15.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/27


Ehdotuspyyntö — Euroopan unionin yhteinen yhdenmukaistettu yritys- ja kuluttajakyselyohjelma

2014/C 113/07

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Komissio julkistaa ehdotuspyynnön (viite ECFIN 2014 001/A4) toteuttaakseen EU:n yhteiseen yhdenmukaistettuun yritys- ja kuluttajakyselyohjelmaan kuuluvia kyselyjä EU:n 28 jäsenvaltiossa ja ehdokasmaissa eli Islannissa, Montenegrossa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Serbian tasavallassa ja Turkissa.

Ohjelman tavoitteena on kerätä tietoja EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden taloudesta, jotta niiden suhdannekehitystä voitaisiin vertailla talous- ja rahaliiton (EMU) hallinnointia varten. Ohjelmasta on tullut välttämätön väline sekä EMUn edellyttämälle talouskehityksen seurannalle että yleisen talouspolitiikan suunnittelulle.

Kyselyt osoitetaan teollisuusalojen (teollisuus- ja investointikyselyt), rakennusalan, vähittäiskaupan ja palvelualojen yritysjohtajille sekä kuluttajille. Komissio aikoo tehdä sopimuksia organisaatioiden kanssa, joilla on tarvittavaa osaamista suorittaa yksi tai useampi seuraavista kyselyistä:

teollisuuskysely

investointikysely

rakennusalan kysely

vähittäiskaupan kysely

palvelualan kysely

kuluttajakysely

erilliskyselyt ajankohtaisista talouden aiheista. Erilliskyselyjä tehdään satunnaisemmin, ja ne toteutetaan kuukausikyselyjen ohella käyttäen samoja otoksia kuin kuukausikyselyissä tiettyjä talouspolitiikan kysymyksiä koskevien tietojen saamiseksi.

Tässä tarkoituksessa tehdään kumppanuutta koskevia puitesopimuksia enintään kuuden vuoden pituiseksi ajaksi. Osapuolten välillä voidaan tämän puitesopimuksen perusteella tehdä kuusi vuosittaista erillistä avustussopimusta.

Tämän toimen täytäntöönpanosta ja hallinnoinnista komissiossa vastaa talouden ja rahoituksen pääosasto (ECFIN).

2.   Hakukelpoisuus

Tässä ehdotuspyynnössä hakemuksia voivat esittää ainoastaan oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet johonkin seuraavista maista:

EU:n jäsenvaltiot

ehdokasmaat ja

EFTA- ja ETA-maat

3.   Määrärahat ja hankkeen kesto

Kokonaisvuosibudjetti kaikkia kyselyjä varten on noin 5 620 000 euroa (viisi miljoonaa kuusisataakaksikymmentätuhatta euroa). EU:n avustuksena annettavan yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 50 prosenttia kunkin kyselyn tukikelpoisista kustannuksista. Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.

Avustuksen saajat valitaan enintään kuudeksi vuodeksi. Erillisiä vuosittaisia avustussopimuksia voidaan tehdä kuusi kappaletta. Ensimmäinen toimintavuosi käsittää 1. toukokuuta 2015 ja 30. huhtikuuta 2016 välisen ajan.

4.   Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemukset on lähetettävä viimeistään 18. kesäkuuta 2014.

Postitse:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3– Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Lähettipalvelua käyttäen tai jättämällä hakemus seuraavaan osoitteeseen:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3– Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

Avenue du Bourget 1

1140 Bruxelles/Brussel (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

5.   Lisätietoja

Ehdotuspyynnön yksityiskohtaiset eritelmät sekä hakemuslomake ja sen liitteet ovat saatavilla europa.eu-verkkosivustolla osoitteessa

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Hakemusten on noudatettava ehdotuspyynnön yksityiskohtaisissa eritelmissä vahvistettuja muotovaatimuksia. Hakemukset on tehtävä kirjallisesti jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä täyttämällä hakemuslomake ja pyydettäessä myös muita vakiomuotoisia lomakkeita. Hakemuksen laatiminen englanniksi on kuitenkin suotavaa, sillä se helpottaa arviointimenettelyä. Hakijan tarpeellisina pitämät lisätiedot voidaan liittää mukaan erillisinä sivuina.

Ehdotusten arvioinnissa noudatetaan avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatteita. Kaikki hakemukset arvioi arviointikomitea edellä mainituissa eritelmissä vahvistettuja kelpoisuus-, poissulkemis-, valinta- ja ratkaisuperusteita käyttäen.