3.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 98/1


ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA

EPSO/AST/131/14 – HALLINTOAVUSTAJAT (AST 3)

YDINALAN TARKASTUSTEHTÄVÄT

2014/C 098 A/01

 

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää seuraavan todistuksiin ja valintakokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen hallintoavustajien varallaololuettelon myöhempää palvelukseen ottamista varten.

Kilpailun tarkoituksena on laatia varallaololuettelo Euroopan komissiossa ja erityisesti energian pääosastossa Luxemburgissa ja ydinmateriaalivalvonnan alalla toimivissa Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) yksiköissä eli Transuraanien tutkimuslaitoksessa (ITU) Karlsruhessa, Saksassa, Energia-alan tutkimuslaitoksessa (IE) Pettenissä, Alankomaissa, ja Ispran toimipaikan hallintoyksikössä (ISD) Isprassa, Italiassa, avoinna olevien virkojen täyttämiseksi.

Hakijoiden tulisi ennen hakemuksen tekemistä lukea tarkkaan avoimia kilpailuja koskevat yleiset säännöt, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 60 A 1. maaliskuuta 2014 ja EPSOn verkkosivuilla.

Säännöt sisältävä asiakirja kuuluu olennaisena osana tähän kilpailuilmoitukseen. Siinä valotetaan tarkemmin kilpailumenettelyä koskevia määräyksiä sekä rekisteröitymiseen liittyviä seikkoja.

SISÄLLYS

I

YLEISTÄ

II

TYÖTEHTÄVÄT

III

EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE

IV

ALKUKARSINTAKOKEET

V

KILPAILUUN HYVÄKSYMINEN JA TODISTUSASIAKIRJOJEN ARVIOINTI

VI

AVOIN KILPAILU

VII

VARALLAOLOLUETTELO

VIII

HAKEMINEN

I   YLEISTÄ

Varallaololuetteloon kirjattavien kilpailun läpäisseiden hakijoiden määrä: 32

II   TYÖTEHTÄVÄT

Energian pääosasto huolehtii ydinmateriaalivalvonnan alalla siitä, että Euratomin ydinmateriaalivalvontajärjestelmän perustamista koskevassa Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen VII luvussa määrättyjä velvoitteita ja oikeuksia noudatetaan.

Yhteisen tutkimuskeskuksen tehtävänä on tarjota asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknistä tukea, jolla edistetään EU:n politiikkojen laatimista, kehittämistä, täytäntöönpanoa ja valvontaa. Yhteinen tutkimuskeskus on Euroopan komission yksikkö, joka toimii tieteen ja tekniikan johtavana tutkimuskeskuksena EU:ssa.

Ydinturvallisuustarkastajat varmistavat ydinlaitosten toiminnanharjoittajien antamien lausuntojen ja raporttien asianmukaisuuden, suorittavat ydinmateriaalien tarkastuksia ja laativat löydöksistään raportteja. Lisäksi he huolehtivat esimiestensä valvonnassa viestinnästä toiminnanharjoittajien, kansallisten sidosryhmien ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Ydinturvallisuustarkastajia voidaan myös pyytää osallistumaan ydinmateriaalivalvontalaitteiden kehittämiseen, asentamiseen ja ylläpitoon.

Ydinturvallisuustarkastaja hoitaa pääasiassa seuraavia tehtäviä:

Ydinlaitoksiin tehtävät tarkastukset, jotka kattavat ydinpolttoainekierron kaikki vaiheet (halkeamiskelpoisten aineiden louhinta, muuntaminen ja rikastaminen, polttoaineen valmistus, ydinreaktorien toiminta, käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittely, ydinjätteiden käsittely ja loppusijoituspaikat). Tarkastusten yhteydessä tarkistetaan laitosten tekniset ominaisuudet, toiminnanharjoittajan esittämiin kirjanpitolausumiin liittyvät asiakirjat sekä se, vastaavatko asiakirjat todellisuutta. Tarkastukset käsittävät kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia mittauksia, näytteiden ottoa sekä mittaustulosten, videovalvonnan ja sinettien tietojen arviointia.

Ydinlaitosten toiminnanharjoittajilta saatujen, ydinmateriaalia koskevien kirjanpitolausumien vaatimustenmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden tarkistaminen. Tämä käsittää tietojen syöttämisen tietokoneistettuun kirjanpitojärjestelmään, järjestelmän havaitsemien poikkeamien analysoinnin sekä poikkeamien käsittelyn yhdessä asianomaisten ydinlaitosten toiminnanharjoittajien kanssa.

Osallistuminen ydinlaitosten omien ydinmateriaalivalvontajärjestelyjen kehittämiseen, komission edustaminen toiminnanharjoittajien, kansallisten viranomaisten ja kansainvälisten organisaatioiden, kuten Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA), kanssa järjestettävissä kokouksissa sekä kattavien raporttien laatiminen.

Ydinmateriaalinäytteiden ja pyyhkäisynäytteiden analysointi joko laboratorioissa paikan päällä tai Euroopan komission omissa laboratorioissa. Tämä käsittää analyysilaitteiden kalibroinnin ja laatutestauksen sekä radioaktiivisten näytteiden käsittelyn valvotussa ympäristössä.

Paikan päällä suoritettavissa tarkastuksissa käytettävien laitteiden ja välineiden kehittely, valmistaminen ja kalibrointi, mittaus- ja valvontalaitteiden asentaminen ja ylläpito, mukaan lukien videovalvontajärjestelmät sekä sähköiset sinetöimisjärjestelmät.

Edellä mainittuja tehtäviä hoitamaan voidaan osoittaa eri työryhmiä. Vaikka hakija saattaa olla tietyn edellä mainitun tehtäväryhmän asiantuntija, katsotaan useiden edellä mainittujen tehtävien monialainen osaaminen eduksi. Ydinturvallisuustarkastajia kannustetaan siirtymään vuosien mittaan työryhmästä toiseen.

Näistä toimista määrätään Euratomin perustamissopimuksessa ja siitä johdetussa oikeudessa sekä kansainvälisissä sopimuksissa, joiden sopimuspuoli Euroopan atomienergiayhteisö on. Tehtäviin sisältyy paljon virkamatkoja, ja ne edellyttävät käyntiä ydinlaitosten säteilyvalvontaan kuuluvilla alueilla. Koska ydinlaitokset sijaitsevat usein syrjäisillä alueilla, ydinturvallisuustarkastajilla on oltava ajokortti.

Ydinturvallisuustarkastajista tehdään turvallisuustutkinta.

III   EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE

Hakijan on sähköisen rekisteröitymisen päättymispäivänä täytettävä kaikki seuraavat yleiset ja erityiset edellytykset:

1.

Yleiset edellytykset

a)

Hakija on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen.

b)

Hakijalla on täydet kansalaisoikeudet.

c)

Hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.

d)

Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

2.

Erityiset edellytykset

2.1

Tutkinnot ja todistukset

Keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, tekniikan, luonnontieteiden tai soveltavien tieteiden alalla esim. ydinfysiikassa, ydinkemiassa, säteilysuojelussa, radiobiologiassa, fysiikassa, kemiassa tai insinööritieteissä,

TAI

yleinen tai tekninen ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden pituinen työkokemus asianmukaiselta alalta.

Huom.: Näitä kolmea vuotta ei oteta huomioon laskettaessa jäljempänä vaaditun työkokemuksen pituutta.

2.2

Työkokemus

Vähintään kolmen vuoden työkokemus, josta kaksi vuotta on oltava ydinfysiikan, ydinkemian, säteilysuojelun, radiobiologian, fysiikan, kemian tai insinööritieteiden alalta tai jollakin muulta asianmukaiselta tekniseltä tai soveltavien tieteiden osa-alueelta, ydinteollisuudesta, ydintutkimuskeskuksesta, kansallisesta tai kansainvälisestä julkisesta organisaatiosta tai joltakin muulta asianmukaiselta alalta.

Täydennyskoulutusjaksot, jotka liittyvät vaadittavaan asiantuntemukseen ja jotka on suoritettu vaadittavan tutkinnon jälkeen, voidaan ottaa huomioon enintään yhden vuoden työkokemuksena.

Huomioon otetaan ainoastaan työkokemus, joka on saatu kilpailuun osallistumiseen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

2.3

Kielitaito  (1)

Kieli 1

Pääkieli

Euroopan unionin yhden virallisen kielen perusteellinen taito.

Kieli 2

Toinen kieli (muu kuin kieli 1)

tyydyttävä englannin, ranskan tai saksan kielen taito.

Euroopan unionin tuomioistuimen (suuri jaosto) asiassa C-566/10 P, Italia v. komissio, antaman tuomion mukaisesti EU:n toimielinten on ilmoitettava syyt siihen, miksi hakijan toisen kielen valintamahdollisuudet on tässä kilpailussa rajattu vain joihinkin unionin virallisiin kieliin.

Tämän johdosta hakijoille ilmoitetaan, että kielet, jotka on tässä kilpailussa mahdollista valita toiseksi kieleksi, on määritetty toimiyksiköiden edun mukaisesti. Toimiyksiköiden edun mukaista on, että uudet työntekijät ovat heti toimintakykyisiä ja pystyvät kommunikoimaan sujuvasti päivittäisessä työssään. Muussa tapauksessa toimielinten toiminta häiriintyisi vakavasti.

EU:n toimielinten pitkäaikaisen käytännön mukaan sisäisessä viestinnässä käytettävät kielet ovat englanti, ranska ja saksa. Ne ovat myös EU:n ulkoisessa viestinnässä ja asiakirjojen käsittelyssä tavallisimpia kieliä. Englanti, ranska ja saksa ovat niin ikään kaikkein yleisimpiä vieraita kieliä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja niitä opiskellaan eniten vieraana kielenä. Tämä osoittaa niiden olevan nykyisin koulutuksessa ja työelämässä siinä määrin yleisiä, että EU-virkoja hakevien voidaan odottaa hallitsevan ainakin yhden näistä kielistä. Kun otetaan huomioon sekä toimiyksikön etu että hakijoiden tarpeet ja valmiudet ja lisäksi kilpailun ala, on perusteltua järjestää kokeet näillä kolmella kielellä. Näin voidaan varmistaa, että riippumatta ensimmäisestä kielestä kaikki hakijat hallitsevat vähintään yhden kyseisistä kolmesta työkielestä. Arvioimalla hakijoiden pätevyyttä tällä tavalla toimielimet voivat ennakoida hakijoiden valmiuksia suoriutua alusta alkaen työtehtävistään todellisissa työtilanteissa.

Samoista syistä on perusteltua rajoittaa hakijoiden ja toimielimen välisessä viestinnässä sekä hakemusten laadinnassa käytettävien kielten määrää. Lisäksi näin voidaan paremmin varmistaa, että hakijoita vertaillaan ja heidän hakemuksensa tarkistetaan yhdenmukaisella tavalla.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi jokaisen hakijan on suoritettava kokeet toisella kielellään, jonka on oltava jokin edellä mainituista kolmesta kielestä – myös tapauksissa, joissa hakijan ensimmäinen kieli on jokin näistä kielistä.

Asialla ei ole vaikutusta myöhempään kielikoulutukseen, jonka tarkoituksena on henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohdassa edellytetyn kolmannen kielen taidon hankkiminen.

IV   ALKUKARSINTAKOKEET

Alkukarsintakokeet tehdään tietokoneella, ja ne järjestää EPSO. Valintalautakunta ratkaisee kokeiden vaikeusasteen ja hyväksyy niiden sisällön EPSOn ehdotusten perusteella.

Alkukarsintakokeet järjestetään vain jos hakijoiden määrä ylittää tietyn kynnysarvon. Sen jälkeen kun hakemusten rekisteröinti on päättynyt, EPSOn pääjohtaja tekee nimittävänä viranomaisena päätöksen siitä, järjestetäänkö alkukarsintakokeet. Hakijat saavat asiasta tiedon EPSO-tilinsä kautta.

Muussa tapauksessa soveltuvuustestit järjestetään arviointikeskuksessa (ks. jakson VI kohta 2).

1.

Kutsu

Alkukarsintakokeisiin kutsutaan hakijat, jotka ovat validoineet hakemuksensa määräaikaan mennessä (ks. jakso VIII).

Huom.:

1.

Validoidessaan hakemuksensa hakija ilmoittaa täyttävänsä jaksossa III esitetyt yleiset ja erityiset edellytykset.

2.

Alkukarsintakokeita varten on varattava koepäivämäärä. Tämä on ehdottomasti tehtävä EPSO-tilin kautta ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

2.

Kokeiden luonne ja arvostelu

Kokeet koostuvat monivalintakysymyksistä, joiden tarkoituksena on arvioida päättelykykyä:

Koe a

kielellinen päättelykyky

arvostelu: 0–20 pistettä

vaadittu vähimmäispistemäärä: 10 pistettä

Koe b

numeerinen päättelykyky

arvostelu: 0–10 pistettä

Koe c

abstrakti päättelykyky

arvostelu: 0–10 pistettä

 

Kokeista b ja c on saatava yhteensä vähintään 10 pistettä.

3.

Kokeiden kieli

Kieli 1

V   KILPAILUUN HYVÄKSYMINEN JA TODISTUSASIAKIRJOJEN ARVIOINTI

1.   Menettely

Yleisten ja erityisten edellytysten täyttyminen tarkistetaan ja todistusasiakirjat arvioidaan ensin niiden tietojen perusteella, jotka hakija on antanut hakemuksen yhteydessä.

a)

Hakijan vastaukset yleisiä ja erityisiä edellytyksiä koskeviin kysymyksiin käydään läpi, jotta voidaan arvioida, otetaanko kyseinen henkilö luetteloon hakijoista, jotka täyttävät kaikki edellytykset kilpailuun osallistumiselle.

Jos kilpailu käsittää alkukarsintakokeet, yleisten ja erityisten edellytysten täyttyminen tarkistetaan hakijoiden alkukarsintakokeissa saamien pistemäärien perusteella alenevassa järjestyksessä siten, että hakijoista valitaan kunkin kilpailun osalta nimittävän viranomaisen määrittämä määrä  (2) hakijoita,

jotka ovat saaneet alkukarsintakokeista parhaat kokonaispisteet ja kustakin kokeesta ainakin vaaditun vähimmäispistemäärän ja

jotka täyttävät kilpailuun osallistumisen edellytykset.

Jos useampi hakija on saanut saman pistemäärän, joka oikeuttaa viimeiselle hyväksytylle sijalle, kaikkien kyseisten hakijoiden todistusasiakirjat arvioidaan. Tämän hakijajoukon ulkopuolelle jäävien hakijoiden sähköisiä hakemuksia ei tarkisteta.

b)

Seuraavaksi valintalautakunta arvioi kilpailuun osallistumisen edellytykset täyttävien hakijoiden todistusasiakirjat ja valitsee sen perusteella hakijat, joiden pätevyys (erityisesti tutkintotodistus ja työkokemus) vastaa parhaiten kilpailuilmoituksessa kuvattuja työtehtäviä ja valintakriteerejä. Tässä valinnassa tarkastellaan pelkästään vastauksia, jotka hakija on antanut hakemuksen osiossa ”kykyjen kartoitus” (talent screener), ja valinta tehdään seuraavan arvostelun perusteella:

Kutakin valintakriteeriä painotetaan asteikolla 1–3 sen mukaan, miten tärkeänä valintalautakunta sitä pitää.

Valintalautakunta tutkii hakijoiden vastaukset ja antaa kustakin vastauksesta 0–4 pistettä hakijan pätevyyden perusteella. Pistemäärä kerrotaan kullekin kysymykselle annetulla painotuksella. Sen jälkeen pistemäärät lasketaan yhteen, jotta saadaan selville hakijoiden kokonaispisteet.

Tämän jälkeen valintalautakunta asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen kokonaispistemäärien perusteella. Arviointikeskusmenetelmällä toteutettavaan arviointiin (assessment centre) kutsuttavien hakijoiden määrä (3) on kummassakin kilpailussa enintään kolme kertaa niin suuri kuin varallaololuetteloon kirjattavien kilpailun läpäisseiden hakijoiden määrä. Kutsuttavien määrä julkaistaan EPSOn verkkosivuilla (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Hakijoiden ilmoittamien tietojen tarkistaminen

Arviointikeskusmenetelmällä toteutetun arvioinnin päätyttyä EPSO tarkistaa sen tulosten perusteella, että hakijoiden sähköisessä hakulomakkeessa ilmoittamat tiedot täyttävät yleiset edellytykset. Valintalautakunta tarkistaa erityisiin edellytyksiin liittyvät tiedot hakijoiden toimittamien todistusasiakirjojen perusteella. Todistusasiakirjojen avulla ainoastaan tarkistetaan vastaukset, jotka hakija on antanut hakemuksen osiossa ”kykyjen kartoitus” (talent screener). Jos tarkistuksessa käy ilmi, että todistusasiakirjat eivät vastaa ilmoitettuja tietoja (4), hakija hylätään.

Tarkistukset tehdään pistemäärän perusteella alenevassa järjestyksessä niiden hakijoiden osalta, jotka ovat saaneet arviointiin liittyvistä kokeista d, e, f ja g parhaat kokonaispisteet ja kustakin kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän (ks. jakson VI kohta 2). Hakijoilta vaaditaan vähimmäispistemäärä myös soveltuvuustesteistä (a, b ja c). Tarkistamista jatketaan, kunnes hakijoita, jotka todistetusti täyttävät kaikki osallistumisedellytykset, on hyväksytty se määrä, joka varallaololuetteloon voidaan ottaa. Tämän hakijajoukon ulkopuolelle jäävien hakijoiden todistusasiakirjoja ei tarkisteta.

3.   Valintaperusteet

Valintalautakunta ottaa todistusasiakirjojen arvioinnissa huomioon seuraavat seikat:

1.

Työkokemus kokeellisten tekniikoiden kehittämisestä ydinfysiikan, ydinkemian, säteilysuojelun, radiobiologian, fysiikan, kemian tai insinööritieteiden alalla tai jollakin muulla teknisellä tai soveltavien tieteiden osa-alueella, kokeiden toteutus, analysointi ja evaluointi mukaan lukien.

2.

Työkokemus kokeellisten tekniikoiden soveltamisesta ydinfysiikan, ydinkemian, säteilysuojelun, radiobiologian, fysiikan, kemian tai insinööritieteiden alalla tai jollakin muulla teknisellä tai soveltavien tieteiden osa-alueella, kokeiden toteutus, analysointi ja evaluointi mukaan lukien.

3.

Työkokemus mittaustekniikoiden kehittämisestä ydinfysiikan, ydinkemian, säteilysuojelun, radiobiologian, fysiikan, kemian tai insinööritieteiden alalla tai jollakin muulla teknisellä tai soveltavien tieteiden osa-alueella.

4.

Työkokemus mittaustekniikoiden soveltamisesta ydinfysiikan, ydinkemian, säteilysuojelun, radiobiologian, fysiikan, kemian tai insinööritieteiden alalla tai jollakin muulla teknisellä tai soveltavien tieteiden osa-alueella.

5.

Tietotekniikan alan työkokemus, joka liittyy kokeellisten tekniikoiden tai mittaustekniikoiden kehittämiseen tai soveltamiseen ydinfysiikan, ydinkemian, säteilysuojelun, radiobiologian, fysiikan, kemian tai insinööritieteiden alalla tai jollakin muulla teknisellä tai soveltavien tieteiden osa-alueella.

6.

Työkokemus tietokantojen hallintasovelluksiin ja kirjanpitosovelluksiin liittyvästä tietotekniikasta.

7.

Työkokemus ydinalan sääntelystä.

8.

Työkokemus ydinmateriaalikirjanpidosta.

9.

Kansainvälinen kokemus vähintään yhdellä edellä mainituista aloista (kriteerit 1–8), mukaan lukien kokemus yhteistyöstä ydinalan kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

10.

Kokemus neuvotteluista kolmansien osapuolten, kuten jäsenvaltioiden viranomaisten, ydinlaitosten toiminnanharjoittajien edustajien tai yritysten, kanssa.

VI   AVOIN KILPAILU

1.

Kutsu

Hakijat (5),

jotka sähköisen rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamiensa tietojen perusteella täyttävät jaksossa III esitetyt yleiset ja erityiset edellytykset

ja

jotka ovat saaneet eniten pisteitä todistusasiakirjojen arvioinnissa,

kutsutaan päivän tai kaksi päivää kestävään arviointikeskusmenetelmällä toteutettavaan arviointiin, joka järjestetään yleensä Brysselissä (6).

2.

Arviointi

Hakijoita arvioidaan seuraavien kolmen seikan perusteella, joiden sisällön hyväksyy valintalautakunta:

päättelykyky , ellei sitä ole arvioitu jo alkukarsintakokeiden yhteydessä, seuraavien kokeiden avulla:

a)

kielellisen päättelyn koe

b)

numeerisen päättelyn koe

c)

abstraktin päättelyn koe

erityiskompetensseja arvioidaan seuraavan kokeen avulla:

d)

strukturoitu haastattelu, jossa käsitellään hakijan kompetensseja valitulla alalla niiden vastausten pohjalta, jotka hakija on antanut hakemuksen osiossa ”kykyjen kartoitus” (talent screener)

yleiset kompetenssit  (7) arvioidaan seuraavien kokeiden avulla:

e)

case-tehtävä

f)

ryhmätyöharjoitus

g)

strukturoitu haastattelu, jossa käsitellään yleisiä kompetensseja.

Kutakin yleistä kompetenssia arvioidaan seuraavasti:

 

Case-tehtävä

Ryhmätyöharjoitus

Strukturoitu haastattelu

Analysointi- ja ongelmanratkaisukyky

x

x

 

Viestintätaidot

x

 

x

Laatutietoisuus ja tuloshakuisuus

x

 

x

Oppimis- ja kehittymiskyky

 

x

x

Priorisointikyky ja järjestelmällisyys

x

x

 

Paineensietokyky

 

x

x

Yhteistyökyky

 

x

x


3.

Arvioinnin kieli

Kieli 1 kokeissa a, b ja c

Kieli 2 kokeissa d, e, f ja g

4.

Pistemäärä ja painotus

Päättelykyky

a)

kielellinen päättely: 0–20 pistettä

vaadittu vähimmäispistemäärä: 10 pistettä

b)

numeerinen päättely: 0–10 pistettä

c)

abstrakti päättely: 0–10 pistettä

Kokeista b ja c on saatava yhteensä vähintään 10 pistettä.

Selviytyäkseen jatkoon hakijan on saatava vaadittu vähimmäispistemäärä kussakin kokeessa a, b ja c. Näistä kokeista saatuja pisteitä ei kuitenkaan lisätä muiden arviointikokeiden tuloksiin.

Erityiskompetenssit (koe d)

0–100 pistettä

vaadittu vähimmäispistemäärä: 50 pistettä

Painotus: 55 prosenttia kokonaispistemäärästä

Yleiset kompetenssit (kokeet e, f ja g)

kukin kompetenssi 0–10 pistettä

vaadittu vähimmäispistemäärä:

3 pistettä kustakin kompetenssista

ja

35 pistettä 70 pisteestä kaikista seitsemästä yleisestä kompetenssista yhteensä

Painotus: 45 prosenttia kokonaispistemäärästä

VII   VARALLAOLOLUETTELO

1.

Kirjaaminen varallaololuetteloon

Valintalautakunta kirjaa varallaololuetteloon sellaiset hakijat,

jotka ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän (8) kaikista kokeista a–g ja eniten pisteitä, kun huomioon otetaan kaikki arvioinnissa arvioidut osa-alueet d, e, f ja g (ks. jakson I kohdassa 1 ilmoitettu varallaololuetteloon kirjattavien hakijoiden lukumäärä),

jotka hakemukseen liitettyjen todistusasiakirjojen perusteella täyttävät kaikki osallistumisedellytykset.

2.

Jaottelu

Hakijat luetellaan aakkosjärjestyksessä.

VIII   HAKEMINEN

1.

Sähköinen rekisteröityminen

Hakijoiden on rekisteröidyttävä sähköisesti noudattaen EPSOn verkkosivuilla esitettyä menettelyä ja erityisesti hakuopasta.

Määräaika (validointi mukaan lukien): 6. toukokuuta 2014 klo 12.00 Brysselin aikaa.

2.

Hakemus

Arvioitaviksi kutsuttuja hakijoita pyydetään tuomaan (9) arviointiin täydellinen hakemus (allekirjoitettu sähköinen hakulomake sekä todistusasiakirjat).

Tarkemmat määräykset: ks. avoimia kilpailuja koskevien yleisten sääntöjen kohta 2.1.7


(1)  Ks. kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys (CECR), vaadittu vähimmäistaso: kieli 1 = C1, kieli 2 = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(2)  Tämä määrä vastaa jakson IV toisessa kappaleessa mainittua kynnysarvoa.

(3)  Jos hakijaa ei ole kutsuttu arviointikeskukseen, hänelle ilmoitetaan tulokset ja valintalautakunnan kullekin kysymykselle antama painotus.

(4)  Tiedot tarkastetaan todistusasiakirjojen perusteella ennen varallaololuettelon laatimista (katso jakson VII kohta 1 ja jakson VIII kohta 2).

(5)  Jos useampi hakija on saanut saman pistemäärän, joka oikeuttaa viimeiselle hyväksytylle sijalle, kaikki kyseiset hakijat kutsutaan arvioitaviksi.

(6)  Käytännön syistä soveltuvuuskokeet voidaan järjestää myös jäsenvaltioissa riippumatta siitä, missä muut arviointiin liittyvät kokeet järjestetään.

(7)  Nämä kompetenssit määritellään avoimia kilpailuja koskevien yleisten sääntöjen kohdassa 1.2.

(8)  Jos useampi hakija on saanut saman pistemäärän, joka oikeuttaa viimeiselle hyväksytylle sijalle, kaikki kyseiset hakijat kirjataan varallaololuetteloon.

(9)  Arviointipäivämäärä ilmoitetaan EPSO-tilin kautta.