10.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 339/7


EHDOTUSPYYNTÖ

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) alalla toteutettavien tiedotustoimien tukeminen vuonna 2018

(2017/C 339/07)

1.   JOHDANTO – TAUSTATIETOJA

Tämä ehdotuspyyntö perustuu yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1306/2013 (1).

Tähän ehdotuspyyntöön sovelletaan myös unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 (2), sellaisena kuin se on muutettuna, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, sekä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annettua komission delegoitua asetusta (EU) N:o 1268/2012 (3), sellaisena kuin se on muutettuna, jäljempänä ’soveltamissäännöistä annettu asetus’.

Tämän ehdotuspyynnön puitteissa myönnetään asetuksen (EU) N:o 1306/2013 45 artiklassa tarkoitetuille tiedotustoimille rahoitusta vuoden 2018 talousarvion määrärahoista.

Tiedotustoimi on erillinen ja yhtenäinen tiedotustoimenpiteiden kokonaisuus, joka toteutetaan yhden talousarvion puitteissa.

2.   TAVOITTEET, AIHE(ET) JA KOHDEYLEISÖ

2.1   Tavoitteet

Ehdotuspyynnön yleisenä tavoitteena on lisätä luottamusta Euroopan unioniin kaikkien kansalaisten, niin maanviljelijöiden kuin muidenkin, keskuudessa. Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on politiikka kaikkia EU:n kansalaisia varten, ja sen kansalaisille tarjoamat hyödyt on osoitettava selvästi. Keskeisten aiheiden ja viestien olisi oltava täysin johdonmukaisia sen komissiolle kuuluvan oikeudellisen vaatimuksen kanssa, joka liittyy asetuksen (EU) N:o 1306/2013 45 artiklassa tarkoitettujen YMP:tä koskevien tiedotustoimien toteuttamiseen.

Laaja yleisö – tavoitteena on lisätä yleisön tietoisuutta YMP:n kautta annettavan EU:n tuen merkityksestä maataloudelle ja maaseudun kehittämiselle.

Sidosryhmät – tavoitteena on pitää yhteyksiä sidosryhmiin (pääasiassa maanviljelijöihin ja muihin maaseutualueilla aktiivisiin osapuoliin), jotta voidaan viestiä YMP:stä heidän piirissään ja laajemmalle yleisölle.

2.2   Aihe

Tiedotustoimia koskevassa ehdotuksessa on kuvattava, miten YMP edistää edelleen Euroopan komission poliittisia prioriteetteja.

Siinä olisi käsiteltävä sitä, että YMP on politiikka kaikkia EU:n kansalaisia varten, se edesauttaa heidän elämäänsä monin tavoin ja lisää luottamusta Euroopan unioniin kaikkien kansalaisten, niin maanviljelijöiden kuin muidenkin, keskuudessa.

Ehdotusten olisi erityisesti katettava YMP:n myötävaikutus seuraaviin:

työpaikkojen, kasvun ja investointien vauhdittaminen maaseutualueilla ja elinkelpoisten maaseutuyhteisöjen ylläpitäminen kaikkialla EU:ssa;

tiedon, innovoinnin ja digitalisoinnin edistäminen maatalousalalla;

ympäristön kestävyyden ja ilmastonmuutoksen sietokyvyn vahvistaminen;

sukupolvenvaihdosten ja maaseutualueiden sosioekonomisen rakenteen vahvistaminen;

kohtuullisen tuoton varmistaminen viljelijöille maatalouselintarvikeketjusta Euroopan maataloustuotannon elinkelpoisuuden ja perheviljelmämallin säilyttämiseksi;

terveiden ruokailutottumusten kannustaminen lasten ja aikuisten keskuudessa siten, että kannustetaan nauttimaan turvallisia ja kestävällä tavalla tuotettuja laadukkaita elintarvikkeita ja jaetaan maataloustuotteita kouluille tarkoitetussa EU-järjestelmässä tärkeänä osana tervettä elämää koskevaa komission aloitetta.

2.3   Kohdeyleisö

Kohdeyleisönä ovat 2.2 kohdan aiheen osalta suuri yleisö (erityisesti nuoret kaupunkilaiset) ja/tai viljelijät ja muut maaseudun toimijat.

Erityisesti mainittakoon seuraavat:

Koululaiset, opettajat ja yliopisto-opiskelijat: olisi käytettävä uusia lähestymistapoja, joilla ollaan yhteyksissä nuoriin ja lisätään heidän tietoisuuttaan YMP:stä ja sen myötävaikutuksesta monilla osa-alueilla, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttama haaste, elintarvikkeet, terveys ja laadukas ravinto elämäntapavalintana, myös suhteessa uuteen EU:n koulumaito-, kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmään, joka tuli voimaan 1. elokuuta 2017.

Suuri yleisö: YMP:tä koskevassa tiedotuksessa olisi keskityttävä käsittelemään entistä painokkaammin niitä (väärin)käsityksiä, joita liittyy eurooppalaiseen maatalouteen ja maatalouden merkitykseen yhteiskunnassa, eikä niinkään politiikan sisältöä. Olisi myös tarpeen ymmärtää paremmin EU:n maatalouselintarvikealan valtava osuus koko EU:n taloudesta.

Sidosryhmät: olisi varmistettava parempi tietoisuus YMP:n myötävaikutuksesta maaseutualueiden talouskasvun tukemiseen, erityisesti kun on kyse pk-yrityksistä. Olisi tuotava esiin maaseudun kehittämisen ohjelmien kautta tapahtuvaa rahoitusta, sillä EU investoi lähes 100 miljardia euroa Euroopan maaseutualueiden kehittämiseen kaudella 2014–2020. Lisäksi korostetaan tukea, jota tarjotaan kestäviin tuotantotapoihin ja muihin toimenpiteisiin, joilla autetaan hillitsemään ilmastonmuutosta ja mukautumaan siihen.

3.   VIITTEELLINEN AIKATAULU

 

Vaiheet

Päivämäärä ja aikajakso

a)

Ehdotuspyynnön julkaiseminen

Lokakuu 2017

b)

Hakemusten jättämisen määräaika

15. joulukuuta 2017

c)

Arviointijakso

Helmikuu 2018

d)

Hakijoille ilmoittaminen

Maaliskuu 2018

e)

Avustussopimusten allekirjoittaminen

Huhtikuu 2018

Tiedotustoimet eivät saa kestää yli 12:ta kuukautta.

4.   KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA BUDJETTI

Tiedotustoimien yhteisrahoitukseen varatut määrärahat ovat yhteensä arviolta 4 000 000 euroa.

Avustuksen enimmäismäärä on 500 000 euroa.

Tämän määrän toteutuminen edellyttää, että vuoden 2018 talousarvioesityksen määrärahat ovat käytettävissä sen jälkeen, kun budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion, tai väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti.

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.

5.   EDELLYTYKSET HAKEMUKSEN KÄSITTELYLLE

Hakemukset on lähetettävä ennen 3 kohdassa mainitun hakemusten jättämisen määräajan päättymistä (ks. myös osoite 14 kohdassa).

Hakemus on jätettävä kirjallisena (ks. 14 kohta) käyttäen hakemus- ja talousarviolomakkeita, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Hakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisista kielistä. Käsittelyn nopeuttamiseksi hakemus olisi kuitenkin hyvä laatia englanniksi, ranskaksi tai saksaksi.

Hakija (myös yksi yksittäinen verovelvollinen) voi jättää tässä ehdotuspyynnössä vain yhden hakemuksen.

Jos nämä edellytykset eivät täyty, hakemus voidaan hylätä.

6.   AVUSTUSKELPOISUUSPERUSTEET

6.1   Avustuskelpoiset hakijat

Hakijan (ja mahdollisten siihen sidoksissa olevien yhteisöjen) on oltava oikeussubjekti, joka on sijoittautunut johonkin EU:n jäsenvaltioon.

Yhteisöt, joilla ei ole sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaista oikeushenkilöllisyyttä, voivat olla avustuskelpoisia hakijoita edellyttäen, että niiden edustajilla on kelpoisuus tehdä oikeudellisia sitoumuksia niiden puolesta ja että ne tarjoavat unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi vastaavat takeet kuin oikeushenkilöt.

Liiteasiakirjat tulee liittää hakemukseen.

Luonnolliset henkilöt sekä yhteisöt, jotka on perustettu nimenomaisesti tähän ehdotuspyyntöön sisältyvän tiedotustoimen toteuttamista varten, eivät ole avustuskelpoisia hakijoita.

Esimerkkejä avustuskelpoisista organisaatioista:

voittoa tavoittelemattomat (yksityisen tai julkisen sektorin) organisaatiot

viranomaiset (kansalliset, alueelliset, paikalliset)

eurooppayhdistykset

yliopistot

oppilaitokset

tutkimuskeskukset

yksityiset yritykset (esim. viestintäalan yritykset).

Sidosyhteisöt

Oikeussubjektit, joilla on hakijaan oikeudellinen yhteys tai pääomayhteys, joka ei rajoitu ainoastaan kyseiseen tiedotustoimeen eikä ole luotu ainoastaan sen toteuttamista varten (esim. verkostojen jäsenet, liitot, ammattijärjestöt), voivat osallistua tiedotustoimeen hakijaan sidoksissa olevana yhteisönä ja ilmoittaa avustuskelpoisia kustannuksia, kuten 11.2 kohdassa esitetään.

Oikeudellinen yhteys tai pääomayhteys ei saa rajoittua pelkästään kyseiseen tiedotustoimeen, eikä sitä saa luoda yksinomaan kyseisen toimen toteuttamista varten. Tämä tarkoittaa, että yhteys on olemassa avustuksen myöntämisestä riippumatta, se on ollut olemassa ennen ehdotuspyyntöä ja on tiedotustoimen päätyttyä edelleen voimassa.

Oikeudellisen tai pääomayhteyden perusteella määriteltävä sidonnaisuus kattaa seuraavat kolme käsitettä:

i)

Tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/34/EU (4) määritelty määräysvalta.

Avustuksen saajaan sidoksissa olevia yhteisöjä voivat näin ollen olla

avustuksen saajan määräysvallassa suoraan tai välillisesti olevat yhteisöt (tytäryhtiöt). Niitä voivat myös olla yhteisöt, jotka kuuluvat avustuksen saajan määräysvallassa olevan yhteisön määräysvaltaan (tytäryhtiöiden tytäryhtiöt), ja sama koskee tätä alemman tason tytäryhtiöitä;

avustuksen saajan suhteen suoraa tai välillistä määräysvaltaa käyttävät yhteisöt (emoyhtiöt). Samalla tavoin kyseeseen voivat tulla yhteisöt, joilla on määräysvaltaa yhteisössä, joka puolestaan käyttää määräysvaltaa avustuksen saajaan nähden;

yhteisöt, jotka ovat saman suoran tai välillisen määräysvallan alaisia kuin avustuksen saaja (sisaryhtiöt).

ii)

Jäsenyys, eli avustuksen saaja määritellään oikeudellisesti esimerkiksi verkostoksi, liitoksi tai yhdistykseksi, jossa ehdotetut sidosyhteisöt ovat myös mukana, tai avustuksen saaja on jäsenenä samassa yhteisössä (esim. verkosto, liitto, yhdistys) kuin ehdotetut sidosyhteisöt.

iii)

Julkisoikeudelliset yhteisöt tai julkisessa omistuksessa olevat yhteisöt.

Julkisessa omistuksessa olevia ja julkisoikeudellisia yhteisöjä (kansallisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen oikeuden mukaisesti perustetut yhteisöt) ei välttämättä pidetä sidosyhteisöinä (esimerkiksi julkiset yliopistot tai tutkimuskeskukset).

Sidonnaisuuden käsite julkisella alalla kattaa:

hajautetun hallinnon tapauksessa hallintorakenteen eri tasot (esim. kansalliset tai alueelliset ministeriöt taikka paikalliset hallintoyksiköt, kun kyseessä ovat erilliset oikeussubjektit), joiden voidaan katsoa olevan sidoksissa valtioon;

viranomaisen hallinnollisen tehtävän hoitamista varten perustaman ja sen alaisuudessa toimivan julkisoikeudellisen yhteisön. Tämä edellytys on varmennettava perussäännön tai muiden julkisoikeudellisen yhteisön perustamista koskevien asiakirjojen perusteella. Se ei välttämättä tarkoita, että julkisoikeudellinen yhteisö saa rahoituksensa kokonaan tai osittain valtion talousarviosta (esim. valtioon sidoksissa olevat kansalliset oppilaitokset).

Avustuksen saajaan sidoksissa olevia yhteisöjä eivät ole:

yhteisöt, jotka ovat tehneet avustuksen saajan kanssa sopimuksen (hankinta- tai alihankintasopimuksen) tai joille avustuksen saaja on siirtänyt käyttöoikeuksia tai valtuutuksia julkisia palveluja varten,

yhteisöt, jotka saavat avustuksen saajalta rahoitustukea,

yhteisöt, jotka tekevät avustuksen saajan kanssa yhteistyömuistioon perustuvaa säännöllistä yhteistyötä tai jakavat sen kanssa varoja,

yhteisöt, jotka ovat allekirjoittaneet konsortiosopimuksen avustussopimuksen mukaisesti,

yhteisöt, jotka ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen twinning-hankkeista.

Jos sidosyhteisö osallistuu tiedotustoimeen, hakemuksessa on

ilmoitettava tällaiset sidosyhteisöt hakulomakkeessa;

oltava sidosyhteisön kirjallinen suostumus;

annettava liiteasiakirjat, joiden perusteella voidaan varmistaa, että sidosyhteisö täyttää avustuskelpoisuus- ja hyväksyttävyysperusteet.

Hakijan ja sen sidosyhteisöjen on esitettävä hakijan avustuskelpoisuuden arvioimiseksi seuraavat liiteasiakirjat:

yksityinen yhteisö: ote virallisesta lehdestä, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, ote kauppa- tai yhteisörekisteristä, jäljennös alv-velvollisuustodistuksesta (joissakin maissa kaupparekisterinumero on sama kuin alv-numero, tällöin vaaditaan vain toinen näistä asiakirjoista);

julkisyhteisö: jäljennös julkisoikeudellisen yhteisön perustamisesta tehdystä päätöslauselmasta, päätöksestä tai muusta virallisesta asiakirjasta;

yhteisöt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä: asiakirjat, joilla todistetaan, että niiden edustajilla on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia niiden puolesta.

Brittiläisten hakijoiden osalta: Huomatkaa, että avustuskelpoisuusperusteiden on täytyttävä avustuksen koko keston aikana. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta avustuskauden aikana eikä ole tehnyt EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan varmistetaan, että brittiläiset hakijat ovat edelleen avustuskelpoisia, hakija ei enää saa EU:lta rahoitusta (vaikka hakija mahdollisesti jatkaisi osallistumista hankkeeseen) tai hakijaa voidaan vaatia poistumaan hankkeesta avustussopimuksen II.17 artiklan (sopimuksen purkaminen komission toimesta) mukaisesti.

6.2   Tässä ehdotuspyynnössä avustuskelpoiset toimet ja niiden täytäntöönpanokausi

A.

Tiedotustoimiin olisi sisällytettävä yksi tai useampia seuraavia toimia (luettelo ei ole täydellinen):

multimedia- tai audiovisuaalisen aineiston tuottaminen ja jakelu,

painotuotteiden (julkaisut, julisteet jne.) tuottaminen ja jakelu,

verkkotyökalujen ja verkkoyhteisöpalvelujen perustaminen,

mediatapahtumat,

yhteisen maatalouspolitiikan aiheisiin liittyvät konferenssit, seminaarit, työpajat (mahdollisuuksien mukaan suoratoistona) ja selvitykset,

”maatila tulee kaupunkiin” -tyyppiset tapahtumat, joissa kaupunkilaiset saavat tietoa maatalouden merkityksestä,

”avoimet ovet maatilalla” -tapahtumat, joissa valotetaan kansalaisille maatalouden roolia (esim. parhaita toimintatapoja, innovointihankkeita),

pysyvät tai liikkuvat näyttelyt tai tiedotuspisteet.

B.

Tiedotustoimet olisi toteutettava

usean alueen kattavalla tai kansallisella tasolla;

Euroopan unionin tasolla (vähintään kahdessa jäsenvaltiossa).

C.

Avustuskelpoisia eivät ole

lakisääteiset toimenpiteet,

Euroopan unionin rahoitusta toisesta budjettikohdasta saavat toimenpiteet,

yhtiökokoukset tai sääntömääräiset kokoukset,

rahoitustuki kolmansille osapuolille.

D.

Tiedotustoimien toteutusajanjakso (alustava):

Alustava tiedotustoimien toteutusajanjakso on 1. toukokuuta 2018–30. huhtikuuta 2019.

Tiedotustoimien enimmäiskesto on 12 kuukautta.

7.   POISSULKEMISPERUSTEET

7.1   Poissulkeminen

Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on suljettava hakija ehdotuspyyntömenettelyjen ulkopuolelle, jos

a)

hakija on tehnyt konkurssin, sen osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettelyjä, sen varoja hallinnoi selvitysmies tai tuomioistuin, sille on vahvistettu akordi, sen liiketoiminta on keskeytetty tai se on muun vastaavan kansallisten lakien tai määräysten mukaisen menettelyn alainen;

b)

lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että hakija on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa sijoittautumismaansa, toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän sijaintimaan tai sopimuksen täytäntöönpanomaan lainsäädännön nojalla määrättyjä veroja tai sosiaaliturvamaksuja;

c)

lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että hakija on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen rikkomalla sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai hakijan harjoittaman ammatin eettisiä sääntöjä tai osallistumalla mihin tahansa muuhun virheelliseen toimintaan, joka vahingoittaa sen ammatillista uskottavuutta, jos kyseinen toiminta osoittaa vilpillistä aikomusta tai vakavaa laiminlyöntiä, mukaan lukien erityisesti jokin seuraavista:

i)

väärien tietojen antaminen vilpillisesti tai tuottamuksellisesti, kun näitä tietoja vaaditaan sen tarkistamiseksi, ettei poissulkemisperusteita ole tai että valintaperusteet täyttyvät, tai sopimuksen, avustussopimuksen tai avustuspäätöksen täytäntöönpanossa;

ii)

sopimuksen tekeminen muiden hakijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi;

iii)

teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen;

iv)

yritys vaikuttaa komission päätöksentekoon myöntämismenettelyn aikana;

v)

yritys saada luottamuksellisia tietoja, joiden avulla on mahdollista saada perusteettomia etuja myöntämismenettelyssä;

d)

lainvoimaisessa tuomiossa on todettu, että hakija on syyllistynyt johonkin seuraavista:

i)

petokseen, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa;

ii)

korruptioon, sellaisena kuin se on määritelty 26 päivänä toukokuuta 1997 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn, sellaisen lahjonnan torjumista, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa ja neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS (5) 2 artiklan 1 kohdassa, sekä korruptioon sellaisena kuin se on määritelty hankintaviranomaisen sijaintimaan, hakijan sijoittautumismaan tai sopimuksen täytäntöönpanomaan lainsäädännössä;

iii)

rikollisjärjestön toimintaan osallistumiseen, sellaisena kuin se on määritelty neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS (6) 2 artiklassa;

iv)

rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY (7) 1 artiklassa;

v)

terrorismirikoksiin, sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS (8) 1 artiklassa, tai terroritoimintaan liittyviin rikoksiin, sellaisina kuin ne on määritelty mainitun puitepäätöksen 3 artiklassa, tai mainitun puitepäätöksen 4 artiklassa tarkoitettuun tällaisiin rikoksiin yllyttämiseen, avunantoon niihin tai niiden yritykseen;

vi)

lapsityövoiman käyttöön tai muihin ihmiskaupan muotoihin, siten kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU (9) 2 artiklassa;

e)

unionin talousarviosta rahoitetun sopimuksen, avustussopimuksen tai avustuspäätöksen täytäntöönpanossa on ollut hakijan osalta merkittäviä puutteita keskeisten velvoitteiden täyttämisessä, mikä on johtanut kyseisen sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen, sopimussakkojen soveltamiseen tai muihin sopimuksen mukaisiin seuraamuksiin tai minkä tulojen ja menojen hyväksyjä, OLAF tai tilintarkastustuomioistuin on havainnut tarkastusten, tilintarkastusten tai tutkinnan yhteydessä;

f)

lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että hakija on syyllistynyt neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (10) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäytökseen;

g)

tilanteessa, jossa on kyse ammatin harjoittamiseen liittyvästä vakavasta virheestä, petoksesta, korruptiosta, muista rikoksista, sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä merkittävistä puutteista tai sääntöjenvastaisuuksista, hakijaan sovelletaan:

i)

tosiseikkoja, jotka on havaittu tilintarkastustuomioistuimen, OLAFin tai sisäisen tarkastuksen suorittaman tarkastuksen taikka tutkinnan tai EU:n toimielimen, EU:n toimipaikan tai EU:n viraston tai elimen tulojen ja menojen hyväksyjän vastuulla suoritettavan muun tarkastuksen, tilintarkastuksen tai valvonnan yhteydessä;

ii)

muita kuin lopullisia hallinnollisia päätöksiä, joihin voi sisältyä ammattietiikkaa koskevien normien noudattamisen varmentamisesta vastaavan toimivaltaisen valvontaelimen toteuttamia kurinpitotoimia;

iii)

Euroopan keskuspankin, Euroopan investointipankin, Euroopan investointirahaston tai kansainvälisten järjestöjen päätöksiä;

iv)

komission päätöksiä unionin kilpailusääntöjen rikkomisista tai toimivaltaisen kansallisen viranomaisen päätöksiä unionin tai kansallisen kilpailuoikeuden rikkomisista;

v)

EU:n toimielimen, EU:n toimipaikan tai EU:n viraston tai elimen tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksiä poissulkemisesta.

7.2   Korjaavat toimenpiteet

Jos hakijan ilmoitetaan olevan jossakin edellä mainituista poissulkemiseen johtavista tilanteista (ks. 7.4 kohta), sen olisi osoitettava luotettavuutensa ilmoittamalla toimenpiteet, jotka se on toteuttanut tilanteen korjaamiseksi. Tähän voi sisältyä esimerkiksi teknisiä, organisatorisia ja henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä, joilla on tarkoitus estää vastaavien tilanteiden toistuminen, sekä vahinkojen korvaaminen tai sakkojen maksaminen. Tähän vakuutukseen on liitettävä asiakirjat, jotka osoittavat, millaisia korjaavia toimenpiteitä on toteutettu. Tätä ei sovelleta 7.1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin.

7.3   Hylkääminen ehdotuspyynnöstä

Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä ei saa myöntää avustusta hakijalle, joka

a)

on 7.1 kohdan mukaisessa poissulkemistilanteessa;

b)

on antanut vääriä tietoja ilmoittaessaan menettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja;

c)

on aikaisemmin osallistunut ehdotuspyyntöasiakirjojen laatimiseen, jos tämä merkitsee sellaista kilpailun vääristymistä, jota ei voida korjata muulla keinoin.

Samoja poissulkemisperusteita sovelletaan myös sidosyhteisöihin.

Hakijalle tai sidosyhteisölle, joka on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen, voidaan määrätä taloudellisia ja hallinnollisia seuraamuksia.

7.4   Liiteasiakirjat

Hakijoiden ja sidosyhteisöjen on allekirjoitettava valaehtoinen vakuutus, jonka mukaan niitä ei koske mikään varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 ja 2 kohdassa tai 107 artiklassa tarkoitetuista tilanteista. Tätä varten on täytettävä seuraavasta osoitteesta saatava lomake, joka liitetään ehdotuspyynnön hakulomakkeeseen: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Tämä velvollisuus voidaan täyttää jollakin seuraavista tavoista:

i)

hakija allekirjoittaa vakuutuksen omissa nimissään ja sidosyhteisöjensä puolesta TAI

ii)

hakija ja sen sidosyhteisöt allekirjoittavat kukin erillisen vakuutuksen omissa nimissään.

8.   VALINTAPERUSTEET

8.1   Taloudelliset edellytykset

Hakijalla on oltava vakaat ja riittävät rahoituslähteet, jotta se voi pitää toimintaa yllä avustuksen koko keston ajan ja osallistua sen rahoitukseen. Hakijan taloudelliset edellytykset arvioidaan seuraavien hakemuksen mukana toimitettavien liiteasiakirjojen perusteella:

a)

Vähäiset avustukset (≤ 60 000 euroa):

valaehtoinen vakuutus.

b)

Avustukset > 60 000 euroa:

valaehtoinen vakuutus ja

JOKO

tuloslaskelma ja tase viimeksi päättyneeltä tilikaudelta;

uusilla organisaatioilla: edellä mainitut asiakirjat voidaan korvata liiketoimintasuunnitelmalla;

TAI

hakulomakkeessa esitetty taulukko, johon on täytetty asiaankuuluvat lakisääteiset kirjanpitotiedot, jotta voidaan laskea suhdeluvut siten kuin lomakkeessa yksityiskohtaisesti esitetään.

Jos toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä katsoo toimitettujen asiakirjojen perusteella, että taloudelliset edellytykset ovat heikot, se voi

pyytää lisätietoja.

Jos toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä katsoo, että taloudelliset edellytykset ovat riittämättömät, se hylkää hakemuksen.

8.2   Toiminnalliset edellytykset

Hakijalla on oltava riittävä ammatillinen osaaminen ja pätevyys ehdotetun tiedotustoimen toteuttamiseen. Tätä varten hakijan on toimitettava valaehtoinen vakuutus ja seuraavat liiteasiakirjat:

toiminnan hallinnoinnista ja toteutuksesta ensisijaisesti vastaavan henkilöstön ansioluettelot tai profiilien kuvaukset (ja niiden mukana tapauksen mukaan, kuten koulutusalalla, luettelo asiaan liittyvistä julkaisuista). Tiedotustoimen johtajalla olisi oltava vähintään 5 vuoden kokemus samanlaisista hankkeista;

organisaation toimintakertomukset;

luettelo ehdotuspyynnön alaan tai toteutettaviin tiedotustoimiin liittyvistä aikaisemmista hankkeista ja toimista (enintään 4 hanketta/toimea).

9.   MYÖNTÄMISPERUSTEET

Tiedotustoimeen sisältyvien viestintävälineiden ja -toimien on liityttävä toisiinsa, ja niiden on oltava selkeitä lähestymistavan ja haluttujen tulosten suhteen.

Tiedotustoimen piiriin kuuluvilla toiminnoilla on saavutettava konkreettisia tuotoksia tiedotustoimen keston aikana.

Tiedotustoimessa on lueteltava hakemusvaiheessa asiaan liittyvät odotetut tuotokset (ks. hakulomake 3).

Luettelo asiaan liittyvistä (kvalitatiivisista/kvantitatiivisista) indikaattoreista, joilla mitataan tiedotustoimen odotettuja tuotoksia/vaikutuksia, on sisällytettävä ehdotukseen (ks. hakulomake 3).

Avustuskelpoiset hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

1.

Toimen merkitys: tarpeiden ja yksityiskohtaisten, mitattavissa olevien, saavutettavissa olevien ja merkityksellisten tavoitteiden sekä toimen innovatiivisen luonteen ennakkoarviointi (25 pistettä; vähimmäisvaatimus 12,5 pistettä).

2.

Toimen vaikuttavuus: aihe, viestit ja kohdeyleisö, yksityiskohtainen ohjelma, aikataulu sekä jälkiarviointimenetelmä (25 pistettä; vähimmäisvaatimus 12,5 pistettä).

3.

Toimen tehokkuus: kustannustehokkuus ehdotettujen resurssien osalta (25 pistettä; vähimmäisvaatimus 12,5 pistettä).

4.

Hankkeen hallinnon laatu: menettelyt ja ehdotetun toimen eri osioiden toteuttamiseen liittyvien tehtävien jakaminen (25 pistettä; vähimmäisvaatimus 12,5 pistettä).

Ehdotuksen laadusta myönnetään enintään 100 pistettä. Vaadittava kokonaispisteiden vähimmäismäärä on 60 pistettä ja vaadittava kunkin perusteen pisteiden vähimmäismäärä on 50 %.

Vain ne ehdotukset, jotka täyttävät kaikki kynnysarvot, voidaan asettaa paremmuusjärjestysluetteloon. Kynnysarvojen saavuttaminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että yhteisrahoitusta myönnetään.

10.   OIKEUDELLISET SITOUMUKSET

Jos komissio myöntää avustusta, hakijalle lähetetään euromääräinen avustussopimus, jossa täsmennetään rahoituksen edellytykset ja määrä, sekä tiedot menettelystä osapuolten sopimuksen virallistamiseksi.

Avustuksen saajan on allekirjoitettava alkuperäisen sopimuksen kaksi kappaletta ja palautettava ne viipymättä komissiolle. Komissio allekirjoittaa ne viimeisenä.

Avustuksen myöntäminen ei oikeuta avustuksiin seuraaville vuosille.

11.   RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

11.1   Avustuskelpoiset kustannukset

Avustuskelpoisten kustannusten on täytettävä kaikki seuraavat perusteet:

ne ovat aiheutuneet avustuksen saajalle;

ne aiheutuvat tiedotustoimen keston aikana, loppuraportteihin ja tarkastuslausuntoihin liittyviä kustannuksia lukuun ottamatta; kustannukset ovat avustuskelpoisia avustussopimuksessa mainitusta päivästä alkaen.

Jos avustuksen saaja voi näyttää toteen, että tiedotustoimi on tarpeen aloittaa ennen sopimuksen allekirjoittamista, kustannusten avustuskelpoisuuskausi voi alkaa ennen kyseistä allekirjoittamista. Avustuskelpoisuuskausi ei missään tapauksessa voi alkaa ennen avustushakemuksen jättämispäivää.

ne on ilmoitettu alustavassa talousarviossa;

ne ovat tarpeen avustuksen kohteena olevan tiedotustoimen toteuttamiseksi;

ne ovat yksilöitävissä ja todennettavissa, ja ne on kirjattu avustuksen saajan kirjanpitoon ja määritetty saajan sijoittautumisvaltiossa sovellettavien kirjanpitosääntöjen ja saajan tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön mukaisesti;

ne täyttävät sovellettavassa vero- ja sosiaalilainsäädännössä asetetut vaatimukset;

ne ovat kohtuullisia ja perusteltuja ja täyttävät moitteettoman varainhoidon vaatimukset erityisesti taloudellisuuden ja tehokkuuden osalta.

Avustuksen saajien sisäisten kirjanpito- ja tilintarkastusmenettelyjen on mahdollistettava tiedotustoimen ilmoitettujen kustannusten ja tulojen täsmäyttäminen suoraan tiedotustoimen kirjanpidon ja liiteasiakirjojen kanssa.

Samoja perusteita sovelletaan myös sidosyhteisöille aiheutuneisiin kustannuksiin.

Avustuskelpoiset kustannukset voivat olla välittömiä tai välillisiä.

11.1.1   Avustuskelpoiset välittömät kustannukset

Tiedotustoimen avustuskelpoisia välittömiä kustannuksia ovat kustannukset, jotka

täyttävät avustuskelpoisuudelle edellä esitetyt ehdot ja jotka voidaan yksilöidä tiedotustoimen toteuttamiseen välittömästi liittyviksi erityiskustannuksiksi ja kirjata suoraan sen kustannuksiksi, esimerkiksi

a)

tiedotustoimen toteuttamiseen osallistuvan, avustuksen saajaan työ- tai palvelussuhteessa olevan henkilöstön kustannukset edellyttäen, että kyseiset kustannukset vastaavat avustuksen saajan tavanomaista palkkauskäytäntöä.

Tällaisiin kustannuksiin kuuluvat varsinaiset palkat sekä palkkoihin liittyvät sosiaalivakuutusmaksut ja muut lakisääteiset kulut; tällaiset kustannukset voivat sisältää myös lisäkorvauksia, kuten lisäsopimusten perusteella suoritettavia maksuja kyseisten sopimusten luonteesta riippumatta, edellyttäen, että kyseiset korvaukset maksetaan rahoituslähteestä riippumatta johdonmukaisesti tilanteissa, joissa tarvitaan asianomaista työpanosta tai asiantuntemusta.

Silloin kun luonnollinen henkilö työskentelee avustuksen saajalle muun sopimuksen kuin työsopimuksen nojalla tai kun kolmas osapuoli on siirtänyt luonnollisen henkilön työskentelemään avustuksen saajalle maksua vastaan, kyseisen henkilön kustannukset voidaan sisällyttää edellä tarkoitettuihin henkilöstökustannuksiin edellyttäen, että seuraavassa luetellut ehdot täyttyvät:

i)

kyseisen henkilön työskentelyolosuhteet vastaavat kumppanin työntekijöiden työskentelyolosuhteita (etenkin työn organisoinnin, työtehtävien ja työtilojen osalta);

ii)

työn tulos kuuluu avustuksen saajalle (ellei poikkeuksellisesti ole sovittu toisin); ja

iii)

kustannukset eivät merkittävästi poikkea vastaavanlaisia tehtäviä työsopimuksen nojalla hoitavan, avustuksen saajan henkilöstön kustannuksista;

Suositellut menetelmät välittömien henkilöstökustannusten laskemista varten esitetään liitteessä.

b)

matkakustannukset ja niihin liittyvät oleskelukustannukset, jos ne ovat avustuksen saajan tavanomaisen matkakorvauskäytännön mukaisia;

c)

sopimuksessa asetetuista vaatimuksista suoraan aiheutuvat kustannukset (tiedotus, tiedotustoimen arviointi, tarkastukset, käännös- ja kopiointikulut jne.), myös vaadittujen vakuuksien kustannukset, jos kyseiset palvelut on hankittu avustussopimuksessa vahvistettujen, toteuttamiseen liittyviä hankintasopimuksia koskevien sääntöjen mukaisesti;

d)

alihankintasopimuksista aiheutuvat kustannukset, jos avustussopimuksessa vahvistetut alihankintaa koskevat erityisedellytykset täyttyvät;

e)

avustuksen saajan maksamat verot ja maksut, etenkin arvonlisävero, jos ne kuuluvat avustuskelpoisiin välittömiin kustannuksiin ja jos avustussopimuksessa ei toisin määrätä.

11.1.2   Avustuskelpoiset välilliset kustannukset (yleiskustannukset)

Välilliset kustannukset ovat kustannuksia, jotka eivät ole suoraan yhteydessä tiedotustoimen toteuttamiseen ja joiden ei voi siten katsoa aiheutuneen suoraan toimesta.

Välillisinä kustannuksina voidaan korvata kiinteä määrä, joka on 7 prosenttia tiedotustoimen avustuskelpoisten välittömien kustannusten kokonaismäärästä ja edustaa avustuksen saajan yleisiä hallintokustannuksia, joiden voidaan katsoa johtuvan tiedotustoimesta.

Välillisiin kustannuksiin ei saa sisältyä talousarvion muihin kohtiin kuuluvia kustannuksia.

Hakijoita pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että jos ne saavat EU:n tai Euratomin talousarviosta rahoitettua toiminta-avustusta, ne eivät saa esittää korvattavaksi välillisiä kustannuksia toiminta-avustuksen kattamalta (kattamilta) ajanjakso(i)lta, elleivät ne pysty osoittamaan, ettei toiminta-avustus kata mitään tiedotustoimen kustannuksia.

Tämän osoittaakseen avustuksen saajan olisi periaatteessa

a)

käytettävä analyyttistä kustannuslaskentaa, jonka ansiosta voidaan erotella kaikki kustannukset (myös yleiskustannukset), jotka kohdentuvat toiminta-avustukseen ja tiedotustoimen avustukseen. Tätä tarkoitusta varten avustuksen saajan olisi käytettävä luotettavia kirjanpitokoodeja ja kohdentamismenetelmiä, joilla varmistetaan, että kustannusten kohdentaminen tehdään oikeudenmukaisella, objektiivisella ja realistisella tavalla.

b)

kirjattava erikseen:

kaikki kustannukset, jotka liittyvät toiminta-avustuksiin (eli henkilöstö, yleiset toimintakustannukset ja muut toimintakustannukset, jotka liittyvät sen tavanomaisiin vuotuisiin toimiin), ja

kaikki kustannukset, jotka liittyvät tiedotustoimen avustuksiin (mukaan luettuna todelliset välilliset kustannukset, jotka liittyvät tiedotustoimeen).

Jos toiminta-avustus kattaa kokonaisuudessaan avustuksen saajan tavanomaisen vuotuisen toiminnan ja budjetin, avustuksen saajalla ei ole oikeutta saada mitään välittömiä kustannuksia tiedotustoimen avustuksesta.

11.2   Avustuskelvottomat kustannukset

a)

avustuksen saajan maksama pääoman tuotto ja osinko;

b)

lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät kustannukset;

c)

varaukset tappioiden tai velkojen varalta;

d)

korkokustannukset;

e)

epävarmat saamiset;

f)

kurssitappiot;

g)

kustannukset, jotka avustuksen saajan pankki on veloittanut komissiolta tulevista tilisiirroista;

h)

kustannukset, jotka avustuksen saaja ilmoittaa ja jotka katetaan jonkin toisen, unionin talousarviosta rahoitettavan avustuksen saavan tiedotustoimen yhteydessä. Tällaisiin avustuksiin kuuluvat myös jäsenvaltioiden myöntämät unionin talousarviosta rahoitetut avustukset ja muiden elinten kuin komission unionin talousarvion toteuttamiseksi myöntämät avustukset. Avustuksen saaja, joka saa EU:n tai Euratomin talousarviosta rahoitettua toiminta-avustusta, ei saa esittää korvattavaksi välillisiä kustannuksia toiminta-avustuksen kattamalta (kattamilta) ajanjakso(i)lta, ellei se pysty osoittamaan, ettei toiminta-avustus kata mitään tiedotustoimen kustannuksia;

i)

kolmansilta peräisin olevat luontoissuoritukset;

j)

kohtuuttomat tai perusteettomat kustannukset;

k)

vähennyskelpoinen arvonlisävero.

11.3   Avustuksen muodot

11.3.1   Toteutuneiden kustannusten korvaaminen

Avustus määritetään soveltamalla yhteisrahoituksen 60 prosentin enimmäismäärää avustuskelpoisiin kustannuksiin, jotka ovat todellisuudessa aiheutuneet ja jotka avustuksen saaja ja sen sidosyhteisöt ovat ilmoittaneet.

11.3.2   Kiinteä määrä

Välillisinä kustannuksina voidaan korvata kiinteämääräinen osuus, joka on 7 prosenttia avustuskelpoisten välittömien kustannusten määrästä ja edustaa avustuksen saajan yleisiä hallintokustannuksia, joiden voidaan katsoa johtuvan tiedotustoimesta. Kyseinen kiinteä määrä maksetaan sen jälkeen, kun kustannukset tai rahoitusosuudet, joiden perusteella se on laskettu, on hyväksytty.

Vaatimukset, jotka koskevat avustuksen saajan tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön noudattamista:

Avustuksen saajan on varmistettava, että kustannuslaskentakäytäntö, jota se on noudattanut avustuskelpoisia kustannuksia ilmoittaessaan, täyttää seuraavassa luetellut vaatimukset:

a)

noudatetun kustannuslaskentakäytännön on oltava avustuksen saajan tavanomainen kustannuslaskentakäytäntö. Avustuksen saajan on sovellettava kyseistä käytäntöä objektiivisten kriteerien perusteella johdonmukaisesti rahoituslähteestä riippumatta (EU-rahoitus tai muu);

b)

ilmoitetut kustannukset voidaan suoraan täsmäyttää sen liikekirjanpitoon kirjattujen määrien kanssa; ja

c)

ilmoitettuja kustannuksia määritettäessä käytetyt kustannuserät eivät sisällä kustannuksia, jotka eivät ole avustuskelpoisia, eivätkä kustannuksia, jotka on jo katettu muilla avustusmuodoilla.

11.4   Tasapainoinen budjetti

Hakemuslomakkeeseen on liitettävä tiedotustoimen budjettiarvio. Arviossa tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Budjetti on laadittava euroissa.

Hakijoiden, joiden kustannukset eivät aiheudu euroina, olisi käytettävä Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai InforEuro-verkkosivulla seuraavassa osoitteessa julkaistavaa valuuttakurssia: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

Hakijan on varmistettava, että tiedotustoimen toteuttamiseksi tarvittavia varoja ei kateta kokonaan EU:n avustuksella.

Tiedotustoimen yhteisrahoitus voi olla peräisin

avustuksen saajan omista varoista

tiedotustoimen tuottamasta tulosta

kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista.

Yhteisrahoitukseen voi myös sisältyä kolmansilta osapuolilta peräisin olevia luontoissuorituksia, eli muita kuin taloudellisia resursseja, jotka kolmannet osapuolet antavat maksutta avustuksen saajan käyttöön. Vastaavat kolmansien osapuolten kustannukset eivät ole avustuskelpoisia, esim. vapaaehtoistyö, kokoustilan tarjoaminen maksutta jne.

Luontoissuorituksen arvo ei saa ylittää

kirjanpitoasiakirjoin riittävästi perusteltuja todellisia kustannuksia tai

näiden asiakirjojen puuttuessa, kyseisillä markkinoilla yleisesti hyväksyttyjä kustannuksia.

Luontoissuoritukset esitetään alustavassa talousarviossa erikseen siten, että se ilmentää tiedotustoimeen osoitettuja kokonaismäärärahoja. Luontoissuoritusten yksikköarvo arvioidaan alustavassa talousarviossa, eikä sitä voida myöhemmin muuttaa.

Luontoissuorituksissa noudatetaan verotusta ja sosiaaliturvaa koskevia kansallisia sääntöjä.

11.5   Avustuksen lopullisen määrän laskeminen

Komissio laskee avustuksen lopullisen määrän loppumaksun suoritusajankohtana. Laskennassa on seuraavat vaiheet:

Vaihe 1 – Korvausosuuden soveltaminen avustuskelpoisiin kustannuksiin ja kiinteämääräisen korvauksen lisääminen

Vaiheessa 1 laskettu määrä saadaan soveltamalla 11.3.1 kohdassa ilmoitettua korvausosuutta komission hyväksymiin avustuskelpoisiin kustannuksiin sekä kiinteämääräistä korvausta 11.3.2 kohdan mukaisesti.

Vaihe 2 – Määrän rajoittaminen avustuksen enimmäismäärään

Kokonaismäärä, jonka komissio maksaa avustuksen saajalle, ei saa missään olosuhteissa ylittää avustussopimuksessa ilmoitettua avustuksen enimmäismäärää. Jos vaiheessa 1 laskettu määrä on suurempi kuin avustuksen enimmäismäärä, avustuksen lopullinen määrä rajoitetaan kyseiseen enimmäismäärään.

Vaihe 3 – Voiton tuottamista koskevaan kieltoon perustuva vähennys

Voitolla tarkoitetaan ylijäämää, joka syntyy kun vaiheissa 1 ja 2 lasketusta määrästä, johon on lisätty tiedotustoimen kaikki tulot, vähennetään tiedotustoimen avustuskelpoisten kustannusten kokonaismäärä.

Tiedotustoimen avustuskelpoisten kustannusten kokonaismäärä on niiden avustuskelpoisten kustannusten kokonaismäärä, jotka komissio on hyväksynyt. Tiedotustoimen tulojen kokonaismäärä on niiden tulojen kokonaismäärä, jotka on vahvistettu, saatu tai varmistettu siihen päivään mennessä, jona avustuksen saaja laatii loppumaksupyynnön.

Tuloiksi katsotaan seuraavat:

a)

tiedotustoimen tuottamat tulot;

b)

kolmansien osapuolten avustuksen saajalle tai sidosyhteisölle antamat rahoitusosuudet, jos kolmannet osapuolet ovat erityisesti osoittaneet kyseiset osuudet komission korvaamien tiedotustoimen avustuskelpoisten kustannusten rahoittamiseen.

Tuloiksi ei katsota seuraavia:

a)

kolmansien osapuolten antamat rahoitusosuudet, joita voidaan käyttää muiden kuin avustussopimuksen mukaisten avustuskelpoisten kustannusten kattamiseen;

b)

kolmansien osapuolten antamat rahoitusosuudet, joihin ei liity velvoitetta maksaa käyttämättä jäänyttä summaa takaisin toteutusjakson päättyessä.

Mahdollinen voitto vähennetään sitä lopullista korvausosuutta vastaavassa suhteessa, jonka mukaisesti korvataan komission hyväksymät tiedotustoimen todelliset avustuskelpoiset kustannukset.

Vaihe 4 – Sopimuksenvastaisesta toteutuksesta tai muiden sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuva vähennys

Komissio voi pienentää avustuksen enimmäismäärää, jos tiedotustoimea ei ole toteutettu asianmukaisesti (ts. jos hanketta ei ole toteutettu tai jos se on toteutettu puutteellisesti, vain osittain tai myöhässä) tai jos jotakin muuta sopimusvelvoitetta on rikottu.

Avustusta pienennetään suhteessa tiedotustoimen sopimuksenvastaisen toteuttamisen tai muun sopimusrikkomuksen vakavuuteen.

11.6   Raportointi ja maksujärjestelyt

11.6.1

Avustuksen saaja voi pyytää seuraavia maksuja sillä edellytyksellä, että avustussopimuksen ehdot täyttyvät (esim. maksujen määräajat, katot jne.). Maksupyyntöihin on liitettävä jäljempänä määrätyt ja avustussopimuksessa yksityiskohtaisesti esitetyt asiakirjat:

Maksupyyntö

Liiteasiakirjat

Yksi välimaksu.

Välimaksu voi olla enintään 30 prosenttia avustuksen enimmäismäärästä.

a)

tekninen väliraportti

b)

taloutta koskeva väliselvitys

Loppumaksun suorittaminen

Komissio vahvistaa tämän maksun määrän lopullista avustusmäärää koskevan laskelman perusteella (ks. edellä 11.5 kohta). Jos jo suoritettujen maksujen kokonaismäärä on suurempi kuin avustuksen lopullinen määrä, komission liikaa maksama määrä peritään avustuksen saajalta takaisin.

a)

tekninen loppuraportti;

b)

taloutta koskeva loppuselvitys;

c)

taloutta koskeva yhteenvetoselvitys, jossa on yhdistelty aikaisemmin toimitetut taloutta koskevat selvitykset ja ilmoitettu tulot

Jos taloudelliset edellytykset ovat heikot, sovelletaan edellä olevaa 8.1 kohtaa.

11.7   Muut rahoitusedellytykset

a)   Päällekkäisten avustusten kielto

Yhteen tiedotustoimeen voi saada EU:n talousarviosta vain yhden avustuksen.

Samoja kustannuksia ei missään olosuhteissa saa rahoittaa unionin talousarviosta kahdesti. Tämän varmistamiseksi hakijan on ilmoitettava avustushakemuksessa sellaisen unionin rahoituksen lähteet ja määrät, jonka se on saanut tai jota se on hakenut saman varainhoitovuoden aikana samaa tiedotustoimea tai tiedotustoimen osaa tai sen (hakijan) toimintaa varten, sekä muu samaa tiedotustoimea varten saatu tai haettu rahoitus.

b)   Taannehtivuuskielto

Päättyneisiin tiedotustoimiin ei myönnetä avustusta takautuvasti.

Avustusta voidaan myöntää jo aloitettuun tiedotustoimeen vain, jos hakija voi osoittaa avustushakemuksessa, että tiedotustoimen toteuttaminen oli aloitettava ennen avustussopimuksen allekirjoittamista.

Avustuskelpoiset kustannukset eivät tällöin kuitenkaan saa olla aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää.

c)   Toteuttamiseen liittyvät hankintasopimukset/alihankinta

Kun tiedotustoimen toteuttaminen edellyttää julkisia hankintoja (toteuttamiseen liittyvät hankintasopimukset), avustuksen saajan on tehtävä hankintasopimus kokonaistaloudellisesti edullisimman tai tarvittaessa halvimman tarjouksen perusteella ja huolehdittava siitä, ettei eturistiriitoja synny.

Jos toteuttamiseen liittyvän hankintasopimuksen arvo on yli 60 000 euroa, avustuksen saajan on noudatettava ehdotuspyyntöön liitetyssä avustussopimusmallissa mainittuja lisäsääntöjä.

Avustuksen saajan on dokumentoitava tarjouskilpailumenettely asianmukaisesti ja säilytettävä asiakirjat mahdollista tarkastusta varten.

Yhteisöjen, jotka toimivat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU (11) tarkoitettuina hankintaviranomaisina tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU (12) tarkoitettuina hankintayksikköinä, on noudatettava sovellettaviksi tulevia kansallisia hankintasääntöjä.

Avustuksen saajat saavat käyttää tiedotustoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi alihankintaa. Niiden on tällöin varmistettava, että edellä mainittujen, kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta ja eturistiriitojen puuttumista koskevien edellytysten lisäksi seuraavassa luetellut edellytykset täyttyvät:

a)

alihankinta ei kata tiedotustoimeen sisältyviä keskeisiä tehtäviä;

b)

alihankinnan käyttö voidaan perustella tiedotustoimen luonteella ja sen toteuttamiseen liittyvillä tarpeilla;

c)

alihankinnan arvioidut kustannukset ovat selvästi erotettavissa alustavassa talousarviossa;

d)

avustuksen saaja ilmoittaa alihankinnan käyttämisestä kaikissa tapauksissa, joissa siitä ei ole määrätty tiedotustoimen kuvauksessa, ja komissio hyväksyy sen. Komissio voi antaa hyväksyntänsä:

i)

ennen kuin alihankinnan käyttö aloitetaan, jos avustuksen saajat pyytävät sopimuksen muuttamista;

ii)

sen jälkeen, kun alihankinnan käyttö on aloitettu:

jos alihankinnan käytölle on esitetty erityiset perusteet teknisessä väli- tai loppuraportissa ja

jos alihankinnan käyttö ei aiheuta avustussopimukseen muutoksia, jotka saattaisivat kyseenalaiseksi avustuksen myöntämispäätöksen tai olisivat vastoin hakijoiden tasavertaisen kohtelun periaatetta;

e)

avustuksen saajat varmistavat, että tiettyjä avustuksen saajiin sovellettavia määräyksiä, jotka luetellaan avustussopimuksessa (esim. näkyvyys, luottamuksellisuus jne.), sovelletaan myös alihankkijoihin.

d)   Kolmansille myönnettävä taloudellinen tuki

Hakemuksiin ei saa sisältyä kolmansille osapuolille annettavaa taloudellista tukea.

12.   TIEDOTUS

12.1   Avustuksen saajien toimesta

Avustuksen saajien on selvästi ilmaistava Euroopan unionin osallistuminen kaikissa julkaisuissa tai toimissa, joihin avustusta käytetään.

Avustuksen saajien on lisäksi esitettävä näkyvästi Euroopan komission nimi ja tunnus kaikissa julkaisuissaan, julisteissaan, ohjelmissaan ja muissa tuotteissaan, jotka liittyvät komission yhteisrahoittamaan hankkeeseen.

Tätä varten niiden on käytettävä tekstiä, tunnusta sekä vastuuvapauslauseketta, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Ellei tätä vaatimusta noudateta kaikilta osin, avustuksen saajan avustusta voidaan pienentää avustussopimuksen mukaisesti.

12.2   Komission toimesta

Lukuun ottamatta luonnollisille henkilöille myönnettyjä apurahoja ja muuta suoraa tukea, jota myönnetään sitä eniten tarvitseville luonnollisille henkilöille, kaikki tiettynä varainhoitovuonna myönnettyjä avustuksia koskevat tiedot julkaistaan Euroopan unionin toimielinten internetsivuilla viimeistään kyseisten avustusten myöntämisvuotta seuraavan varainhoitovuoden 30 päivänä kesäkuuta.

Komissio julkaisee seuraavat tiedot:

avustuksen saajan nimi;

jos avustuksen saaja on oikeushenkilö, tämän osoite, ja jos luonnollinen henkilö, alue määriteltynä NUTS 2 -tasolla, jos avustuksen saajan kotipaikka on EU:ssa, tai vastaavalla tasolla, jos kotipaikka on EU:n ulkopuolella;

avustuksen kohde;

myönnetty avustusmäärä.

Avustuksen saajan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä julkaisemisesta luovutaan, jos se uhkaa asianomaisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia, sellaisina kuin ne ovat suojattuina Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, tai vahingoittaa avustuksen saajien kaupallisia etuja.

13.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Ehdotuspyyntöön vastaaminen merkitsee henkilötietojen (kuten nimen, osoitteen ja ansioluettelon) kirjaamista ja käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (13). Jollei toisin mainita, maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, yksikkö R5, käsittelee kysymyksiä ja henkilötietoja, jotka ovat tarpeen hakemuksen arvioimiseksi tarjouspyynnön mukaisesti, ainoastaan tätä tarkoitusta varten.

Komissio voi kirjata henkilötietoja varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmään, jos avustuksen saaja on jossakin varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa tai 107 artiklassa tarkoitetuista tilanteista (lisätietoja on tietosuojaselosteessa osoitteessa

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).

14.   EHDOTUSTEN JÄTTÄMISMENETTELY

Ehdotukset on jätettävä 3 kohdassa esitetyssä määräajassa.

Hakemusta ei voi muuttaa määräajan päätyttyä. Jos kuitenkin on tarpeen selventää tiettyjä seikkoja tai korjata kirjoitusvirheitä, komissio voi ottaa yhteyttä hakijaan arviointimenettelyn aikana.

Hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti valintamenettelyn tuloksista.

Hakemuksen jättäminen paperiversiona

Hakulomakkeet ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Hakemus on jätettävä oikealla lomakkeella ja sen on oltava asianmukaisesti täytetty ja päivätty. Hakemuksen on oltava sellaisen henkilön allekirjoittama, jolla on valtuudet tehdä oikeudellisesti sitovia sitoumuksia hakijaorganisaation puolesta.

Hakijan tarpeellisiksi katsomat lisätiedot voidaan liittää mukaan erillisinä sivuina.

Hakemukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission Unit AGRI. B.1

Call for proposals 2017/C 339/07

To the attention of Head of Unit

L130 4/053

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

postitse, jolloin päiväys on postileiman päivämäärä;

henkilökohtaisesti toimitettuna, jolloin päiväys on vastaanottotodistuksen päivämäärä. Jättämisestä on saatava todisteeksi asiakirjat vastaanottavan komission keskuspostiyksikön virkailijan allekirjoittama ja päiväämä vastaanottotodistus. Yksikkö on avoinna maanantaista torstaihin klo 8.00–17.00 ja perjantaisin klo 8.00–16.00. Yksikkö on suljettuna lauantaisin, sunnuntaisin ja komission vapaapäivinä.

lähettipalvelua käyttäen, jolloin päiväys on päivämäärä, jona kuriiripalvelu on vastaanottanut lähetyksen toimitettavaksi.

Henkilökohtainen toimittaminen / pikaposti:

European Commission

Central Mail Service

Avenue du Bourget, no 1 / Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksilla tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Sen lisäksi, että hakemus toimitetaan paperiversiona, hakijaa pyydetään toimittamaan sähköinen kopio ehdotuksesta ja kaikista sen liitteistä CD-ROM-levyllä tai USB-muistitikulla samassa kirjekuoressa kuin paperiversio. Paperiversio on ensisijainen. Se, otetaanko hakemus käsiteltäväksi, arvioidaan paperiversion perusteella.

Yhteystiedot

Yhteyspiste kysymyksiä varten: agri-grants@ec.europa.eu

Kysymyksiä otetaan vastaan 1. joulukuuta 2017 kello 24.00 asti.

Hyödyllisimmät kysymykset ja vastaukset julkaistaan osoitteessa https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Liitteet

Hakulomake (ml. asiakirjojen tarkistusluettelo) on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Avustussopimusmalli on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Oikeussubjektilomake on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Tilitietolomake on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm

Alustava talousarvio

Menotaulukko

Tulotaulukko

Taloutta koskevan ja teknisen raportin malli


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549

(2)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.

(4)  EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19.

(5)  EUVL L 192, 31.7.2003, s. 54.

(6)  EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42.

(7)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

(8)  EUVL L 164, 22.6.2002, s. 3.

(9)  EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1.

(10)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).