25.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/32


Ehdotuspyyntö 2018 – EAC/A05/2017

Erasmus+-ohjelma

(2017/C 361/04)

1.   Johdanto ja tavoitteet

Tämä ehdotuspyyntö perustuu unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1288/2013 (1) sekä Erasmus+-ohjelman vuosien 2017 ja 2018 työohjelmiin. Erasmus+-ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Erasmus+-ohjelman yleiset ja erityiset tavoitteet luetellaan asetuksen 4, 5, 11 ja 16 artiklassa.

2.   Toimet

Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Erasmus+-ohjelman toimet:

Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Henkilöiden liikkuvuus koulutus- ja nuorisoalalla

Erasmus Mundus -ohjelman yhteiset maisteritutkinnot

Avaintoimi 2 – innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö

Strategiset kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla

Tietoyhteenliittymät

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

Kapasiteetin vahvistaminen korkea-asteen koulutuksen alalla

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

Avaintoimi 3 – politiikan uudistamisen tuki

Jäsennelty vuoropuhelu: Nuorten ja nuorisoalan päättäjien tapaamiset

Jean Monnet –toiminnot

Jean Monnet -oppituolit

Jean Monnet -moduulit

Jean Monnet -osaamiskeskukset

Jean Monnet -tuki yhdistyksille

Jean Monnet -verkostot

Jean Monnet –hankkeet

Urheilu

Yhteistyökumppanuudet

Pienet yhteistyökumppanuudet

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

3.   Valintakelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka toimivat koulutuksen, nuorison tai urheilun alalla, voivat hakea rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta. Lisäksi nuorisoryhmät, jotka ovat aktiivisesti mukana nuorisotyössä mutteivät välttämättä nuorisojärjestössä, voivat hakea rahoitusta nuorten ja nuorisotyöntekijöiden oppimiseen liittyvän liikkuvuuden sekä nuorisoalan strategisten kumppanuushankkeiden puitteissa.

Seuraavat ohjelmamaat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+-ohjelman toimiin (2):

Euroopan unionin jäsenvaltiot,

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja,

EU:n ehdokasmaat: Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Lisäksi tietyt Erasmus+-ohjelman toimet ovat avoinna kumppanimaiden organisaatioille.

Lisätietoja osallistumisesta saa Erasmus+-ohjelmaoppaasta.

Brittiläisten hakijoiden osalta: Huomatkaa, että avustuskelpoisuusperusteiden on täytyttävä avustuksen koko keston aikana. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta avustuskauden aikana eikä ole tehnyt EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan varmistetaan, että brittiläiset hakijat ovat edelleen avustuskelpoisia, hakija ei enää saa EU:lta rahoitusta (vaikka hakija mahdollisesti jatkaisi osallistumista hankkeeseen) tai hakijaa voidaan vaatia poistumaan hankkeesta.

4.   Määrärahat ja hankkeiden kesto

Tämän ehdotuspyynnön täytäntöönpano edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

Vuoden 2018 talousarvioesityksen mukaiset määrärahat ovat käytettävissä budjettiviranomaisen hyväksyttyä vuoden 2018 talousarvion, tai jos talousarviota ei hyväksytä, väliaikaisten kahdestoistaosien järjestelmän mukaisesti.

Unionin lainsäätäjä hyväksyy vuosia 2018–2020 koskevat monivuotiset maaohjelmat ilman merkittäviä muutoksia.

Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä noin 2 490,9 miljoonaa euroa:

Koulutus:

2 253,2 miljoonaa

euroa (3)

Nuoriso:

188,2 miljoonaa

euroa

Jean Monnet:

12,1 miljoonaa

euroa

Urheilu:

37,4 miljoonaa

euroa

Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ja niiden jakautuminen annetaan ohjeellisina tietoina, ja niitä voidaan muuttaa Erasmus+-ohjelman vuotuisten työohjelmien muuttamisen yhteydessä. Mahdollisia hakijoita pyydetään tarkastelemaan säännöllisesti Erasmus+-ohjelman vuotuisia työohjelmia ja niihin tehtäviä muutoksia, jotka julkaistaan osoitteessa

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

Sivustolta löytyvät tiedot kuhunkin ehdotuspyynnössä mainittuun toimeen varattavista määrärahoista.

Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto vaihtelee mm. sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja kuinka monta kumppania hankkeeseen osallistuu.

5.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Kaikki seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat päättyvät klo 12.00 (keskipäivällä) Brysselin aikaan.

Avaintoimi 1

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

1. helmikuuta 2018

Henkilöiden liikkuvuus korkea-asteen koulutuksen alalla

1. helmikuuta 2018

Henkilöiden liikkuvuus ammatillisen, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen alalla

1. helmikuuta 2018

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

26. huhtikuuta 2018

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

4. lokakuuta 2018

Erasmus Mundus -ohjelman yhteinen maisteriohjelma

15. helmikuuta 2018


Avaintoimi 2

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

1. helmikuuta 2018

Strategiset kumppanuushankkeet koulutusalalla

21. maaliskuuta 2018

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

26. huhtikuuta 2018

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

4. lokakuuta 2018

Tietoyhteenliittymät

28. helmikuuta 2018

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

28. helmikuuta 2018

Kapasiteetin vahvistaminen korkea-asteen koulutuksen alalla

8. helmikuuta 2018

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

8. maaliskuuta 2018


Avaintoimi 3

Nuorten ja nuorisoalan päättäjien tapaamiset

1. helmikuuta 2018

26. huhtikuuta 2018

4. lokakuuta 2018


Jean Monnet -toiminnot

Oppituolit, moduulit, osaamiskeskukset, tuki yhdistyksille, verkostot, hankkeet

22. helmikuuta 2018


Urheilualan toimet

Yhteistyökumppanuudet

5. huhtikuuta 2018

Pienet yhteistyökumppanuudet

5. huhtikuuta 2018

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

5. huhtikuuta 2018

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Erasmus+-ohjelman oppaasta.

6.   Lisätiedot

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät Erasmus+-ohjelman oppaasta seuraavasta internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fi

Erasmus+-ohjelman opas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  Jean Monnet -toimintoihin voivat osallistua organisaatiot kaikkialta maailmasta.

(3)  Tähän määrään sisältyvät korkeakoulutuksen kansainvälisen ulottuvuuden rahoitukseen suunnatut varat (yhteensä 328 miljoonaa euroa).