16.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 81/8


Hakemuspyyntö 2017

Unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014–2020)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 81/08)

Tänään julkaistava hakemuspyyntö ”Terveys – 2017”, koskee unionin kolmatta terveysalan toimintaohjelmaa (2014–2020) (1)

Hakemuspyyntö muodostuu seuraavista osista:

Ehdotuspyyntö rahoitustuen myöntämiseksi erityistoimille hankeavustusten muodossa

Ehdotuspyyntö rahoitustuen myöntämiseksi valtioista riippumattomien yhteisöjen toiminnalle (toiminta-avustukset)

Ehdotukset tehdään sähköisesti ja niiden jättämisen määräajat ovat seuraavat: 15. kesäkuuta 2017.

Kaikki tarvittavat tiedot – mukaan lukien komission 26. tammikuuta 2017 tekemä päätös unionin kolmannen terveysalan toimintaohjelman (2014–2020) toteuttamista koskevan työohjelman hyväksymisestä vuodelle 2017 ja ohjelmaan kuuluvien toimien toteuttamiseen tarkoitettujen rahoitusosuuksien valinta-, myöntämis- ja muut kriteerit – ovat kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston (Chafea) internetsivustolla osoitteessa

http://ec.europa.eu/chafea/


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston 11. maaliskuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 282/2014 unionin kolmannen terveysalan toimintaohjelman (2014–2020) perustamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 1).