöissä määritetyin edellytyksin.

Hakijaa pyydetään ottamaan huomioon, että virkaan sovelletaan Euroopan parlamentin puhemiehistön 15. tammikuuta 2018 hyväksymiä henkilöstökiertopolitiikkaa koskevia sääntöjä.

Tehtävät edellyttävät joustavuutta ja tiivistä yhteydenpitoa Euroopan parlamentin sisäisiin ja ulkopuolisiin tahoihin sekä erityisesti Euroopan parlamentin jäseniin. Johtajan tehtäviin kuuluu usein virkamatkoja Euroopan parlamentin eri toimipaikkoihin ja niiden ulkopuolelle.

2.   Asemapaikka

Bryssel. Virka saatetaan siirtää johonkin muuhun Euroopan parlamentin toimipaikkaan.

3.   Yhtäläiset mahdollisuudet

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakijat syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn tai perhetilanteen perusteella.

4.   Toimenkuva

Johtaja on korkean tason virkamies, joka vastaa seuraavista tehtävistä (3) parlamentin päättävien elinten ja pääjohtajan vahvistamien suuntaviivojen ja päätösten mukaisesti:

Euroopan parlamentin pääsihteeristön alaisen, useista osaston toimivaltaan kuuluvista yksiköistä koostuvan suuren organisaation toiminnan sujuvuuden varmistaminen

työntekijäryhmien johtaminen, ohjaaminen, motivointi ja koordinointi; organisaation resurssien käytön optimointi ja palvelun laadun varmistaminen (organisointi, henkilöstöhallinto, varainhoito, innovointi jne.) sen toiminta-alalla

osaston toiminnan suunnittelu (tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien määrittely); tarvittavien päätösten tekeminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi; tuotettujen palvelujen arviointi laadun varmistamiseksi

pääjohtajan, pääsihteeristön ja Euroopan parlamentin jäsenten neuvonantajana toimiminen omalla toiminta-alalla

yhteistyö pääsihteeristön eri osastojen kanssa, parlamentin edustaminen ja sopimusneuvottelut omalla toiminta-alalla

hankkeiden johtaminen ja päätökseen saattaminen, mihin voi sisältyä taloudellista vastuuta

edelleenvaltuutettuna tulojen ja menojen hyväksyjänä toimiminen.

5.   Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Valintamenettely on avoin hakijoille, jotka hakemuksen jättämiselle asetettuna määräpäivänä täyttävät seuraavat edellytykset:

a)   Yleiset edellytykset

Henkilöstösääntöjen 28 artiklan mukaisesti

hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen

hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet

hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa

hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b)   Erityisedellytykset

i)   Vaadittavat tutkinnot, todistukset ja työkokemus

Yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus, kun kyseisten opintojen tavanomainen kesto on vähintään neljä vuotta

tai

yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus ja vähintään vuoden pituinen soveltuva työkokemus (4), kun kyseisten opintojen tavanomainen kesto on vähintään kolme vuotta.

Edellä tarkoitetun pätevyyden hankkimisen jälkeen hankittu vähintään kahdentoista vuoden työkokemus, josta vähintään kuusi vuotta johtotehtävissä.

ii)   Vaadittavat tiedot

erinomaiset yleistiedot Euroopan unionista

sisäisten, kansallisten ja kansainvälisten poliittisten haasteiden erinomainen tuntemus

perussopimusten erinomainen tuntemus

Euroopan unionin toimielinten erilaisten toimintamallien erittäin hyvä tuntemus

Euroopan parlamentin pääsihteeristön rakenteen, organisaation, toimintaympäristön ja eri toimijoiden erinomainen tuntemus

Euroopan parlamentin työjärjestyksen, lainsäädäntömenettelyjen sekä sisäisten sääntöjen ja käytäntöjen erinomainen tuntemus

henkilöstösääntöjen, niiden tulkinnan ja niistä johdettujen sääntöjen erinomainen tuntemus

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen sekä niille alisteisten Euroopan parlamentin sisäisten sääntöjen ja muiden tekstien erinomainen tuntemus

hallintotehtävien erinomainen tuntemus (henkilöresurssit, johtaminen, budjetointi, varainhoito, tietotekniikka, oikeudelliset asiat jne.)

johtamistekniikoiden erinomainen tuntemus

iii)   Kielitaito

Edellytyksenä on yhden Euroopan unionin virallisen kielen (5) perusteellinen taito ja toisen virallisen kielen erittäin hyvä taito.

Neuvoa-antava komitea ottaa huomioon muiden Euroopan unionin virallisten kielten taidon.

iv)   Vaadittavat ominaisuudet

strategiataidot

johtamistaidot

ennakointikyky

reagointikyky

tarkkuus

viestintätaidot

6.   Valintamenettely

Nimittävän viranomaisen avustamiseksi valintamenettelyssä korkeiden virkamiesten nimittämistä käsittelevä neuvoa-antava komitea laatii hakijoista luettelon ja antaa Euroopan parlamentin puhemiehistölle suosituksen niistä hakijoista, jotka olisi kutsuttava haastatteluun. Puhemiehistö vahvistaa haastatteluun kutsuttavien hakijoiden luettelon, komitea haastattelee hakijat ja antaa puhemiehistölle lopullisen lausuntonsa päätöksentekoa varten. Puhemiehistö voi tässä vaiheessa kuulla hakijoita.

7.   Hakemuksen jättäminen

Hakemusten jättämisen määräaika on

23. maaliskuuta 2018 klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Hakijoita pyydetään lähettämään ainoastaan sähköpostitse (ilmoituksen viite PE/215/S on mainittava asiakentässä) pdf-muotoinen hakemuskirje (à l’attention de Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen, avis de recrutement numéro PE/215/S) ja Europass-muodossa oleva ansioluettelo (6) seuraavaan osoitteeseen:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

Sähköpostin lähetyspäivää ja -aikaa pidetään osoituksena lähetysajankohdasta.

Hakijan on varmistuttava siitä, että skannattujen asiakirjojen teksti on luettavissa.

Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden on haastattelupäivänä esitettävä ainoastaan jäljennökset tai valokopiot opintoihinsa, työkokemukseensa ja nykyisiin tehtäviinsä liittyvistä todistuksista ja muista asiakirjoista  (7) . Näitä asiakirjoja ei palauteta hakijoille.

Kaikkia henkilötietoja, jotka hakija toimittaa valintamenettelyn aikana, käsitellään 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (8) mukaisesti.


(1)  Ks. neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1), jota on muutettu asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1) ja viimeksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. lokakuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1023/2013 (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15).

(2)  Kun virkamies otetaan palvelukseen, hänet luokitellaan palkkaluokkaan henkilöstösääntöjen 32 artiklan mukaisesti.

(3)  Pääasialliset tehtävät esitetään liitteessä.

(4)  Tätä vuoden pituista työkokemusta ei oteta huomioon arvioitaessa seuraavassa alakohdassa vaadittavaa työkokemusta.

(5)  Euroopan unionin viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

(6)  http://europass.cedefop.europa.eu/

(7)  Tätä ei sovelleta hakijoihin, jotka hakemuksen jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä ovat Euroopan parlamentin palveluksessa.

(8)  EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


LIITE

TURVALLISUUSASIOIDEN PÄÄOSASTO

STRATEGIA- JA RESURSSIOSASTO

PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT

(Osastossa on 195 työntekijää: 60 virkamiestä, ei yhtään väliaikaista toimihenkilöä ja 135 sopimussuhteista toimihenkilöä)

huolehtia osaston yksiköiden johtamisesta, koordinoinnista ja ohjaamisesta sekä tietojen vaihdosta

toimia edelleenvaltuutettuna tulojen ja menojen hyväksyjänä

avustaa asianomaisia yksiköitä turvallisuusstrategioiden ja -tavoitteiden määrittelyssä sekä niiden täytäntöönpanossa

varmistaa ja toteuttaa pääosaston tarpeita vastaava ja niihin mukautettu henkilöstöpolitiikka optimoimalla henkilöresurssien jakautuminen toiminnoittain, huolehtimalla henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta ja hallinnoimalla turvamiesten toiminnan suunnittelua ja akkreditointia

kehittää jatkuvasti turvallisuusvaatimuksiin soveltuvia ratkaisuja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja kiinteistöjen ja teknisten laitteiden etäseurantapalvelujen mahdollistamiseksi

hallinnoida pääosaston sopimuksiin, suunnitteluun ja tarjouskilpailuihin liittyvää talousarviota ja varainhoitoa

järjestää fyysisten turvajärjestelmien asentaminen parlamenttiin ja huolehtia niiden toiminnasta ja huollosta kolmessa toimipaikassa; toteuttaa parlamentin turvajärjestelyt ja varmistaa, että turvallisuusjärjestelmissä käytetään modernia teknologiaa ja ne ovat jatkuvasti toiminnassa (iPACS- ”Integrated Parliament Access Control”)

panna täytäntöön parlamentin rakennusten turvajärjestelyjen vahvistamista koskevat puhemiehistön päätökset kolmessa toimipaikassa ja luoda rakennusten ympärille ulkoisia turvavyöhykkeitä

arvioida, mukauttaa ja yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa sijaitsevien parlamentin yhteystoimistojen turvatoimia

hoitaa turvallisuushallinnon ohjauskomitean sihteeristötehtävät ja hallinnoida turvallisuuskoordinaattoreiden verkoston toimintaa

HÄLYTYSKESKUSYKSIKKÖ

huolehtia jokapäiväisestä 24 tunnin päivystyksestä ja yleiseen turvallisuuteen ja paloturvallisuuteen liittyvien näkökohtien kattavasta seurannasta ja niitä koskevasta palautteesta yhtäläisesti parlamentin kaikissa kolmessa toimipaikassa

avustaa työaikana jäseniä, henkilöstöä, valtuuskuntia ja vierailijoita yhteistyössä turvallisuudesta ja ennaltaehkäisystä vastaavien yksikköjen kanssa

huolehtia yleisistä turvatoimista ja paloturvallisuustoimista työajan ulkopuolella (yöt, viikonloput, pyhäpäivät) Brysselissä ja Strasbourgissa; hallinnoida Luxemburgissa toteutettavaa tehtävien siirtämistä takaisin parlamentin sisäisiksi tehtäviksi ja varmistaa samalla vartiointipalveluyrityksen työn seurannan jatkuminen

varmistaa yhteistyön sujuvuus ja ennakoiva yhteistoiminta turvallisuusasioiden pääosaston osastojen A ja B ja parlamentin eri toimialayksikköjen (protokolla, työterveysyksikkö, infrastruktuuriyksiköt jne.) välillä

mukauttaa turvajärjestelyjä reaaliajassa parlamentin tarpeisiin parlamentin yksiköiden toimintaan vaikuttavissa kriisitilanteissa ja huolehtia tehokkaasta yhteydenpidosta asianomaisiin yksiköihin ja viestinnästä kansallisten pelastus- ja turvallisuuspalvelujen kanssa

kerätä, käsitellä ja luokitella tietoja; etsiä asianmukaisia ratkaisuja, koordinoida toimintaa ja varmistaa seurantatoimet; antaa palautetta kyseisille yksiköille

auttaa ratkaisemaan parlamentin kiinteistöissä sattuvia vaara- ja/tai konfliktitilanteita valvomosta käsin

HENKILÖSTÖ- JA SUUNNITTELUYKSIKKÖ

huolehtia yli 700:aa turvallisuusasioiden pääosastossa työskentelevää toimihenkilöä koskevan vuotuisen suunnitelman toteuttamisesta ja kehittää synergioita toimialayksiköiden ja etenkin ”Need to Know” -tiimin kanssa, jotta voitaisiin kattaa parlamentin toiminnasta aiheutuvat turvallisuustarpeet ja huolehtia myös henkilöstön työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta; kehittää kapasiteettia, joustavuutta ja avoimuutta koskevia parlamentin vaatimuksia vastaavia tietoteknisen suunnittelun välineitä

määrittää ja toteuttaa uusi henkilöstöpolitiikka turvallisuusasioiden pääosastossa; huolehtia pääosaston henkilöstöhallinnosta: virkamiesten ja muun henkilöstön urakehitys (kilpailut, palvelukseen ottaminen, arvioinnit, liikkuvuus, ulkoinen toiminta, irtisanoutumiset, eläkkeelle jäämiset, korvaukset jne.), työskentelyolosuhteet, henkilöstötaulukon virat (siirrot ylempään palkkaluokkaan, Ringbook-siirrot jne.) ja pääosastolle osoitetut määrärahat (virkamatkat, sopimussuhteiset toimihenkilöt, tilapäiset toimihenkilöt, koulutus)

kehittää turvallisuusasioiden pääosaston tarpeita vastaava ohjelma turvallisuushenkilöstön ammattitaidon ja kykyjen parantamiseksi; ottaa käyttöön valmiuksien kehittämisen yhdennetty hallintaväline; määrittää pääosaston koulutustarpeet, jotta varmistettaisiin uudet valmiuksiin ja turvallisuustekniikkaan liittyvät hankinnat ja vastattaisiin parlamentin turvallisuushaasteisiin; kehittää pääosastolle koulutussuunnitelma ja valvoa sen asianmukaista toteutusta koulutustavoitteiden saavuttamiseksi

panna täytäntöön turvallisuusasioiden pääosaston työhyvinvointisuunnitelma, jolla pääosaston henkilöstölle varmistetaan mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet voimassa olevia sääntöjä noudattaen; viimeistellä turvallisuusasioiden pääosaston toimitilat, huolehtia kiinteistöjen hallinnoinnista ja kalustamisesta sekä 700 toimihenkilön ja koordinaattorin vuotuisista virka- ja suojapukutoimituksista

TALOUSARVIOYKSIKKÖ

huolehtia budjettihallinnosta eli koordinoida, tukea, neuvoa ja avustaa yksikköjä turvallisuusasioiden pääosaston talousarvion valmistelussa ja täytäntöönpanossa; huolehtia sopimusten ja/tai tilausten täytäntöönpanon talousarvioseurannasta (maksusitoumusten ja maksumääräysten valmistelu ja seuranta, käyttötarkoitukseen sidottujen määrärahojen hallinnointi); tasata Eurooppa-talojen turvallisuusmenot; pitää yhteyttä toimeksisaajiin ja huolehtia näille tiedottamisesta; laatia perintä- ja alv-vapautusmääräyksiä

huolehtia kaikkien turvallisuusasioiden pääosaston toimialayksiköiden julkisten hankintojen ja sopimusten hallinnoinnista – koordinointi, seuranta, neuvonta ja avustaminen – sen varmistamiseksi, että pääosaston vuotuiset tarjouskilpailut suunniteltaisiin asianmukaisesti ja niitä valvottaisiin; laatia tarjouskilpailuasiakirjat, käynnistää menettelyt (myös eTendering), hallinnoida julkisia hankintoja ja seurata niitä aina hankintasopimusten tekoon saakka; huolehtia sopimusten täytäntöönpanon valvonnasta ja niiden täydennysosien valmistelusta

huolehtia hankintamenettelyjen ja budjettiasiakirjojen ennakkovalvonnasta, asianmukaisista inventaareista (ELS) ja kaikkien budjettiasiakirjojen ja niihin liittyvien tositteiden sekä julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien asiakirjojen säilyttämisestä

laatia kausittaisia ja vuotuisia toimintakertomuksia ja vastauksia talousarviopäätöslauselmiin ja parlamentin (BUDG- ja CONT-valiokunnat) ja valvontaelinten (sisäinen tarkastaja, tilintarkastustuomioistuin jne.) esittämiin kyselyihin; huolehtia sisäisen valvonnan vähimmäisnormien noudattamisesta, myös arkaluonteisissa toiminnoissa ja riskirekisterissä (Risk Register)

huolehtia kaikissa parlamentin sopimuksissa yhteisymmärryspöytäkirjasta mahdollisesti aiheutuvien kustannusten valvomisesta ja maksamisesta ja edustaa turvallisuusasioiden pääosastoa tarjouskilpailufoorumissa (FMP), pääosastojen välisessä rahoituksen ohjausryhmässä (InterDG Steering group of Finance), EMASissa (myös GT GPP ja jätekomitea), GIDOC-ryhmässä, GEDA-ohjausryhmässä ja uutta varainhoitojärjestelmää (FMS) käsittelevässä ryhmässä.

TEKNIIKKA- JA TIETOTURVAYKSIKKÖ

huolehtia fyysisten turvallisuusjärjestelmien asentamisesta, toiminnasta ja huoltamisesta kolmessa toimipaikassa (Bryssel, Strasbourg, Luxemburg)

huolehtia TVT-toiminnoista, tietoteknisestä tuesta ja tietojärjestelmien kehittämisestä

huolehtia teknisiin ja fyysistä turvallisuutta koskeviin järjestelmiin liittyvien hankintojen toteuttamisesta ja suunnittelusta ja määrärahojen käytöstä

huolehtia fyysisen turvallisuuden laitteistojen ja järjestelmien seurannasta parlamentin yhteystoimistoissa yhteistyössä muiden asianomaisten yksikköjen kanssa

huolehtia tietoturvapolitiikan kehittämisestä ja hallinnoinnista ja sen täytäntöönpanon valvonnasta